Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 7

protokols Nr. 3, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19
“Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.11. sagatavot domes pieņemtos lēmumus, sēžu protokolus un audioierakstus atbilstoši normatīvo aktu par fizisko personu datu aizsardzību prasībām un ievietot tos pašvaldības mājas lapā;”.

2. Izteikt 8.12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.12.2. pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas nosūtīt publicēšanai Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”;”.

3. Izteikt 8.15. un 8.16. apakšpunktus šādā redakcijā:

“8.15. veikt domes vārdā parakstāmo līgumu pārbaudi un noformēšanu atbilstoši lietvedības un iekšējo noteikumu prasībām;

8.16. reģistrēt līgumus atbilstoši lietu nomenklatūrai un nosūtīt tos pēc piekritības atbilstoši iekšējiem noteikumiem;”.

4. Svītrot 8.21. apakšpunktu.

5. Papildināt ar 12.212. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.212. organizēt domes administratīvās ēkas Jomas ielā 1/5 telpu kosmētisko remontu.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF