Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 109

protokols Nr. 4, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.645
“Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu
tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177
“Improvement and promotion of the East Baltic Coast
harbours network maps” (EASTBALTIC
HARBOURS) īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā 2021.gada 22.februāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr.5-44/4/2021 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Jūrmalas ostas pārvaldes projekta Nr.Est-Lat177 „Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” īstenošanai”, kurā tiek nolemts piešķirt Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.Est-Lat177 „Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” īstenošanai valsts budžeta līdzfinansējumu, (reģistrēta Jūrmalas ostas pārvaldē 2021.gada 1.martā ar Nr.OSTA-S-18), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu un ievērojot Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.645 “Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvaldes” kā projekta partnera projekta kopējās attiecināmās izmaksas 120 000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kur:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 102 000,00 EUR (simtu divi tūkstoši eiro un 00 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 8% jeb 9 600,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi);

5.3. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 2% jeb 2 400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi).

5.4. valsts budžeta dotācija ir 5% jeb 6 000,00  EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 82 600,00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi) jeb līdz 76,48% apmērā no projekta 5.1. un 5.4.punktā noteikto izmaksu kopsummas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta.”

2. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF