Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 286

protokols Nr. 9, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības
programma 2014.–2020.gadam”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, iepirkuma “Būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs ”Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” ID Nr. JPD 2019/39/A80/IP29 rezultātiem un iepirkuma “Būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” ID Nr. JPD2019/60/A80/IP29 rezultātiem, lai nodrošinātu racionālu Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 “Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai” noteiktā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.284 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu””, lēmumam Nr.277 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu””, lēmumam Nr.283 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu””, lēmumam Nr.281 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē””, lēmumam Nr.285 “ Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu””, lēmumam Nr.278 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu””, lēmumu Nr.280 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu””, lēmumam Nr.279 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”” un lēmuma Nr.282 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (turpmāk – Attīstības programma) šādus grozījumus:

1.1. izteikt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļa “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” 12., 29., 37., 48., 66., 69., 70., 71., 72. un 82.punktu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

1.2. aizstāt Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļa “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” 2.pielikumu “Integrētās teritoriju investīcijas”, ar šī lēmuma 2.pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 XLS

Pielikums Nr.2 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF