Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 152

protokols Nr. 3, 59. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.33 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4227, kas sastāv no dzīvokļa Nr.67 ar kopējo platību 32,56 m2, kopīpašuma 3256/387026 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1807 001, kopīpašuma 3256/387026 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1807 , kura kopējā platība ir 4098 m2 ( turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 16 500 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro), izsoles soli 1155 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit pieci euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 13.martā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks “JPinvesting” SIA, reģistrācijas Nr.40103748726, kuru pārstāv pilnvarotā persona Viktors Piļipčuks, (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 17 655 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par vienu izsoles soli un noteikta 17 655 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro), Izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 27.februārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1650 EUR apmērā un 2019.gada 14.martā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 16 005 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvārī pieņemto lēmumu Nr.33 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 13.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/3 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 13.martā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 4227, kas sastāv no dzīvokļa Nr.67 ar kopējo platību 32,56 m2, kopīpašuma 3256/387026 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1807 001, kopīpašuma 3256/387026 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1807 , kura kopējā platība ir 4098 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam “JPinvesting” SIA, reģistrācijas Nr.40103748726, par pirkuma maksu 17 655 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF