Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 22.10.2018. Stājas spēkā 23.10.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr. 34

protokols Nr. 13, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
6.panta otro daļu, 7.panta piekto daļu, 14.panta astoto daļu,
15.pantu, 17.pantu, 21.1panta otro daļu, 21.2panta otro
daļu, 24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo un otro daļu,
27.pantu un likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto
daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Vēstnesis, 2017., Nr.190 (6017)) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 6.1punktu šādā redakcijā:

“6.1 Komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktā noteikto palīdzību minētā likuma 7.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos.”.

2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Pašvaldības 4.reģistrā reģistrētajām personām īrēto dzīvojamo telpu apmaiņa tiek veikta, ja:

13.1. personai (ģimenei) par īrēto dzīvojamo telpu nav parādsaistību par īri un saņemtajiem pakalpojumiem, un persona ir pildījusi citus pienākumus, kas noteikti īres līgumā;

13.2. ja no konkrētās dzīvojamās telpas ir atteikušās vai dzīvojamā telpa nav piedāvājama īrei atbilstoši Noteikumu 34.punktam pašvaldības 1. un 2.reģistrā reģistrētām personām, kuras reģistrētas agrāk nekā attiecīgā 4.reģistrā reģistrētā persona.”.

3. Svītrot 16.punktā vārdus “ja speciālists darba līgumā viņam noteikto pārbaudi ir izturējis”.

4. Papildināt 21.5.apakšpunktu aiz skaitļa “12.” ar skaitļiem “42.,43.,44.,”.

5. Papildināt ar 37.1 un 37.2 punktu šādā redakcijā:

“37.1 Pašvaldības 1., 2. un 5.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas, sociālās dzīvojamās telpas un speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas tiek piedāvātas, ievērojot to atbrīvošanas datumu;

37.2 Par dažādām tiek uzskatītas arī tādas dzīvojamās telpas, sociālās dzīvojamās telpas un speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas, kas atrodas dažādās dzīvojamās mājās vai vienā un tajā pašā dzīvojamā mājā ar vienādu istabu skaitu.”.

6. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums DOC

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.34

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ir izdarīti, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Oficiālās elektroniskās adreses likumu.

Kā arī darba procesā ir secināts, ka nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos, tos papildinot un precizējot.

2.Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.40 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” papildināti ar deleģējumu Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijai pieņemt lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību; precizēta pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu apmaiņas kārtība; precizēti priekšnoteikumi personām, kuras ir reģistrējamas pašvaldības 5.reģistrā nodrošināšanai ar speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu; personas, kurām jāiesniedz izziņas par īres un saņemto pakalpojumu maksājumiem; precizēta pielikumā pievienotā iesnieguma veidlapa.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF