Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 108

protokols Nr. 4, 5. punkts

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas
bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu, kas noteic, ka visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai samazinātu atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 64.punktu, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētaja pienākumu izpildītājas Olitas Balciunes 2021.gada 7.janvāra vēstuli Nr.1-14/34 “Par piemaksām Covid-19 laikā”, lai nodrošinātu pašvaldībai būtisku funkciju izpildi ārkārtējās situācijās laikā bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt speciālo piemaksu 10% (desmit procenti) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos no 2021.gada 1.janvāra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī šādiem Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas amatiem:

1.1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs;

1.2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks;

1.3. Bāriņtiesas loceklis;

1.4. Bāriņtiesas sēžu sekretārs;

1.5. Kancelejas vadītājs;

1.6. Automobiļa vadītājs.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājam izvērtēt piemaksas noteikšanu darbiniekiem pēc faktiskiem apstākļiem un nepieciešamības gadījumā sagatavot rīkojumu par speciālās piemaksas piešķiršanu darbiniekiem. Par piemaksas piešķiršanu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājam iesniegums iesniedzams Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF