Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 12.03.2018. Stājas spēkā 13.03.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 7

protokols Nr. 2, 32. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11
„Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei” (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.50 (4036), 2013, Nr.237 (5043), 2015 Nr.53 (5371)) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“2. Pabalsta un atlīdzības apmērs”.

2. Izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:

“ 2.1.Pabalsts bērna uzturam tiek izmaksāts katru mēnesi par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu, un tā apmērs ir 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas ”;

3. Papildināt ar 2.2., 2.3., un 2.4.punktiem šādā redakcijā:

“2.2. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 150 euro. Pabalstu piešķir un izmaksā, ievietojot bērnu audžuģimenē, un turpmāk tas tiek piešķirts un izmaksāts reizi 6 mēnešos par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu.”

2.3. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu ir 114 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietotu bērnu.

2.4. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, aprēķina proporcionāli dienu skaitam mēnesī, kamēr bērns atrodas audžuģimenē.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu pašvaldība nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai nodrošinātu lielāki atbalstu audžuģimenēm un veicinātu audžuģimeņu attīstību, saistošie noteikumi paredz atlīdzības samaksu arī par pirmo audžuģimenē ievietotu bērnu, ka arī precizē pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apjomu un izmaksas kārtību.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības sociālais atbalsts audžuģimenēm tiks nodrošināts Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pašvaldības sociālā atbalsta audžuģimenēm administrēšanu nodrošina Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF