Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 12

protokols Nr. 4, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8
„Labklājības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 7.punktu,
21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1. svītrot 1.punktā vārdu “pašvaldības”.

2. papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

„2.1 Pārvaldes funkcionālā pārraudzībā atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem ir šādas iestādes:

2.1 1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs";

2.1 2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis””.

3. papildināt ar 8.23. un 8.24. punktu šādā redakcijā:

“8.23. pārvaldes kompetences ietvaros izskatīt 2.1 punktā noteikto iestāžu sagatavotos lēmumprojektus, budžeta pieprasījumus un attīstības plānošanas dokumentus izskatīšanai domes sēdēs, kā arī citos Jūrmalas pilsētas domes iekšējos normatīvajos aktos, lēmumos vai rīkojumos noteiktajos jautājumos un sniegt priekšlikumus par to tālāku virzību;

8.24. pārvaldes kompetences ietvaros izskatīt 2.1 punktā noteikto iestāžu vadītāju priekšlikumus iestāžu darbības uzlabošanai un sniegt par to atzinumus domei ”.

4. papildināt ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

“25.1 Pārvaldes vadītājam ir tiesības pārbaudīt 2.1 punktā minēto iestāžu vadītāju lēmumu tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.”

5. papildināt ar 27.1punktu šādā redakcijā:

“271. Pārvaldes lēmumu par 2.1 punktā minēto iestāžu apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF