Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 112

protokols Nr. 3, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības
programma 2014.–2020.gadam”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja p.i. 2019.gada 7.marta iesniegumu Nr.4.4-5/11 “Par grozījumu veikšanu Jūrmalas pilsētas Investīciju plāna 2.pielikumā “Integrētu teritoriju investīcijas”, lai nodrošinātu racionālu 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta rīkojumā Nr.709 “Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai” noteiktā, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februrāra lēmumam Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februrāra lēmumam Nr.63 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu””, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februrāra lēmumam Nr.64 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu””, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februrāra lēmumam Nr.65 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu””, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februrāra lēmumam Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uzvietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februrāra lēmumam Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februrāra lēmumam Nr.67 “Par Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības nodrošināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumam Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumam Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumam Nr.111 “Par dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (turpmāk – Attīstības programma) šādus grozījumus:

1.1. izteikt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļa “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” 12., 13., 29., 48., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 94., 95., 96. un 97.punktu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

1.2. aizstāt Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļa “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” 2.pielikumu “Integrētās teritoriju investīcijas”, ar šī lēmuma 2.pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLS

Pielikums Nr.2 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF