Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 12.03.2018. Stājas spēkā 13.03.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 6

protokols Nr. 2, 31. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 14.panta sesto daļu, likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 50 (4036), 2013, Nr.237 (5043), 2016, Nr.12 (5584)) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otro daļu”;

2. Izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā:

“1.1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā, un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu.”

3. Papildināt ar 2.5.punktu šādā redakcijā:

“2.5 Novērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli, ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu arī gadījumos, ja tai pieder:

2.5.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder klientam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur savu dzīvesvietu ir deklarējis un dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

2.5.2. viena garāža viena transportlīdzekļa novietošanai, ja ģimenei (personai) pieder vieglais automobilis, un garāžā netiek veikta saimnieciskā darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta.”;

4. Izteikt 3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.2. ja persona, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu vai persona ar invaliditāti, dzīvo viena mājsaimniecībā, tai nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto apgādnieku un tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.".

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants nosaka sociālās palīdzības mērķi - sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”” paredz paaugstināt ienākumu līmeni līdz kuram persona, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu vai persona ar invaliditāti, kura dzīvo viena mājsaimniecībā un kurai nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto apgādnieku, tiek atzīta par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai nodrošinātu materiālu atbalstu lielākam iepriekšminētām personu lokam, ir nepieciešams paaugstināt ienākumu līmeni līdz kuram ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sociālā palīdzība tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Izvērtēšanu atbilstībai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam nodrošina Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF