Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.12.2018. Stājas spēkā 15.12.2018.
Precizējumu publikācija 20.12.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 39

protokols Nr. 16, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt
pašvaldības nodevas” 11.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 2017., 26 (5853), 2017., 82 (5909), 2017., 252 (6079)) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.punktā vārdus “pēc caurlaides saņemšanas” ar vārdiem “ja iebraukšanas dienā saņemta caurlaide”.

2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Nodevu nosaka šādā apmērā:

13.1. vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma 2,00 euro;

13.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.2.1. septiņām dienām 10,00 euro;

13.2.2. trīsdesmit dienām 31,00 euro;

13.2.3. deviņdesmit dienām 55,00 euro;

13.2.4. nodevas periodam 107,00 euro;

13.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.3.1. septiņām dienām 12,00 euro;

13.3.2. trīsdesmit dienām 43,00 euro;

13.3.3. deviņdesmit dienām 110,00 euro

13.3.4. nodevas periodam 213,00 euro.”

3. Aizstāt 14.punkta ievaddaļā skaitli “13.2.2” ar skaitli “13.2.4.”.

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Nodevas atvieglojuma piemērošanas gadījumā, ja nodevu maksā, sākot ar kalendārā gada 1.jūliju, tās apmēru samazina par 50%, izņemot šo noteikumu 14.1. un 14.3.apakšpunktā noteiktos gadījumus.”

5. Papildināt 20.punkta ievaddaļu pēc vārdiem “var iebraukt” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija) reģistrētie””.

6. Aizstāt 21.punkta ievaddaļā vārdus “pirms iebraukšanas” ar vārdiem “iebraukšanas dienā”.

7. Papildināt 21.punktu ar 21.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“21.9. par fiziskajai personai, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā.”

8. Papildināt 23.punktu pēc vārdiem “konkrētu transportlīdzekli” ar vārdiem “un tā ir derīga no nodevas vai maksas pakalpojuma (ja piemērojams) apmaksas dienas plkst.00.00 vai norādītā caurlaides derīguma sākuma datuma plkst.00.00.”

9. Izteikt 24.2. un 24.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“24.2. septiņu dienu caurlaide – izsniedz pēc šo noteikumu 13.2.1. vai 13.3.1.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā septiņas dienas pēc kārtas;

24.3. trīsdesmit dienu caurlaide – izsniedz pēc 13.2.2. vai 13.3.2.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā trīsdesmit dienas pēc kārtas. Nodevas maksātājam ir tiesības ne vairāk kā 1 reizi caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas;”.

10. Papildināt 24.punktu ar 24.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“ 24.3.1 deviņdesmit dienu caurlaide ‑ izsniedz pēc 13.2.3. vai 13.3.3.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā deviņdesmit dienas pēc kārtas. Nodevas maksātājam ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas; ”.

11. Aizstāt 24.4.apakšpunktā skaitļus un vārdu “ 13.2.3. vai 13.3.3. ” ar skaitļiem un vārdu “ 13.2.4. vai 13.3.4. ”.

12. Aizstāt 24.7.apakšpunktā vārdu un skaitli “vai 21.6.” ar pieturzīmi, skaitļiem un vārdu “, 21.6. vai 21.9. ”.

13. Papildināt 34.punktu ar 34.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“34.4. transportlīdzekļiem, kuri Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrēti fizisko personu īpašumā, valdījumā vai turējumā, ja šīm personām saskaņā ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” sniegto informāciju ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss.”

14. Aizstāt 49.punktā vārdus “turētājam vai vadītājam” ar vārdiem “vai turētājam”.

15. Izteikt 2.pielikuma tabulas 5.punkta piekto kolonnu šādā redakcijā:

“- izziņa no darbavietas (ja nav iesniegta iestādes pilnvarotās personas autorizēta elektroniskā informācija par iestādes darbiniekiem strukturizētā veidā);

- līguma kopija par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu (ja to nav iesniegusi iestādes pilnvarotā persona)”.

16. Papildināt 2.pielikuma tabulas 6.punkta piekto kolonnu pēc vārdiem “licences kopija” ar vārdiem “vai norāde uz interneta vietni, kur informācija par izsniegto licenci ir publiski pieejama”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām ” 12.panta pirmās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu un paredz:

- ieviest 90 dienu caurlaidi bez iebraukšanas reižu ierobežojuma;

- precizēt caurlaides spēkā stāšanās termiņu;

- atbrīvot no nodevas samaksas Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekus;

- paredzēt, ka bez nodevas un caurlaides noformēšanas var iebraukt noteikumos noteiktie transportlīdzekļi, ja tie ir reģistrētie VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”;

- svītrot transportlīdzekļa vadītāju no pie administratīvās atbildības saucamo personu loka.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Izvērtējot pieprasījumu pēc dažādiem caurlaižu veidiem, tiek paredzēts jauns caurlaides veids – 90 dienu caurlaide ar iespēju 2 reizes caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt to uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas. Tāpat vienveidīguma nodrošināšanai tiek precizēts nedēļas un mēneša caurlaides nosaukums, aizstājot to ar attiecīgo dienu skaitu caurlaidi (nodevas apmērs netiek mainīts).

2. Ņemot vērā personu paradumus noformēt caurlaides jau pēc iebraukšanas Jūrmalā, princips, ka caurlaide ir derīga no nodevas vai maksas pakalpojuma apmaksas dienas plkst.00.00, attiecināms uz visiem caurlaižu veidiem. Attiecīgi no pie administratīvās atbildības saucamo personu loka tiek svītrots transportlīdzekļa vadītājs, jo pārkāpumu faktiski nevar konstatēt, veicot fizisko kontroli (personai ir iespēja iebraukšanas dienā līdz plkst.23.59 reģistrēt caurlaidi).

3. Jūrmalas administratīvajā teritorijā atrodas ārstniecības iestādes, kas Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbu dalībniekiem piedāvā speciāli izstrādātās rehabilitācijas programmas. Tāpat biedrība “Latvijas Savienība “Černobiļa”” ir izteikusi lūgumu paredzēt bezmaksas iebraukšanu Jūrmalas pilsētā (2017.gada 19.decembra vēstule Nr.023). Tā kā VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, kas uztur Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu vienotu datubāzi, ir piekritusi informācijas apmaiņai, ir paredzēts, ka bezmaksas caurlaides Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem tiks reģistrētas automātiski.

5. Noteikumu 20.punktā ir definēti transportlīdzekļi, kas var iebraukt īpaša režīma zonā Jūrmalā bez nodevas samaksas un bez caurlaides. Minētais atbrīvojums ir saistīts ar transportlīdzekļu īpašumtiesībām vai to speciālo statusu, informācija par kuru tiek iegūta no VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Tādējādi veicams redakcionāls precizējums, ietverot atsauci uz VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izmaiņu ietekme uz budžeta ieņēmumiem nav būtiska. Informācijas sistēmu izmaiņu un uzlabojumu veikšanas paredzamās izmaksas 35 000 EUR.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošajiem noteikumiem ir pozitīva ietekmē uz uzņēmējdarbības vidi, jo tiek paredzēts jauns caurlaižu veids 90 dienām, kas ļaus komersantiem (īpaši tiem, kuru saimnieciskajai darbībai ir sezonāls raksturs) izdevīgāk iegādāties caurlaides.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Izstrādājot saistošos noteikumus, ir ņemti vērā praksē risināmie gadījumi un situācijas, par kurām privātpersonas ir informējušas Jūrmalas pilsētas domi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF