Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2018.gada 26.aprīļa protokollēmumu 6.protokols, 5.punkts

2018.gada 15.februārīNr. 4

protokols Nr. 2, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu,
izmaksas par programmas īstenošanu”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē” (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr.52 (5879) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (Pielikums).

2. Izteikt 3.pielikuma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2. Dome veic Atbalsta aprēķinu un samaksu Iestādei no Izglītības pārvaldes vadītāja lēmuma par pašvaldības atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās brīža atbilstoši Iestādes iesniegtajai atskaitei par bērna apmeklējumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iestādes rēķina saņemšanas, kam pievienota atskaite par Bērna apmeklējumu Iestādē iepriekšējā mēnesī.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas pašvaldības

2018.gada 15.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

(protokols Nr.2, 19.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709
"Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Nr.

Nosaukums

EKK

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2017.gadā

1.

Atalgojums

1100

149.18

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1200

48.49

3.

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

0.09

4.

Pakalpojumi

2200

19.56

4.1.

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2210

0.42

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

15.45

4.3.

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230

0.51

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

2240

2.64

4.5.

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

2250

0.09

4.6.

Īres un nomas maksa

2260

0.45

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

2300

5.28

5.1.

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2310

1.74

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

0.87

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

2340

0.06

5.4.

Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli

2350

1.64

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363))

2360

0.34

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

0.63

6.

Izdevumi periodikas iegādei

2400

0

7.

Kopā pašvaldības līdzekļi

222.60

8.

Pamatlīdzekļu nolietojums

15.18

9.

Kopējie izdevumi

237.78

10.

Valsts mērķdotācija

20.95

11.

Izglītojamo skaits kopā

1462

11.1.

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī

971

11.2.

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī

491

13.

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam

258.73

14.

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā

196.34


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes ir veikusi pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķinu, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei".

Grozījumi līgumā precizē, no kura brīža tiek aprēķināts pašvaldības atbalsta apmērs.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

1) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” 4.punktu Budžeta nodaļa kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī;

2) līguma 2.2.punkts precizē, ka atbalsts tiek aprēķināts no Izglītības pārvaldes lēmuma par pašvaldības atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2018.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam palielinās par 22.89 euro mēnesī, par obligātā izglītības vecuma bērnu palielinās par 19.75 euro.

Līdz ar to šobrīd noslēgto 44 līgumu samaksai līdz 2018.gada beigām nepieciešams par 12797.04 euro vairāk, kā plānots.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo pašvaldības atbalsts 2018.gadā par vienu izglītojamo būs lielāks.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.


Lejupielāde: DOC un PDF