Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 1

protokols Nr. 2, 29. punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas,
apsaimniekošanas rēķinu samaksas, dzīvojamo telpu īres maksas un maksas
par pakalpojumiem debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. dzīvokļu īres līgumu pagarināšanas un sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – dome) samaksā pārvaldniekam rēķinus par dzīvokļu un sociālo dzīvokļu īres maksu un maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar to lietošanu (turpmāk – apsaimniekošanas rēķini);

1.3. pārvaldnieka īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, debitoru parādu piedziņas kārtību;

1.4. domes īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kartību.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. dzīvoklis – Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esoša dzīvojamā telpa, tostarp dzīvojamā telpa, kam noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss;

2.2. sociālais dzīvoklis – pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša dzīvojamā telpa, kam noteikts sociālā dzīvokļa statuss;

2.3. pārvaldnieks – fiziska vai juridiska persona, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības;

2.4. dzīvokļa īrnieks – persona, kura lieto pašvaldības dzīvojamo telpu, tostarp speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu, uz dzīvojamās telpas īres līguma pamata un šo noteikumu 37.punktā noteiktā persona;

2.5. sociālā dzīvokļa īrnieks - persona, kura lieto pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu uz dzīvojamās telpas īres līguma pamata un šo noteikumu 22. un 23.punktā noteiktā persona;

2.6. faktiskais lietotājs – persona, kura pašvaldības dzīvojamo telpu aizņēmusi patvarīgi, lieto bez tiesiska pamata – bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas un neatbilst šo noteikumu 22.,23. un 37.punktam.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pastāvīgu īres līgumu termiņu kontroli, debitoru parādu identificēšanu, regulāru, vienotu un efektīvu debitoru parādu kontroli un piedziņu.

4. Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa) pakalpojumu līgumā par pašvaldībai piederošu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu iekļauj pārvaldnieka pienākumu izrakstīt apsaimniekošanas rēķinus:

4.1. dzīvokļu un sociālo dzīvokļu īrniekiem;

4.2. šo noteikumu 22.,23. un 37.punktā noteiktajām personām.

5. Dzīvokļu un sociālo dzīvokļu īres līgumu termiņi noteikti atbilstoši pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.40 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – saistošie noteikumi).

6. Apsaimniekošanas rēķinu samaksu pārvaldniekam, dome veic šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā:

6.1. par neizīrētu (brīvu) dzīvokli vai sociālo dzīvokli;

6.2. par izīrētu dzīvokli vai sociālo dzīvokli (spēkā esošs domes noslēgts īres līgums par tā lietošanu) (ievērojot IV. nodaļā noteikto kārtību);

6.3. par patvarīgi – bez īres līguma noslēgšanas – aizņemtu dzīvokli vai sociālo dzīvokli (ievērojot II. un III. nodaļā noteikto kārtību).

7. Prasības pieteikumus par parādu piedziņu, dzīvokļu vai sociālo dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu un izlikšanu no tiem tiesā iesniedz:

7.1. pārvaldnieks, ja dzīvoklis vai sociālais dzīvoklis atrodas:

7.1.1. pašvaldībai 100% īpašumā esošajās dzīvojamās mājās, ja tas ir noteikts savstarpēji noslēgtajā līgumā ar pārvaldnieku;

7.1.2. pašvaldībai nepiederošajās dzīvojamās mājās esošajā dzīvokļa īpašumā, ja tas ir noteikts savstarpēji noslēgtajā līgumā ar pārvaldnieku;

7.2. domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļa (turpmāk – Tiesvedības nodaļa), ja pārvaldīšanas līgumā nav uzdots pārvaldniekam pienākums sniegt prasības pieteikumu tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu. Šim mērķim nepieciešamos dokumentus sagatavo Dzīvokļu nodaļa un iesniedz domes Tiesvedības nodaļai.

8. Noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pārvaldnieks, ja tas ir noteikts savstarpēji noslēgtajā pārvaldīšanas līgumā, veic visas normatīvajos aktos noteiktās darbības prasības iesniegšanai tiesā (nosūta parādniekam pirmstiesas brīdinājumu, samaksā ar tiesvedību saistītos izdevumus u.c.), kā arī nodrošina parāda piedziņas procesu sadarbībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju līdz parāda atgūšanai vai līdz saņemta informācija no zvērināta tiesu izpildītāja par piedziņas procesa neiespējamību un izpildu lietvedības izbeigšanu.

9. Noteikumu 7.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Tiesvedības nodaļa veic visas normatīvajos aktos noteiktās darbības prasības iesniegšanai tiesā (nosūta parādniekam pirmstiesas brīdinājumu, samaksā ar tiesvedību saistītos izdevumus u.c.), kā arī nodrošina parāda piedziņas procesu sadarbībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju līdz parāda atgūšanai vai līdz saņemta informācija no zvērināta tiesu izpildītāja par piedziņas procesa neiespējamību un izpildu lietvedības izbeigšanu.

10. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu izveido darba grupu, kas izvērtē domei pārvaldnieka iesniegtos dokumentus par parāda piedziņas neiespējamību (tiesas nolēmumi par parāda piedziņu, dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām, zvērināta tiesu izpildītāja akti par sprieduma izpildes neiespējamību, atskaites par veiktajām izpildes darbībām u.c.), pārvaldnieka domei izrakstītos rēķinus par pašvaldības dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa īrnieka vai faktiskā lietotāja izveidotiem parādiem, izdevumiem, kas saistīti ar tiesvedību, zvērināta tiesu izpildītāja sprieduma izpildes izdevumiem, citus pievienotos pamatojošos dokumentos (turpmāk – pārvaldnieka prasība) un sniedz atzinumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors) par pārvaldnieka izrakstīto domei rēķinu samaksu vai tālāko nepieciešamo rīcību (turpmāk – darba grupa), (noteikumu 7.1.apakšpunkts un 8.punkts).

11. Domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa (turpmāk – Dzīvokļu nodaļa), saņemot pārvaldnieka prasību, divu kalendāra nedēļu laikā veic tās pirmspārbaudi, apkopo informāciju pārskatāmā tabulā par katru pārvaldnieka prasībā iekļautā īrnieka vai faktiskā lietotāja izveidoto parādu, tiesvedības gaitu, izdevumiem, kas saistīti ar tiesvedību un parāda piedziņu, un iesniedz pārvaldnieka prasību un apkopotu informāciju (protokola projektu) darba grupai atzinuma sniegšanai.

12. Darba grupa piecu darba dienu laikā izvērtē pārvaldnieka prasību un sniedz atbilstošu atzinumu izpilddirektoram, kas tiek noformēts protokola (turpmāk – protokols) veidā.

13. Darba grupas protokolu sagatavo Dzīvokļu nodaļa.

14. Dzīvokļu nodaļa, saņemot darba grupas protokolu, ko apstiprinājis izpilddirektors:

14.1. trīs darba dienu laikā nosūta pārvaldniekam informāciju par rēķiniem, kas no domes puses tiks samaksāti, darba grupas sniegtajiem iebildumiem, papildus pieprasīto pamatojošo informāciju vai dokumentiem atbilstoši darba grupas protokolam;

14.2. vienas darba dienas laikā nosūta domes Centralizētajai grāmatvedībai (turpmāk – Centralizētā grāmatvedība):

14.2.1. pārvaldnieka prasībā iekļauto rēķinu oriģinālus, ko darba grupa atzinusi par pamatotiem, samaksai;

14.2.2. pārvaldnieka prasībā iekļauto pamatojošo dokumentu kopijas.

15. Centralizētā grāmatvedība veic pārvaldnieka prasībā iekļauto rēķinu, ko darba grupa atzinusi par pamatotiem, samaksu, ievērojot pārvaldīšanas līgumā, ko dome noslēgusi ar pārvaldnieku, noteikto termiņu un par veikto samaksu elektroniski informē Dzīvokļu nodaļu.

16. Pārvaldnieka prasībā iekļauto rēķinu pamatojošo dokumentu oriģināli tiek uzglabāti Dzīvokļu nodaļā saskaņā ar domes apstiprināto lietu nomenklatūru, rēķinu oriģināli attiecīgi – Centralizētajā grāmatvedībā.

II. Sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanas un apsaimniekošanas rēķinu samaksas kārtība

17. Ja ģimenes (personas) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, Dzīvokļu nodaļa ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām informē īrnieku par līguma izbeigšanās datumu un īrnieka pienākumiem īres līguma atjaunošanai, nosūtot atgādinājumu (1.pielikums).

18. Noteikumu 17.punktā noteikto atgādinājumu:

18.1. Dzīvokļu nodaļa nosūta sociālā dzīvokļa īrniekam ar pasta starpniecību, vienlaikus telefoniski sazvanot sociālā dzīvokļa īrnieku uz viņa norādīto tālruņa numuru, īrnieks tiek aicināts ierasties saņemt pret parakstu un iepazīties ar atgādinājumu domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, Dzīvokļu nodaļas iedzīvotāju pieņemšanas laikā;

18.2. Domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde) izsniedz sociālā dzīvokļa īrniekam viņa dzīvesvietā pret parakstu, ja īrnieka dzīvesvietu nepieciešams apsekot atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.299) 7.punktā noteiktajam.

19. Domes Labklājības pārvalde, pieņemot sociālā dzīvokļa īrnieka iesniegumu par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu, vienlaikus pieprasa un saņem iesniegumu par attiecīgā sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu, ko vienas darba dienas laikā reģistrē domes lietvedības sistēmā DocLogix un nosūta Dzīvokļu nodaļai.

20. Dzīvokļu nodaļa pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām pārbauda pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas lietotājprogrammā, vai attiecīgā sociālā dzīvokļa īrniekam ir noteikts trūcīgas vai maznodrošināts ģimenes (personas) statuss, un iegūto informāciju par statusa esamību iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijai (turpmāk – Dzīvokļu komisija) lēmuma pieņemšanai par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu.

21. Ja ģimenes (personas) tiesību īrēt sociālo dzīvokli apliecinājumam nav nepieciešams trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, jo ģimene (persona) atbilst vienai no saistošo noteikumu 43.2., 43.3. un 43.8.apakšpunktā vai 43.1 punktā noteiktām personu kategorijām, Dzīvokļu nodaļa veic šādas darbības:

21.1. ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām informē īrnieku par līguma izbeigšanās datumu un īrnieka pienākumiem īres līguma atjaunošanai, nosūtot atgādinājumu (2.pielikums);

21.2. saņem sociālā dzīvokļa īrnieka iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu, ko reģistrē domes lietvedības sistēmā DocLogix.

22. Ja noteikumu 19.punktā noteiktajā kārtībā ir saņemts sociālā dzīvokļa īrnieka iesniegums par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu, tad sociālā dzīvokļa īrniekam ir tiesības turpināt lietot sociālo dzīvokli un saņemt apsaimniekošanas rēķinus līdz Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par trūcīgas vai maznodrošināts ģimenes (personas) statusa noteikšanu īrniekam, ko apliecina MK noteikumos Nr.299 noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (turpmāk – izziņa) un līdz Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu.

23. Ja noteikumu 21.punktā noteiktajā kārtībā ir saņemts iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu, tad sociālā dzīvokļa īrniekam ir tiesības turpināt lietot sociālo dzīvokli un saņemt apsaimniekošanas rēķinus līdz Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa atjaunošanu.

24. Noteikumu 22. un 23.punktā noteiktajos gadījumos Dzīvokļu nodaļa vienas darba dienas laikā elektroniski informē pārvaldnieku, ka apsaimniekošanas rēķins jāturpina izrakstīt sociālā dzīvokļa īrniekam.

25. Ja sociālā dzīvokļa īrnieks šajos noteikumos un saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav iesniedzis Labklājības pārvaldē vai attiecīgi Dzīvokļu nodaļā iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, vai Dzīvokļu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, un sociālā dzīvokļa īrnieks nav atbrīvojis un nodevis sociālo dzīvokli:

25.1. Dzīvokļu nodaļa vienas darba dienas laikā informē pārvaldnieku, ka apsaimniekošanas rēķins par attiecīgo sociālo dzīvokli ar sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās brīdi (Dzīvokļu komisijas lēmuma par atteikumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu gadījumā - ar Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas brīdi) izrakstāms domei;

25.2. Dzīvokļu nodaļa trīs darba dienu laikā uzdod Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai (turpmāk – Pašvaldības policija) apsekot attiecīgo sociālo dzīvokli, lai identificētu personu, kura to lieto;

25.3. Pašvaldības policija, saņemot uzdevumu, piecu darba dienu laikā apseko attiecīgo sociālo dzīvokli, veicot atkārtotu apsekošanu, ja nepieciešams, un identificē tajā dzīvojošās personas, pieprasot to paskaidrojumu, un iesniedz Dzīvokļu nodaļai sagatavotu ziņojumu un paskaidrojumu (3.pielikums);

25.4. Dzīvokļu nodaļa, saņemot Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu, un pārvaldnieka domei izrakstītu apsaimniekošanas rēķinu, trīs darba dienu laikā sagatavo izziņu par attiecīgo sociālo dzīvokli, norādot pamatdatus (sociālā dzīvokļa īrnieka vārds, uzvārds, personas kods, līguma termiņš), pievienojot Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu par sociālā dzīvokļa faktisko lietotāju, un pārbaudītu apsaimniekošanas rēķinu;

25.5. Dzīvokļu nodaļa, saņemot pārvaldnieka domei izrakstīto rēķinu, trīs darba dienu laikā veic tā pirmspārbaudi un attiecīgi veic vienu no darbībām:

25.5.1. nosūta pārvaldniekam iebildumus par apsaimniekošanas rēķinu pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā uz norādīto pārvaldnieka e-pasta adresi, ja konstatē apsaimniekošanas rēķinā kļūdu vai maksājumu pamatojošo dokumentu trūkumu;

25.5.2. nosūta apsaimniekošanas rēķinu kopā ar noteikumu 25.4.apakšpunktā noteikto izziņu un Pašvaldības policijas dokumentiem šajā punktā norādītajā termiņā Centralizētajai grāmatvedībai samaksai.

26. Centralizētā grāmatvedība veic sociālā dzīvokļa apsaimniekošanas rēķina pārbaudi atbilstoši kompetencei un samaksā to pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā:

26.1. par neizīrētu (brīvu) sociālo dzīvokli;

26.2. par sociālā dzīvokļa faktisko lietošanu (noteikumu 25.punkts).

27. Sociālais dzīvoklis vai dzīvoklis uzskatāms par neizīrētu (brīvu) ar pārvaldnieka paziņojumā par atbrīvotu attiecīgo dzīvokli, kas iesniegts atbilstoši pārvaldīšanas līgumam un likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 12.panta otrajai daļai, norādīto datumu vai ar attiecīgā dzīvokļa īrnieka miršanas brīdi (ja nav iestājies likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajā daļā minētais gadījums).

28. Dzīvokļu nodaļa pēc informācijas saņemšanas par sociālā dzīvokļa vai dzīvokļa īrnieka miršanas faktu un datu salīdzināšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā (ja nav iestājies likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajā daļā minētais gadījums) - informē pārvaldnieku, ka apsaimniekošanas rēķins ar attiecīgo datumu izrakstāms domei kā par neizīrētu (brīvu) sociālo dzīvokli vai dzīvokli.

29. Saistošo noteikumu 47.punktā noteiktā īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, 75% (septiņdesmit piecu procentu) atlaide tiek piemērota noteikumu 22. un 23.punktā noteiktajam sociālā dzīvokļa īrniekam, ja tam viena mēneša laikā pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām atkārtoti tiek piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

30. Saņemot pārvaldnieka izrakstītos rēķinus par pašvaldības maksājamo daļu atbilstoši saistošo noteikumu 47.punktā noteiktajam apmēram, kam pievienoti par attiecīgo periodu sociālo dzīvokļu īrniekiem izrakstītie rēķini un maksājumu pamatojošie dokumenti, Dzīvokļu nodaļa piecu darba dienu laikā veic šo rēķinu pirmspārbaudi un veic vienu no darbībām:

30.1. nosūta rēķinus samaksai Labklājības pārvaldei;

30.2. pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā nosūta iebildumus pārvaldniekam uz norādīto e-pastu, ja attiecīgajā rēķinā konstatē nepilnības vai kļūdas, to novēršanai.

31. Saņemot pārvaldnieka izrakstītos rēķinus par pašvaldības maksājamo daļu atbilstoši saistošo noteikumu 47.punktā noteiktajam apmēram, ko saskaņojusi Dzīvokļu nodaļa, Labklājības pārvalde piecu darba dienu laikā veic to pārbaudi un samaksā rēķinus, pārskaitot naudas līdzekļus pārvaldnieka norādītajā kontā par īres maksu un saistošo noteikumu 47.punktā norādītajiem pakalpojumiem, izņemot siltumenerģiju.

III. Dzīvokļu īres līgumu pagarināšanas un apsaimniekošanas rēķinu samaksas kārtība

32. Dzīvokļu nodaļa ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms dzīvokļa īres līguma termiņa beigām informē īrnieku par līguma izbeigšanās datumu un īrnieka pienākumiem īres līguma termiņa pagarināšanai, nosūtot atgādinājumu (4.pielikums).

33. Noteikumu 32.punktā noteikto atgādinājumu Dzīvokļu nodaļa nosūta dzīvokļa īrniekam ar pasta starpniecību, vienlaikus telefoniski sazvanot dzīvokļa īrnieku uz viņa norādīto tālruņa numuru, īrnieks tiek aicināts ierasties saņemt pret parakstu un iepazīties ar atgādinājumu domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110, Jūrmalā, vai Dzīvokļu nodaļā Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, iedzīvotāju pieņemšanas laikā.

34. Dzīvokļu komisija un attiecīgā domes profilējošā komiteja sniedz atzinumu domei par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši nolikumam un saistošajiem noteikumiem, ja ir saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums.

35. Lēmumu par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu pieņem dome.

36. Lēmumu par atteikumu pagarināt dzīvokļa īres līguma termiņu pieņem Dzīvokļu komisija.

37. Ja atgādinājumā noteiktā termiņā, ir saņemts iesniegums par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu, tad īrniekam ir tiesības turpināt lietot dzīvokli un saņemt apsaimniekošanas rēķinus līdz dome ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu.

38. Dzīvokļu nodaļa, saņemot dzīvokļa īrnieka iesniegumu par īres līguma termiņa pagarināšanu, vienas darba dienas laikā par to informē pārvaldnieku uz pārvaldīšanas līgumā norādīto e-pastu, vienlaikus informējot par nepieciešamību turpināt izrakstīt apsaimniekošanas rēķinus dzīvokļa īrniekam.

39. Ja dzīvokļa īrnieks šajos noteikumos un saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā nav iesniedzis iesniegumu par dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu vai Dzīvokļu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu pagarināt dzīvokļa īres līguma termiņu un dzīvokļa īrnieks dzīvokli nav atbrīvojis un nodevis īres līgumā noteiktajā kārtībā:

39.1. Dzīvokļu nodaļa vienas darba dienas laikā informē pārvaldnieku, ka apsaimniekošanas rēķins par attiecīgo dzīvokli ar īres līguma termiņa izbeigšanās datumu (Dzīvokļu komisijas lēmuma par atteikumu pagarināt dzīvokļa īres līgumu gadījumā - ar Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas brīdi) izrakstāms domei;

39.2. Dzīvokļu nodaļa trīs darba dienu laikā uzdod Pašvaldība policijai apsekot attiecīgo dzīvokli, lai identificētu personu, kura to lieto;

39.3. Pašvaldības policija piecu darba dienu laikā apseko attiecīgo dzīvokli, veicot atkārtotu apsekošanu, ja nepieciešams, identificē tajā dzīvojošās personas, pieprasot paskaidrojumu un iesniedz Dzīvokļu nodaļai sagatavotu ziņojumu un paskaidrojumu (3.pielikums);

39.4. Dzīvokļu nodaļa, saņemot Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu, un pārvaldnieka domei izrakstītu apsaimniekošanas rēķinu, trīs darba dienu laikā sagatavo izziņu par attiecīgo dzīvokli, norādot pamatdatus (dzīvokļa īrnieka vārds, uzvārds, personas kods, līguma termiņš), pievienojot Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu par dzīvokļa faktisko lietotāju, un apsaimniekošanas rēķinu;

39.5. Dzīvokļu nodaļa, saņemot pārvaldnieka domei izrakstīto apsaimniekošanas rēķinu, trīs darba dienu laikā veic tā pirmspārbaudi un attiecīgi veic vienu no darbībām:

39.5.1. nosūta pārvaldniekam iebildumus par apsaimniekošanas rēķinu pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā uz norādīto pārvaldnieka e-pasta adresi, ja konstatē apsaimniekošanas rēķinā kļūdu vai maksājumu pamatojošo dokumentu trūkumu;

39.5.2. nosūta apsaimniekošanas rēķinu kopā ar noteikumu 39.4.apakšpunktā noteikto izziņu un Pašvaldības policijas dokumentiem, šajā punktā norādītajā termiņā Centralizētajai grāmatvedībai samaksai.

40. Centralizētā grāmatvedība veic dzīvokļa apsaimniekošanas rēķina pārbaudi atbilstoši kompetencei un veic tā samaksu pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā:

40.1. par neizīrētu (brīvu) dzīvokli (noteikumu 27.punkts);

40.2. par dzīvokļa faktisko lietošanu (noteikumu 39.punkts).

IV. Apsaimniekošanas rēķinu samaksa un debitoru parādu piedziņa par dzīvokļu, kuri atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti, īri

41. Šīs nodaļas noteikumi piemērojami noteikumu 7.2.apakšpunktā un 9.punktā noteiktajos gadījumos.

42. Dzīvokļu nodaļa, saņemot pārvaldnieka apsaimniekošanas rēķinu par dzīvokli, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti, konstatējot tajā uzskaitītu parādu, trīs darba dienu laikā nosūta dzīvokļa īrniekam brīdinājumu par īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, parādu, aicinot dzīvokļa īrnieku samaksāt apsaimniekošanas rēķinu norādītajā termiņā vai vienoties ar domi par citu parāda samaksas kārtību (5.pielikums).

43. Ja dzīvokļa īrnieks apsaimniekošanas rēķina samaksu nav veicis trīs mēnešus pēc kārtas, Dzīvokļu nodaļa veic rēķina pirmspārbaudi, iesniedz to samaksai Centralizētajai grāmatvedībai un sagatavo ziņojumu, norādot pamatdatus par dzīvokli (īrnieks, dzīvokļa īres līguma datums, numurs, termiņš, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieku noslēgtā pārvaldīšanas līguma datums, numurs, termiņš).

44. Centralizētā grāmatvedība:

44.1. veic pārvaldnieka iesniegtā apsaimniekošanas rēķina samaksu norādītajā termiņā;

44.2.  par veikto samaksu elektroniski informē Dzīvokļu nodaļu.

45. Dzīvokļu nodaļa piecu darba dienu laikā iesniedz Tiesvedības nodaļai ziņojumu par nepieciešamību sniegt prasību tiesā par domei radīto zaudējumu piedziņu, īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa, ja dzīvokļa īrnieks nav veicis vienu no darbībām:

45.1. apsaimniekošanas rēķina samaksu nav veicis trīs mēnešus pēc kārtas vai parāda kopsumma sasniegusi 300 euro, un pēc brīdinājuma, ko īrniekam nosūtījusi Dzīvokļu nodaļa, nav veicis parāda samaksu;

45.2. nav noslēdzis vienošanos par dzīvojamās telpas īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda samaksu (6.pielikums);

45.3. nepilda noslēgto vienošanos par dzīvojamās telpas īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda samaksu.

46. Tiesvedības nodaļa, saņemot šo noteikumu 45.punktā noteikto ziņojumu, viena kalendārā mēneša laikā sagatavo un sniedz prasību tiesā par domei radīto zaudējumu piedziņu, īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa, un veic visas nepieciešamās darbības domei radīto zaudējumu piedziņai .

47. Prasības iesniegšanai tiesā pēc Tiesvedības nodaļas divu darba dienu laikā pieprasījuma:

47.1. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa iesniedz Tiesvedības nodaļai apstiprinātu dzīvokļa īres līguma kopiju;

47.2. Pašvaldības īpašumu nodaļa iesniedz Tiesvedības nodaļai apstiprinātu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieku noslēgto pārvaldīšanas līguma kopiju;

47.3. Centralizētā grāmatvedība iesniedz Tiesvedības nodaļai izziņu par domes veiktajiem maksājumiem par attiecīgo dzīvokli un aprēķinu par dzīvokļa īrnieka parāda par īri un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmēru.

48. Noteikumu 42.punktā noteikto vienošanās projektu sagatavo Dzīvokļu nodaļa. Vienošanās tiek reģistrēta domes lietvedības sistēmā DocLogix. Vienošanos no domes puses paraksta izpilddirektors.

49. Dzīvokļu nodaļa veic vienošanās, kas noslēgta atbilstoši noteikumu 48.punktam, izpildes kontroli; ja no īrnieka puses vienošanās netiek pildīta noteiktajā kārtībā, Dzīvokļu nodaļu veic noteikumu 45.punktā noteikto darbību.

50. Parāda samaksas termiņi, kas iekļaujami vienošanā:

50.1. ja parāda summa ir no 300 līdz 500 euro – līdz 12 mēnešiem;

50.2. ja parāda summa pārsniedz 500 euro - līdz 24 mēnešiem.

51. Ja dzīvokļa īrnieks apsaimniekošanas rēķinu samaksu veic neregulāri vai nepilnā apmērā sešu mēnešu periodā un parāda kopsumma sasniegusi 300 euro, atbildīgajām nodaļām jāveic darbības atbilstoši noteikumu 43.,44.,45.,46. un 47.punktam.

V. Domei radīto zaudējumu piedziņa

52. Centralizētā grāmatvedība pēc noteikumu 26.2. un 40.2.apakšpunktā noteikto rēķinu samaksas par sociālo dzīvokļu un dzīvokļu faktisko lietošanu, trīs darba dienu laikā elektroniski informē Dzīvokļu nodaļu par veikto maksājumu.

53. Saņemot informāciju no Centralizētās grāmatvedības par veikto samaksu un noteikumu 25.3. un 39.3.apakšpunktā noteikto Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu par attiecīgā dzīvokļa faktisko lietotāju:

53.1. Dzīvokļu nodaļa trīs darba dienu laikā debitoram izraksta rēķinu par domei radīto zaudējumu apmēru grāmatvedības uzskaites sistēmā (turpmāk – grāmatvedības sistēma), nosakot samaksas termiņu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas un

53.2. Dzīvokļu nodaļa sagatavo attiecīgajam debitoram brīdinājumu (7.pielikums) par nepieciešamību nekavējoties atbrīvot dzīvokli un samaksāt domei radītos zaudējumus 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā vai vienoties ar domi par citu zaudējumu samaksas kārtību, noslēdzot vienošanos (8.pielikums) un

53.3. Dzīvokļu nodaļa brīdinājumu kopā ar izrakstīto rēķinu par domei radīto zaudējumu apmēru iesniedz domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejai nosūtīšanai debitoram ierakstītā pasta sūtījumā;

53.4. Centralizēta grāmatvedība, saņemot naudas līdzekļus par radīto zaudējumu, grāmatvedības sistēmā pievieno samaksu noteikumu 53.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā izrakstītajam rēķinam;

53.5. Dzīvokļu nodaļa sagatavo vienošanās projektu par domei radīto zaudējumu samaksu, ja debitors iesniedzis attiecīgu iesniegumu, un veic nepieciešamās darbības tās parakstīšanai. Vienošanos no domes puses paraksta izpilddirektors. Vienošanās tiek reģistrēta domes lietvedības sistēmā DocLogix.

53.6. Dzīvokļu nodaļa grāmatvedības sistēmā noteikumu 53.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā izrakstītajam rēķinam, pamatojoties uz noteikumu 53.5.apakšpunktā noteiktā kārtībā noslēgto vienošanos, sagatavo kredītrēķinu;

53.7. Dzīvokļu nodaļa, pamatojoties uz noteikumu 53.5.apakšpunktā noteiktā kārtībā noslēgto vienošanos grāmatvedības sistēmā izraksta rēķinu, samaksas termiņu nosakot atbilstoši vienošanās grafikam un piezīmēs pievieno saiti uz vienošanos lietvedības sistēmā DocLogix.

53.8. Dzīvokļu nodaļa reizi mēnesī līdz katra mēneša 15.datumam sagatavo pārskatu (10.pielikums) par debitoru parādiem un iesniedz Centralizētajā grāmatvedībā.

54. Iespējamie debitora parāda samaksas termiņi, kas iekļaujami noteikumu 53.5.apakšpunktā minētajā vienošanā:

54.1. ja zaudējumu summa nepārsniedz 500 euro – līdz 12 mēnešiem;

54.2. ja zaudējumu summa ir pārsniedz 500 euro, bet nav lielāka par 1000 euro - līdz 24 mēnešiem;

54.3. ja zaudējumu summa pārsniedz 1000 euro – līdz 36 mēnešiem.

55. Ja debitors šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētā rēķina samaksu neveic noteiktajā termiņā vai neveic domei radīto zaudējumu samaksu pa daļām saskaņā ar noteikumu 53.5.apakšpunktā abu pušu parakstītajā vienošanās noteikto kārtību, Dzīvokļu nodaļa trīs darba dienu laikā sagatavo un iesniedz Tiesvedības nodaļai ziņojumu par nepieciešamību sniegt prasību tiesā par domei radīto zaudējumu piedziņu no debitora un debitora izlikšanu no patvarīgi aizņemtā dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa, ziņojumam pievienojot:

55.1. noteikumu 25.3. un 39.3.apakšpunktā noteikto Pašvaldības policijas ziņojumu un paskaidrojumu par attiecīgā dzīvokļa faktisko lietotāju;

55.2. noteikumu 53.1.apakšpunktā minētā rēķina apstiprinātu kopiju;

55.3. noteikumu 53.2.apakšpunktā minētā brīdinājuma apstiprinātu kopiju;

55.4. noteikumu 53.5.apakšpunktā minētās vienošanās apstiprinātu kopiju.

56. Tiesvedības nodaļa, saņemot Dzīvokļu nodaļas ziņojumu, viena kalendārā mēneša laikā veic visas normatīvajos aktos noteiktās darbības prasības iesniegšanai tiesā par domei radīto zaudējumu piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa, kā arī veic pārējās noteikumu 9.punktā noteiktās darbības.

57. Ja debitors ir veicis noteikumu 53.1.apakšpunktā noteiktā rēķina samaksu vai pilda noteikumu 53.5.apakšpunktā noteiktās vienošanās nosacījumus, bet nav atbrīvojis pašvaldības dzīvokli vai sociālo dzīvokli, Tiesvedības nodaļa sniedz prasību tiesā par debitora izlikšanu no attiecīgā dzīvokļa.

58. Pēc tiesas nolēmuma par zaudējumu piedziņu un/vai izlikšanu no dzīvokļa spēkā stāšanās Tiesvedības nodaļa Centralizētai grāmatvedībai un Dzīvokļu nodaļai elektroniski nosūta tiesas nolēmuma kopiju.

59. Tiesvedības nodaļa pēc tiesas nolēmuma par parāda piedziņu spēkā stāšanās veic nepieciešamās darbības izpildu raksta saņemšanai un izpildu raksta iesniegšanai piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, kā arī veic turpmāko ar sprieduma izpildi saistīto darbību organizāciju.

60. Ja izpildu raksts iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, Tiesvedības nodaļa reizi sešos mēnešos nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam informācijas pieprasījumu par veiktajām izpildu darbībām un piedziņas rezultātiem.

61. Ja tiesas sprieduma piespiedu izpildes procesā tiek piedzīti zaudējumi vai izpildu lietvedība par zaudējumu piedziņu tiek izbeigta, tad Tiesvedības nodaļa pēc tiesas nolēmuma par zaudējumu piedziņu spēkā stāšanās, piecu darba dienu laikā elektroniski par to informē Centralizēto grāmatvedību un Dzīvokļu nodaļu.

62. Tiesvedības nodaļa nodrošina informācijas par tiesvedības procesiem un sprieduma izpildi ievadīšanu Tiesvedības datu bāzē, kā arī pēc Centralizētās grāmatvedības vai Dzīvokļu nodaļas pieprasījuma sniedz informāciju par aktīviem tiesvedības procesiem.

VI. Domei radīto zaudējumu piedziņa pēc pārvaldnieka veiktajām darbībām parāda piedziņai, ja saņemot informāciju no pārvaldnieka par parāda piedziņas neiespējamību, dome samaksājusi pārvaldnieka domei izrakstītos rēķinus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā

63. Pēc noteikumu 15.punktā noteikto rēķinu samaksas un elektroniski saņemtās informācijas no Centralizētās grāmatvedības:

63.1. Dzīvokļu nodaļa debitoram izraksta rēķinu par domei radīto zaudējumu apmēru grāmatvedības sistēmā;

63.2. Centralizēta grāmatvedība, saņemot naudas līdzekļus par radīto zaudējumu, grāmatvedības sistēmā pievieno samaksu noteikumu 63.1.apakšpunktā izrakstītajam rēķinam;

63.3. Dzīvokļu nodaļa, ja rēķina samaksa norādītajos termiņos grāmatvedības sistēmā nav reģistrēta, sagatavo attiecīgajam debitoram brīdinājumu (9.pielikums) par nepieciešamību veikt domei radīto zaudējumu samaksu viena mēneša laikā vai vienoties ar domi par citu zaudējumu samaksas kārtību, noslēdzot vienošanos (8.pielikums);

63.4. Dzīvokļu nodaļa brīdinājumu kopā ar izrakstīto rēķinu par domei radīto zaudējumu apmēru iesniedz domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejai nosūtīšanai debitoram ierakstītā pasta sūtījumā;

63.5. Dzīvokļu nodaļa sagatavo vienošanās projektu par domei radīto zaudējumu samaksu, ja debitors iesniedzis domei attiecīgu iesniegumu, un veic nepieciešamās darbības tās parakstīšanai. Vienošanos no domes puses paraksta izpilddirektors. Vienošanās tiek reģistrēta domes lietvedības sistēmā DocLogix.

63.6. Dzīvokļu nodaļa grāmatvedības sistēmā noteikumu 63.1.apakšpunktā noteiktā kārtībā izrakstītājam rēķinam, pamatojoties uz noteikumu 63.5.apakšpunktā noteiktā kārtībā noslēgto vienošanos, sagatavo kredītrēķinu;

63.7. Dzīvokļu nodaļa, pamatojoties uz noteikumu 63.5.apakšpunktā noslēgto vienošanos, grāmatvedības sistēmā izraksta rēķinu, samaksas termiņu nosakot atbilstoši vienošanās grafikam un piezīmēs pievieno saiti uz vienošanos lietvedības sistēmā DocLogix;

63.8. Dzīvokļu nodaļa reizi mēnesī līdz katra mēneša 15.datuma sagatavo pārskatu (10.pielikums) par debitoru parādiem;

63.9. Dzīvokļu nodaļa reizi sešos mēnešos veic debitora ienākumu un mantiskā stāvokļa pārbaudi:

63.9.1. Valsts Vienotā Datorizētā Zemesgrāmatā - nekustamā īpašuma esamību;

63.9.2. Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzēs – ienākumu apmēru;

63.9.3. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē – transportlīdzekļa esamību.

64. Ja Dzīvokļu nodaļa atbilstoši noteikumu 63.9.apakšpunktam konstatē, ka debitoram ir nekustamais, kustamais īpašums vai ienākumi, uz ko būtu vēršama piedziņa, Dzīvokļu nodaļa izpildu rakstu atkārtoti iesniedz piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam vienas kalendāra nedēļas laikā (izpildu rakstu iesniedz piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam uz pārvaldnieka domei izsniegtas pilnvaras pamata).

65. Ja izpildu raksts atkārtoti iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, Dzīvokļu nodaļa reizi sešos mēnešos nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam informācijas pieprasījumu par veiktajām izpildu darbībām un piedziņas rezultātiem.

66. Dzīvokļu nodaļa vienu reizi 3 mēnešos aktualizē debitoru sarakstu un iesniedz domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Sistēmu nodrošinājuma nodaļai debitora maksātnespējas un mantojumu ziņu monitoringa iestatīšanai.

67. Dzīvokļu nodaļa sagatavo un iesniedz parakstīšanai izpilddirektoram kreditora prasījumu. Kreditora prasījumu maksātnespējas procesa gadījumā – viena mēneša laikā, iesniedz maksātnespējas procesa administratoram, mantojuma atklāšanās gadījumā – zvērinātam notāram.

68. Dzīvokļu nodaļa reizi sešos mēnešos veic debitora maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa pārbaudi un attiecīgi iegūto informāciju par debitora statusu iesniedz noteikumu 10.punktā noteiktajai darba grupai.

69. Darba grupa, saņemot Dzīvokļu nodaļas informāciju, piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par izpildu rakstu atkārtotu iesniegšanu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam (izpildu rakstu iesniedz piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam uz pārvaldnieka domei izsniegtas pilnvaras pamata).

VII. Noslēguma jautājumi

70. Dzīvokļu nodaļa sadarbībā ar Centralizēto grāmatvedību ne retāk kā reizi gadā sagatavo domes lēmuma projektu par parāda norakstīšanu debitora nāves gadījumā, ja nav debitora mantojuma masas saņēmēja vai ir saņemta informācija no zvērināta tiesu izpildītāja par izpildu lietvedības izbeigšanu un piedziņas procesa neiespējamību.

71. Dzīvokļu nodaļa izveido, aktualizē un uztur:

71.1. pašvaldības dzīvojamo telpu debitoru reģistru, uzskaita un atspoguļo tajā veiktās piedziņas darbības ar pašvaldības dzīvojamo telpu debitoriem;

71.2. pašvaldības reģistru par dzīvokļu un sociālo dzīvokļu faktiskajiem lietotājiem, uzskaita un atspoguļo tajā veiktās darbības domei radīto zaudējumu piedziņai.

72. Dzīvokļu nodaļa nodrošina, ka atsevišķā dokumentu mapē tiek iekārtota noteikumu V. un VI. nodaļā noteiktās piedziņas lieta. Piedziņas lieta tiek kārtota hronoloģiski veikto darbību secībā.

73. Lai samazinātu izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa faktisko lietošanu, dome dzīvoklim vai sociālajam dzīvoklim var atslēgt likumā ,,Par dzīvojamo telpu īri” noteiktos papildpakalpojumus: karsto ūdeni, gāzi, elektrību u.c. Lēmumu par papildpakalpojuma atslēgšanu pieņem izpilddirektors pēc domes Īpašumu pārvaldes vadītāja priekšlikuma, ja attiecīgajam dzīvoklim vai sociālajam dzīvoklim papildpakalpojuma atslēgšanu ir iespējams tehniski nodrošināt un tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

74. Šie noteikumi neattiecas uz norēķiniem par dzīvokļos vai sociālajos dzīvokļos piegādāto elektroenerģiju un gāzi, ja dzīvokļi atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti.

75. Šie noteikumi neattiecas uz norēķiniem par dzīvokļos vai sociālajos dzīvokļos piegādāto siltumenerģiju.

76. Centralizētā grāmatvedība samaksā pārvaldnieka, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājās, domei izrakstītos rēķinus par dzīvokļu vai sociālo dzīvokļu faktisko lietošanu par laika periodu no 2017.gada 1.septembra (noteikumu 26.2. un 40.2.apakšpunkts).

77. Centralizētā grāmatvedība veic visu Dzīvokļu nodaļas sagatavoto rēķinu pārbaudi un to atbilstību grāmatvedības regulējošo likumdošanas normatīvo aktu prasībām un grāmatošanu grāmatvedības sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 Atgādinājums par sociālās dzīvojamās telpas (adrese) īres līguma termiņa beigām PDF

Pielikums Nr.2 Atgādinājums par sociālās dzīvojamās telpas (adrese) īres līguma termiņa beigām PDF

Pielikums Nr.3 Paskaidrojums PDF

Pielikums Nr.4 Atgādinājums par dzīvojamās telpas (adrese) īres līguma termiņa beigām PDF

Pielikums Nr.5 Brīdinājums par dzīvojamās telpas parādu PDF

Pielikums Nr.6 Vienošanās par dzīvojamās telpas īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda samaksu PDF

Pielikuma Nr.6-Tabula Vienošanās par dzīvojamās telpas īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda samaksu PDF

Pielikums Nr.7 Brīdinājums par dzīvojamās telpas/sociālās dzīvojamās telpas (adrese) atbrīvošanu PDF

Pielikums Nr.8 Vienošanās par Jūrmalas pilsētas domei radīto zaudējumu samaksas kārtību PDF

Pielikuma Nr.8-Tabula Vienošanās par Jūrmalas pilsētas domei radīto zaudējumu samaksas kārtību PDF

Pielikums Nr.9 Brīdinājums par zaudējumu atlīdzību Jūrmalas pilsētas domei PDF

Pielikums Nr.10 Jūrmalas pilsētas Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas debitoru atskaite PDF


Lejupielāde: DOC un PDF