Atvērt saistošo noteikumu sākotnējo redakciju PDF
Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.10.2018. Stājas spēkā 06.10.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem
Precizējumi ar domes 2018.gada 27.septembra 463.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 26.jūlijāNr. 29

protokols Nr. 10, 6. punkts

Precizēti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra
sēdes lēmumu Nr.463 (protokols Nr.13, 18.punkts)

Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - dome) sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (turpmāk – dzīvojamā māja), piešķirot Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējumu dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm, kas vērstas uz turpmāku energoresursu patēriņu samazinājuma nodrošinājumu, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti būvniecību, dzīvokļu īpašumu regulējošo un saistīto normatīvo aktu izpratnē. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. energoefektivitātes pasākumi – visas darbības, kas izraisa pārbaudāmu un izmērāmu vai aplēšamu energoefektivitātes paaugstinājumu;

2.2. energoefektivitātes pakalpojuma līgums – energoefektivitātes pakalpojuma līgums ir ilgtermiņa līgums, kura ietvaros pakalpojuma sniedzējs veic noteiktus energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot noteiktus enerģijas ietaupījumus pie noteikta komforta līmeņa ēkā;

2.3. pretendents – dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;

2.4. pretendenta pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotā persona, kura var būt dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita juridiska persona un kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un/vai pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības palīdzību līdzfinansējuma veidā energoefektivitātes pasākumu veikšanai, tajā skaitā: organizēt energoaudita veikšanu, tehnisko apsekošanu, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, veikt piegādātāju atlasi, finansējuma piesaisti, parakstīt saistītos dokumentus. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

3. Līdzfinansējumu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai viena finanšu gada ietvaros piešķir atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

II. Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai

4. Līdzfinansējumu pretendenta energoefektivitātes pasākumiem piešķir, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi: Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

4.1. dzīvojamā māja atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un ir nodota ekspluatācijā līdz 1993. gadam;

4.2. dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita;

4.3. dzīvojamajā mājā ir ne mazāk kā pieci dzīvokļi;

4.4. dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 m2 un dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 50% no dzīvojamās mājas kopējās platības; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

4.5. pretendents vienā vai vairākos lēmumos, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā balsojot „par”, ir pieņēmis šādus lēmumus: Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

4.5.1. veikt dzīvojamās mājas energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus;

4.5.2. pilnvarot personu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

4.6. pretendenta pilnvarotajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, uz lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanas pieņemšanas dienu; Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

4.7. pretendenta pilnvarotajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, tā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā, uz lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanas pieņemšanas dienu; Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

4.8. pretendenta nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, dzīvojamai mājai piesaistītajām palīgēkām un piesaistīto zemes gabalu nepārsniedz 10% no taksācijas gadā aprēķinātās, kurā tiek iesniegts līdzfinansējuma pieprasījums, kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas par šajā punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

5. Lai pretendentam piešķirtu līdzfinansējumu noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajām aktivitātēm, papildus noteikumu 4.punkta nosacījumiem par līdzfinansējuma piešķiršanu vienlaicīgi jāizpildās šādiem nosacījumiem: Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

5.1. pretendenta maksājumu parādsaistību apjoms par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10% no šo pakalpojumu sniedzēju izrakstīto rēķinu summas par pēdējiem 12 mēnešiem;

5.2. pretendenta dzīvojamās mājas plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir mazāks par 83 kWh/m² gadā;

5.3. ja dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, dzīvojamā māja pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas nedrīkst tikt atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

III. Atbalstāmās aktivitātes un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms

6. Līdzfinansējumu pretendentam piešķir šādām aktivitātēm:

6.1. energoaudita un/vai tehniskās apsekošanas veikšanai – 100 % no tam paredzētajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 euro;

6.2. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, vienā no šādiem veidiem:

6.2.1. 100 % no tai paredzētajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 euro vienai dzīvojamai mājai;

6.2.2. 100 % no tai paredzētajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 euro vienai dzīvojamai mājai, ja tiek izmantots energoefektivitātes pakalpojuma līgums vai tam pielīdzināms līgums.

7. Par katru no noteikumu 6.punktā noteiktajām aktivitātēm pretendenta pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu atsevišķi katrai dzīvojamai mājai. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

8. Par katru no noteikumu 6.punktā norādītajām aktivitātēm pretendents vienai dzīvojamai mājai līdzfinansējumu var saņemt vienu reizi. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

IV. Iesniegumu noformēšanas, iesniegšanas un reģistrācijas kārtība

9. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendenta pilnvarotā persona iesniedz domei adresētu iesniegumu atbilstoši noteikumiem pievienotajām iesniegumu paraugformām, aizpildot visus pieprasītās informācijas laukus un pievienojot pieprasītos pielikumus saskaņā ar noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā norādīto (turpmāk visi dokumenti kopā – iesniegums):

9.1. energoaudita un/vai tehniskās apsekošanas veikšanai – 1. pielikums;

9.2. būvniecības ieceres dokumentācija s izstrādei – 2. pielikums;

9.3. būvniecības ieceres dokumentācija s izstrādei izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu vai tam pielīdzināmu līgumu – 3. pielikums;

10. Iesniegumu noformē datorrakstā latviešu valodā. Visus iesniegumā iekļaujamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona.

11. Atbilstoši noteikumu 9. un 10. punktam sagatavoto iesniegumu domei ar norādi „Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem” var iesniegt nosūtot pa pastu, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015, personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

12. Ja iesniegums iesniegts personīgi, par iesnieguma iesniegšanas dienu un laiku uzskatāms domes spiedogā norādītais saņemšanas datums.

13. Iesniegumi līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēti domes lietvedības reģistrā to iesniegšanas secībā.

V. Iesniegumu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

14. Pretendenta pilnvarotās personas iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa (turpmāk – atbildīgā nodaļa).

15. Domes atbildīgā nodaļa 15 darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas izvērtē iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām un sagatavo atzinumu domes atbildīgās nodaļas vadītājam par iesnieguma atbilstību vai neatbilstību noteikumiem. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

16. Izvērtējot iesnieguma atbilstību, domes atbildīgā nodaļa veic šādas darbības:

16.1. pārbauda pretendenta atbilstību noteikumu 4., 5. un 40.punktā noteiktajiem nosacījumiem; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

16.2. pieprasa domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai informāciju par iesnieguma atbilstību noteikumu 4.8.apakšpunkta prasībām. Šī nodaļa divu darba dienu laikā sniedz informāciju par iesnieguma atbilstību vai neatbilstību noteikumu 4.8.apakšpunkta prasībām, izdarot atzīmi uz iesnieguma “atbilst” vai “neatbilst”, un nosūta to domes atbildīgajai nodaļai; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

16.3. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

16.4. pieprasa informāciju Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā par pretendenta pilnvarotās personas nodokļu parādu;

16.5. Uzņēmumu reģistra Maksātnespējas reģistrā pārbauda pretendenta pilnvarotās personas atbilstību noteikumu 4.7.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

17. Iesniegumu vērtēšana notiek to reģistrācijas secībā.

17.1 Domes atbildīgās nodaļas vadītājs 10 darba dienu laikā pēc atbildīgās nodaļas atzinuma sagatavošanas pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

18. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai pieņem domes izveidota komisija (turpmāk – komisija). Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

18.1 Ja domes atbildīgā nodaļa vai komisija konstatē, ka izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, domes atbildīgā nodaļa vai komisija pretendenta pilnvarotajai personai uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo informāciju. Šādā gadījumā 15., 171.,20. un 34.punktā noteiktais termiņš tiek pagarināts par pieprasītās papildu informācijas sniegšanai un papildu informācijas izvērtēšanai nepieciešamo laiku, kas nepārsniedz 15 darba dienas. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

19. Pretendenta pilnvarotā persona piecu darba dienu laikā uz domes elektroniskā pasta adresi: pasts@jurmala.lv nosūta saskaņā ar noteikumu 18.1 vai 36.punktā pieprasīto papildu informāciju. Ja dome noteiktajā termiņā nesaņem pieprasīto informāciju, domes atbildīgā nodaļa vai komisija var lemt par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

20. Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu 20 darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

21. Ja komisijai, vērtējot iesniegumus, rodas šaubas par atsevišķu izmaksu pozīciju atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendenta pilnvarotajai personai sniegt skaidrojumu. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, domes atbildīgā nodaļa vai komisija ir tiesīga lemt par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

22. Pretendenta pilnvarotajai personai ir pienākums veikt pakalpojumu sniedzēju atlasi, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem,” ja to paredz minētie noteikumi. Domes atbildīgā nodaļa vai komisija, pieņemot lēmumu par līdzfinansējuma apjomu, noteikumu 6.punktā minētajām aktivitātēm, ņem vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktā noteikto, pakalpojuma piegādātāju izmaksu apkopojumā uzrādīto piedāvājumu ar zemāko cenu, nosakot kā maksimālo līdzfinansējuma apjomu aktivitātei. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

23. Domes atbildīgā nodaļa vai komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ja iesniegums neatbilst noteikumu prasībām. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

24. Domes atbildīgās nodaļas vai komisijas lēmums piecu darba dienu laikā tiek nosūtīts pretendenta pilnvarotajai personai. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

24.1 Domes atbildīgās nodaļas vai komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā domes priekšsēdētājam. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

25. Pretendenta pilnvarotā persona ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas paraksta līgumu (4.pielikums) par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību (turpmāk – līgums).

26. Ja līgums no pretendenta pilnvarotās personas puses netiek parakstīts noteikumu 25. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka pretendents ir atteicies no apstiprinātā līdzfinansējuma. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

27. Informācija par iesniegumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības informatīvajā izdevumā 10 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Publikācijā tiek norādīts pretendents, atbalstītie energoefektivitātes pasākumi, plānotais energoefektivitātes pasākumu īstenošanas laiks un līdzfinansējuma apjoms. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

VI. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

28. Pašvaldības līdzfinansējums pretendentam tiek piešķirts priekšfinansējuma veidā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un līguma noslēgšanas ar domi.

29. Līdzfinansējums tiek pārskaitīts uz pretendenta pilnvarotās personas norādīto kontu kredītiestādē 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas par noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu īstenošanu. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

30. Līdzfinansējumu drīkst izlietot tikai līgumā norādītajiem mērķiem, veicot tiešus pārskaitījumus attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam, nepārsniedzot iesniegumam pievienotajos izmaksas apliecinošajos dokumentos uzrādīto izmaksu apmēru.

31. Pretendenta pilnvarotā persona ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pašvaldības atbalstīto aktivitāšu pabeigšanas iesniedz domei atskaiti ar dokumentiem (noteikumu 5. pielikums un līguma 3.1.15.apakšpunkts, turpmāk - atskaite) par finansējuma izlietojumu un plānotajiem energoefektivitātes rādītājiem. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

32. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

33. Ja līdzfinansējums netika izlietots vai arī tika izlietots citiem mērķiem, kas nav paredzēti līgumā, pretendenta pilnvarotā persona atmaksā pašvaldībai saņemto līdzfinansējumu pilnā apmērā. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

34. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par izlietotā līdzfinansējuma izlietošanas pamatotību pieņem domes atbildīgā nodaļa 20 darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu saņemšanas. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

35. Domes atbildīgajai nodaļai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajam saņemto pakalpojumu apjomam, attiecīgo līgumu un normatīvo aktu nosacījumiem. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

36. Domes atbildīgajai nodaļai ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai pretendenta pilnvarotā persona piecu darba dienu laikā iesniedz papildu informāciju atskaites pārbaudei. Informācija tiek pieprasīta un saņemta atbilstoši noteikumu 181. un 19.punktam. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

37. Ja starp iesniegumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām izmaksām konstatē atšķirības, komisija var pārskatīt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā līdzfinansējuma apmērs nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

VII. Līdzfinansējuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem

38. Ja energoefektivitātes pasākumus veic dzīvojamā mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros radušos izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

39. Piesakoties līdzfinansējumam, dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam, kurš minēts šo noteikumu 40. punktā, ir tiesības iesniegt papildu iesniegumu, norādot, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes pasākumu izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot iesniegumā norādīto pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

40. Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu komercdarbības atbalsta veidā, domes atbildīgā nodaļa vai komisija ievēro šādus nosacījumus: Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiem

40.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības izņēmumus;

40.2. saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktam;

40.3. pārbauda, vai saimnieciskās darbības veicējam piešķiramais atbalsts nepalielina attiecīgajā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-5 PDF Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 43.saistošajiem noteikumiemPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.Jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.29

‘Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27. 2 panta piekto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tiek sniegts minētais līdzfinansējums, un tā apmērs.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai – energoaudita un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes līdzfinansēšanai, tā apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Šajā un iepriekšējā Eiropas Savienības fondu naudas apguves periodā pilsētā ir atjaunotas trīs daudzdzīvokļu mājas no visa Jūrmalas dzīvojamā fonda. Iedzīvotāji ļoti neaktīvi izmanto Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas ēku renovācijas, dzīves apstākļu uzlabošanas un pilsētvides sakārtošanas jomās.

Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumi Nr.160 " Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi " akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" programmas ietvaros neparedz priekšfinansējumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu.
Līdz ar to, lai veicinātu aktīvu iedzīvotāju iesaisti, pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, saistošie noteikumi paredz, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem daļēji tiek kompensēti izdevumi projekta dokumentācijas sagatavošanai - tehniskās apsekošanas atzinuma, energosertifikāta un tā pārskatu, būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes izstrādei. Faktiski, iedzīvotājiem tiek sniegta palīdzība uzsākt ēkas atjaunošanas procesu, kurš ekspertu viedokļos ir sarežģītākais posms mājas atjaunošanā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi pašvaldības budžetu

Pašvaldība 2018.gada budžetā ir piešķīrusi EUR 50 000 līdzfinansējuma piešķiršanai būvprojekta izstrādes līdzfinansēšanai daudzdzīvokļu mājās. Papildus tiks izmantoti projekta “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projektu “SUNShINE paātrināšana” (Accelerate SUNShINE) līdzekļi energosertifikātu un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanai EUR 22500 apjomā. Izmantojot minētos līdzekļus tiek plānots līdzfinansēt energosertifikātus un tehniskās apsekošanas atzinumus vairāk nekā 20 daudzdzīvokļu mājās, līdzfinansēt būvprojektu sagatavošanu vairāk nekā piecās daudzdzīvokļu mājās. Projekta "Accelerate SUNShINE" (SUNShINE paātrināšana) finanšu līdzekļu izmantošanas periods ir līdz brīdim, kamēr finansējums būs pieejams, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.martam.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Līdzfinansējot tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, tiks veicināts renovācijas process pilsētā, kas labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo tiks iesaistīti gan tehniskās dokumentācijas izstrādātāji, gan celtniecības, būvmateriālu ražošanas un tirgošanas komercsabiedrības.

Līdzfinansējuma mērķis ir uzsākt ēku atjaunošanas procesu pilsētā, palīdzot iedzīvotājiem mobilizēties tieši grūtākajā, sākuma posmā, sniedzot finansiālu palīdzību ēku renovācijas dokumentācijas sagatavošanā. 2018. gadā ir plānots sniegt atbalstu piecām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kur kopējās energoefektivitātes projektu īstenošanas izmaksas ir aptuveni divi miljoni euro.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Tiks izveidota pašvaldības komisija, kura izvērtēs iesniegumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ir notikušas konsultācijas ar pilsētas iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājiem, Jūrmalas pilsētā, piedaloties iedzīvotāju sapulcēs un skaidrojot nepieciešamību veikt energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī informējot par Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamo un pašvaldības plānoto atbalstu šo pasākumu īstenošanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis