Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 309

protokols Nr. 9, 40. punkts

Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā,
1/20 domājamās daļas atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu, no zemes kopējās platības 3323 m2, nostiprinātas 2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489 (turpmāk – zemesgabala daļa).

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1994.gada 14.jūlija lēmumu Nr.102 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Iecavas ielā 3” un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 1995.gada 9.marta lēmumu Nr.216 “Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 14.jūlija lēmumā Nr.102” izveidots nekustamais īpašums Iecavas iela 3, Jūrmalā, ar zemesgabalu 3323 m2 platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemesgabala 19/20 domājamo daļu 3147 m2 platībā likumīgajām mantiniecēm.

Likumīgās mantinieces nav veikušas nepieciešamās darbības Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā, lai izpirktu zemesgabala 1/20 domājamo daļu. Likumīgās mantinieces sev piederošās nekustamā īpašuma Iecavas ielā 3, Jūrmalā, zemesgabala 19/20 domājamās daļas un uz zemesgabala esošās ēkas ir pārdevušas.

Saskaņā ar ierakstiem Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489 īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, reģistrētas:

- Vārds Uzvārds 21/80 domājamā daļa no zemes un apbūves;

- Vārds Uzvārds 18/80 domājamās daļas no zemes un apbūves;

- Vārds Uzvārds 18/80 domājamās daļas no zemes un apbūves;

- Vārds Uzvārds 19/80 domājamās daļas no zemes un 23/80 domājamās daļas no apbūves;

- Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 1/20 (4/80) domājamā daļa no zemes.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS16). Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Ievērojot Vārds Uzvārds 2016.gada 16.jūnija iesniegumu (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā Nr.1.1-39/3901-K), Dome 2016.gada 20.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.541 “Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas, atsavināšanu” (turpmāk – Lēmums). Atbilstoši Lēmuma 3.punktam, pirmpirkuma tiesīgajai personai tika nosūtīts atsavināšanas paziņojums, uz kuru likumā noteiktajā termiņā atbilde netika sniegta. Līdz ar to Lēmums atzīstams par spēkā neesošu.

Domē 2019.gada 30.aprīlī saņemts Vārds Uzvārds atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā Nr.1.1-39/7380) par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemesgabala daļas atsavināšanu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta ceturtās daļas 4.punktu Vārds Uzvārds, samērīgi savai ēkas (būves) daļai, ir tiesīga ierosināt zemesgabala daļas atsavināšanu, ja viņa vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka.

Civillikuma 968.pantā ir nostiprināts zemes un ēku vienotības princips, kas paredz, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka ir atzīstama par tās daļu. Savukārt, ja ēkas un zeme veido vienotu nekustamu īpašumu, tad uz abiem attiecas vieni un tie paši tiesību noteikumi, tas ir – uz zemi nav iespējams nodibināt sevišķas tiesiskās attiecības, kas atšķiras no tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas uz ēkām vai atsevišķu ēku. Īpašuma reformas ietvaros bija pieļautas atkāpes no Civillikuma normām. Taču šobrīd, kad īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, būtu nepamatoti turpināt pieļaut atkāpes un zemesgabala neizpirkto daļu sadalīt citādi kā sadalītas domājamās daļas uz ēkām (būvēm), tātad nodibināt tādas tiesiskās attiecības uz zemesgabalu, kas atšķirsies no tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas uz ēkām.

Vērtējot zemesgabala domājamo daļu atsavināšanu, ir nepieciešams novērst īpašuma reformas laikā izveidojušos atkāpi, kas izriet no Civillikuma normām.

Savukārt, ja bijušie īpašnieki (mantinieki) neizpirka papildus platību (1/20 domājamo daļu no zemesgabala) un atsavināja sava īpašuma domājamās daļas, kas bija ierakstītas zemesgrāmatā, tas nenozīmē, ka šobrīd tiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuriem zemesgabala domājamās daļas atbilst ēku domājamajām daļām, piekristu tiesības iegādāties katram papildus zemesgabala daļu (daļu no 1/20 domājamās daļas), tādējādi izjaucot kopīpašnieku īpašuma tiesības uz vienotu nekustamā īpašuma domājamo daļu.

Ievērojot iepriekš minētās tiesību normas kopsakarā ar lietas faktiskajiem apstākļiem, atzīstams, ka tajās ietverts Vārds Uzvārds tiesību aizsardzības mehānisms. Tāpēc būtu pamatoti, ka Vārds Uzvārds iegūtu savā īpašumā 1/20 domājamo daļu no zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kas šobrīd zemesgrāmatā ierakstīta uz pašvaldības vārda, kā rezultātā arī viņas īpašumā esošās ēku (būvju) domājamās daļas atbildīs zemesgabala domājamajām daļām. Līdz ar to tiks sakārtotas vienotā nekustamā īpašumā visiem kopīpašniekiem piederošās domājamās daļas. Zemesgabala 1/20 domājamā daļa nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Pārējie zemesgabala kopīpašnieki piekrīt, ka zemesgabala 1/20 domājamo daļu atsavina Vārds Uzvārds (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā 2016.gada 6.septembrī ar Nr.1.1-39/3901-K).

Ievērojot to, ka uz zemesgabala atrodas citām personām piederošas ēkas un zemesgabala daļa nav nepieciešama Jūrmalas pilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, Atsavināšanas likuma 44.panta ceturtā daļa noteic, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). Savukārt, likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un pārdošanas cena ir vienāda ar nekustamā īpašuma nosacīto cenu (8.pants).

Ņemot vērā minēto, apbūvēto zemesgabala daļu var atsavināt tikai apbūves īpašniekam proporcionāli viņa kopīpašuma daļai, pārdodot par brīvu cenu, tas ir nosacīto cenu.

Zemesgabala daļai ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA "Vindeks" noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 16.maijā

VZD kadastrālā vērtība

2019. gada l. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati

2019.gada 29.maijā)

16 000

5 560,10

7 943


SIA "Vindeks" zemesgabala daļas novērtēšanas izdevumi ir 169,40 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Likuma 44.1 panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 5.jūnija sēdē (protokola Nr.8.2-7/8) izskatīja jautājumu par zemesgabala daļas atsavināšanu un nolēma to atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un nosacīto cenu noteikt 16 170 EUR saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteikto tirgus vērtību, kas palielināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota līdz veselam EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu, 44.panta ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 5.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/8), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 12.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu no zemes kopējās platības 3323 m2 (turpmāk – zemesgabala daļa).

2. Apstiprināt zemesgabala daļas nosacīto cenu 16 170 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit euro).

3. Atzīt namīpašuma Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 1202, 19/80 domājamo daļu zemes un 23/80 domājamo daļu apbūves īpašnieci – Vārds Uzvārds par zemesgabala daļas pirmpirkuma tiesīgo personu.

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai atbilde uz atsavināšanas paziņojumu jāsniedz četru mēnešu laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt namīpašuma Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 19/80 domājamo daļu zemes un 23/80 domājamo daļu apbūves īpašniecei – Vārds Uzvārds zemesgabala daļas atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums), piedāvājot zemesgabala daļu atsavināt.

6. Ja Vārds Uzvārds Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, Atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala daļas pirkuma līguma noslēgšanu (2.pielikums).

7. Gadījumā, ja Vārds Uzvārds nesniedz atbildi uz zemesgabala atsavināšanas piedāvājumu, Vārds Uzvārds atmaksā Jūrmalas pilsētas domei izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala daļas novērtēšanu 169,40 EUR, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

8. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 6.punktā minēto pirkuma līgumu.

9. Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.541 “Par apbūvēta zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.309

(protokols Nr.9, 40.punkts)

Zemesgabala daļas Iecavas ielā 3, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 012 1202,  

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Iecavas ielā 3, Jūrmalā

1.2.

Kadastra numurs

1300 012 1202

1.3.

Kadastra apzīmējums

1300 012 1202

1.4.

Objekta sastāvs

1/20 domājamā daļa no zemesgabala ar kopējo platību 3323 m2

1.5.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489.

1.6.

Objekta apgrūtinājumi

Uz zemesgabala atrodas dzīvojamās ēkas un palīgēkas, kas pieder vairākiem īpašniekiem.

Namīpašums atrodas 300 m aizsargjoslā no Rīgas jūras līča.

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Namīpašuma Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 19/80 d.d. zemes un 23/80 d.d. apbūves īpašniece

Vārds Uzvārds

2.2.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2016.gada 5.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta pirkuma maksa (nosacītā cena)

16 170 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana ar tūlītēju samaksu

3.4.

Pirkuma maksa

16 170 EUR ( sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit euro)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) ar 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.309 “Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma maksas samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Domē ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē Objekta pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.apakšpunktam.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par Objekta turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1.  Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2.  Ar Objekta pirkuma līguma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1.  Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (Pielikums).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

6.3. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

7. Pielikums

Apliecinājuma veidlapa.


Pielikums

Zemesgabala daļas Iecavas ielā 3, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, kura kopējā platība 3323 m2, samērīgi sev piederošajām namīpašuma Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 5012 1202, 19/80 zemes un 23/80 būves domājamām daļām,

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_____________________________________________________________

Faktiskā adrese:______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.309

(protokols Nr.9, 40.punkts)

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2019.gada ___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora _______________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.309 “Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu”, no vienas puses, un

________________________, personas kods ______________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.309 “Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu” , savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, ar kopējo platību 3323 m2.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2015.gada 13.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489.

1.4. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, proti, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

1.5. Īpašuma tiesības uz namīpašuma Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1202, 19/80 domājamām daļām zemes un 23/80 domājamām daļām būves PIRCĒJAM nostiprinātas 2016.gada 5.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.489.

1.6. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma maksa ir ____ EUR (_____________________euro), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai un kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2019.gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. PIRCĒJS, parakstot Līgumu apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t .sk. Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

5.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.5. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.6. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

_______________________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________


Pielikums

2019.gada _____________

Pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2019.gada __._________ noslēgto Pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora _________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ____.______ lēmumu “Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu”, nodod un

________________________, personas kods _____________, pārņem savā valdījumā zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 1202, 1/20 domājamo daļu no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 012 1202, kura kopējā platība 3323 m2 (turpmāk – zemesgabala daļa).

_________________________, _______________, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms zemesgabala daļas tehniskais stāvoklis un viņa pieņem zemesgabala daļu tādā stāvoklī, kādā tā ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________

PIEŅEM

__________________________

Personas kods ____________

Deklarētā adrese: ____________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF