Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr.13

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Irēna Kausiniece, Guntis Grūba, Mārtiņš Stulpiņš

Nepiedalās deputāti:

Dagmāra Beitnere-Le Galla, Dace Riņķe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Daiga Paule

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

Marita Briede

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Stratēģiskās plānošanas nodaļa eksperts energoefektivitātes jautājumos

Valdis Ratniks

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Saimniecības nodaļas darba aizsardzības speciāliste

Marija Kločko

Jūrmalas sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas direktors

Indulis Skudra

Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktore

Sandra Rone

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”

6.

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” noslēgumu

7.

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir” īstenošanu

8.

Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu

9.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

10.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” precizēšanu

12.

Saistošie noteikumi “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”

13.

Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums

14.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

15.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

17.

Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG 6892, atsavināšanu

18.

Par būves nojaukšanu Dārzkopības ielā 24, Jūrmalā

19.

Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 41, Jūrmalā

20.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu 4.līnija 13, Jūrmalā

21.

Par cilvēku drošību apraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Leona Paegles ielā 38, Jūrmalā

22.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

23.

Par zemes vienību Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā

25.

Par grozījumu 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

27.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līguma noslēgšanu

31.

Par zemesgabala Babītes iela 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

33.

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

34.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10, Jūrmalā

35.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10A, Jūrmalā

36.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 8, Jūrmalā

37.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 4, Jūrmalā

38.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 3, Jūrmalā

39.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamā daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

40.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

41.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

42.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

43.

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

46.

Par ēku (būvju) īpašuma Meža prospektā 101, Jūrmalā, atsavināšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu


G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu

· Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolotāja profesionālā pilnveide” noslēgumu

· Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem

· Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim

· Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim

· Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim

· Par dalību darbības programmas 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, G.Grūba), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim

3.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim

4.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”

9.

Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem

10.

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu

11.

Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolotāja profesionālā pilnveide” noslēgumu

12.

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” noslēgumu

13.

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir” īstenošanu

14.

Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu

15.

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā

16.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

17.

Par dalību darbības programmas 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”

18.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” precizēšanu

19.

Saistošie noteikumi “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”

20.

Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums

21.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

24.

Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG 6892, atsavināšanu

25.

Par būves nojaukšanu Dārzkopības ielā 24, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 41, Jūrmalā

27.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu 4.līnija 13, Jūrmalā

28.

Par cilvēku drošību apraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Leona Paegles ielā 38, Jūrmalā

29.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes vienību Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu

31.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā

32.

Par grozījumu 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

34.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līguma noslēgšanu

38.

Par zemesgabala Babītes iela 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

41.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10, Jūrmalā

42.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10A, Jūrmalā

43.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 8, Jūrmalā

44.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 4, Jūrmalā

45.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 3, Jūrmalā

46.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamā daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

47.

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

48.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

49.

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

50.

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

53.

Par ēku (būvju) īpašuma Meža prospektā 101, Jūrmalā, atsavināšanu

54.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

56.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu2. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim (lēmums Nr.450)

3. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim (lēmums Nr.451)

4. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim (lēmums Nr.452)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim.

2. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim.

3. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

L.Baumgarte ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.35)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” (nolikums Nr.36)

Ziņotājs:

M.Kločko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums” (nolikums Nr.37)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”.

9. Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.454)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem.

10. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu (lēmums Nr.455)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu.

11. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolotāja profesionālā pilnveide” noslēgumu (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

E.Blūms

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolotāja profesionālā pilnveide” noslēgumu.

12. Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” noslēgumu (lēmums Nr.457)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma :

pieņemt lēmumu par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” noslēgumu.

13. Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir” īstenošanu (lēmums Nr.458)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma :

pieņemt lēmumu par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir” īstenošanu.

14. Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu (lēmums Nr.459)

Ziņotājs:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu.

15. Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.460)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā.

16. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.461)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā.

17. Par dalību darbības programmas 10.1.3.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” (lēmums Nr.462)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību darbības programmas 10.1.3.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”.

18. Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” precizēšanu (lēmums Nr.463)

Ziņotājs:

L.Anteina

Izsakās:

E.Krivcova atbalsta sagatavoto lēmumprojektu, jo tiek dota iespēja paātrināt dzīvojamo māju siltināšanu un garantēt tās kvalitāti.

R.Parasigs – Parasiņš neatbalsta šo lēmumprojektu, jo tajā projektiem, kur tiek slēgts ESCO līgums ar fiksēto summu uz 20 gadiem, līdzfinansējums tehniskā projekta izstrādei tiek piešķirts 10 000 EUR apmērā, bet, savukārt, tiem projektiem, kur tiek slēgts cita veida līgums, uzņemoties risku, ka rēķini varētu pieaugt, līdzfinansējums tiek paredzēts tikai 5000 EUR apmērā. Uzskata, ka tas nav stimulējoši un, ja pašvaldība vēlas veicināt iedzīvotāju dalību atbalsta programmās dzīvojamo māju siltināšanai, ir jānosaka, ka tā ir daudzdzīvokļu nama īpašnieku brīva izvēle par to, vai viņi vēlas noslēgt ESCO līgumu vai nē.

G.Truksnis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 4 (R.Parasigs – Parasiņš , U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” precizēšanu.

19. Saistošie noteikumi “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

L.Anteina

Izsakās:

R.Parasigs – Parasiņš izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 6.2.1.punktā: “5000 euro” izteikt: “10 000 euro”.

U.Kronblūms aicina deputātus atbalstīt R.Parasiga – Parasiņa priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Parasiga – Parasiņa priekšlikumu (“par” – 5 (R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), priekšlikums tiek noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 4 (R.Parasigs – Parasiņš , U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma :

apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” precizēto redakciju.

20. Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums (nolikums Nr.38)

Ziņotājs:

L.Anteina ziņo, ka nolikuma projektu ir nepieciešams papildināt ar 23.punktu šādā redakcijā:

“ Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi tiek atcelts Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta komisijas nolikums Nr.33 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikumu.

21. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu” (lēmums Nr.464)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu” (lēmums Nr.465)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

D.Paule ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta saistošo noteikumu projekta papildināta redakcija saskaņā ar Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejā un Finanšu komitejā lemto. Kā arī papildu tiek piešķirts finansējums Kultūras centram apbedīšanas pabalstam un Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai administratīvo darbību nodrošināšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

24. Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG 6892, atsavināšanu (lēmums Nr.466)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG 6892, atsavināšanu.

25. Par būves nojaukšanu Dārzkopības ielā 24, Jūrmalā (lēmums Nr.467)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Dārzkopības ielā 24, Jūrmalā.

26. Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 41, Jūrmalā.

27. Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu 4.līnija 13, Jūrmalā (lēmums Nr.469)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā ir nepieciešams precizēt personu datus atbilstoši izdotajai pilnvarai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu 4.līnija 13, Jūrmalā.

28. Par cilvēku drošību apraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Leona Paegles ielā 38, Jūrmalā (lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Leona Paegles ielā 38, Jūrmalā.

29. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

30. Par zemes vienību Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu (lēmums Nr.472)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienību Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu.

31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā.

32. Par grozījumu 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Izsakās:

G.Grūba izsaka priekšlikumu organizēt semināru par personu datu aizsardzību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

34. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.475)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

35. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

36. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

37. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.478)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līguma noslēgšanu.

38. Par zemesgabala Babītes iela 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Babītes iela 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

40. Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

S.Brauere

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10, Jūrmalā.

42. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10A, Jūrmalā (lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10A, Jūrmalā.

43. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.484)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 8, Jūrmalā.

44. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.485)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 4, Jūrmalā.

45. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.486)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 3, Jūrmalā.

46. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamā daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.487)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamā daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

47. Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.488)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

48. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

49. Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms aicina nerīkot trešo izsoli divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, neuzskata, ka par katru cenu šis zemesgabals būtu šobrīd jāpārdod. Otrkārt, viņaprāt, šis zemesgabals varētu palikt kā publiska teritorija. Pašvaldība neko nezaudēs, ja šo zemesgabalu pārdos arī vēlāk un, iespējams, pat par izsoles sākumcenu.

A.Čuda aicina deputātus lēmumprojektu neatbalstīt un šo īpašumu saglabāt pašvaldības īpašumā.

E.Krivcova izsakās, ka, pārdodot šo īpašumu, tas varētu tikt sakārtots.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 5 (G.Grūba, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

50. Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Čuda aicina deputātus lēmumprojektu neatbalstīt un arī šo īpašumu saglabāt pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 5 (G.Grūba, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

52. Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms ierosina veikt vēl divus šī nekustamā īpašuma vērtējumus, ko ir gatavs apmaksāt no personīgajiem līdzekļiem, jo ir pieredze, ka vērtējumi bieži vien ievērojami atšķiras.

G.Grūba izsakās, ka, salīdzinot nekustamā īpašuma cenas Jūrmalā, it sevišķi šādiem objektiem, summa par šo zemesgabalu ir neadekvāti zema. Uzskata, ka šobrīd izdevīgāk būtu turpināt noslēgto nomas līgumu un pagaidīt līdz brīdim, kad šajā zemesgabalā tiek attīstīts paredzētais objekts un, tad izskatīt jautājumu par atsavināšanu.

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas, lai veiktu vēl divus šī nekustamā īpašuma vērtējumus un izskatītu to nākamajā domes sēdē.

53. Par ēku (būvju) īpašuma Meža prospektā 101, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par ēku (būvju) īpašuma Meža prospektā 101, Jūrmalā, atsavināšanu.

54. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

(lēmums Nr.494)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij.

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

56. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.497)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.498)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.499)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, I.Kausiniece, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.12.30

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 18.oktobrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2018.gada 3.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF