Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 107

protokols Nr. 4, 4. punkts

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas
un vēlēšanas iecirkņu komisiju locekļiem

Pamatojoties uz Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3.panta otro daļu, 21.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta seši trīs prim daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 106.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumu Nr.371 „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju”, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumu Nr.601 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”, Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja A.Griķa 2021.gada 2.marta vēstuli Nr.1-2/3 „Par atalgojumu Jūrmalas pilsētas domes un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem šādu atlīdzību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Stundas tarifa likme vienai skaita vienībai (euro)

Stundas tarifa likme kopā (euro)

Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija

1.

Komisijas priekšsēdētājs

1,00

7,00

7,00

2.

Komisijas sekretārs

1,00

6,80

6,80

3.

Komisijas loceklis

5,00

4,95

24,75

Iecirkņa vēlēšanu komisija

4.

Komisijas priekšsēdētājs

17,00

6,50

110,50

5.

Komisijas sekretārs

17,00

6,20

105,40

6.

Komisijas loceklis

85,00

4,90

416,50

2. Personas, kas ieņem šī lēmuma 1.punktā minētos amatus mēnešalgu saņem proporcionāli nostrādātajam laikam, saskaņā ar darba laika uzskaiti.

3. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam saskaņā ar lēmumu nodrošināt atlīdzības izmaksu Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.101 „Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas velēšanu komisijas un vēlēšanas iecirkņu komisiju locekļiem”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF