Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 212

protokols Nr. 4, 69. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 21.februārī pieņēma lēmumu Nr.87 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 0714, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 36,3 m2 un kopīpašuma 3630/304260 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001 ( turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 15 700 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti euro), izsoles soli 1099 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 10.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 17 898 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro), kas ir paaugstināta par diviem izsoles soļiem. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par diviem izsoles soļiem un noteikta 17 898 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro), Izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 5.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 570 EUR apmērā un 2019.gada 11.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 16 328 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februārī pieņemto lēmumu Nr.87 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 10.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/7 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 10.aprīlī notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 0714, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 36,3 m2 un kopīpašuma 3630/304260 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6405 001 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 17 898 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF