Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 642

protokols Nr. 17, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā
Jūrmalas ostas pārvaldei

Saskaņā ar Ministra kabineta 2018.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.222 „Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu” Jūrmalas ostas attīstības programmas ietvaros tika paplašinātas Jūrmalas ostas robežas (teritorijas kopplatība – 1068 ha, tai skaitā zeme – 94 ha, iekšējie ūdeņi – 438 ha, ārējais reids – 536 ha).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 „Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” Jūrmalas ostas pārvalde ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras funkcijas ir noteiktas Likumā par ostām, nolikumā, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos.

Likuma par ostām 4.panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības zeme un akvatorija, kas atrodas ostas robežās ir nododama valdījumā attiecīgās ostas pārvaldei ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu.

Attiecībā uz publiskajiem ūdeņiem Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajā teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Zemes pārvaldības likuma 16.panta trešā daļa noteic, ka valdījuma tiesības uz jūras piekrastes joslu un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šā likuma 15.panta otrajai daļai.

Lai nodrošinātu Jūrmalas ostas attīstību un veicinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi atbilstoši Jūrmalas ostas attīstības programmas mērķiem, pamatojoties uz Likuma par ostām 4.panta trešās daļas trešo teikumu un piekto daļu uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Attīstības un vides jautājuma komitejas 2018.gada 12.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2019.gada 31.janvāri nodot Jūrmalas ostas pārvaldei, reģistrācijas Nr.90000518538, valdījumā tās nolikumā un Jūrmalas ostas attīstības programmā noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanai šādus Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošus un valdījumā esošus zemesgabalus, kas ietilpst Jūrmalas ostas robežās:

Nr. p.k.

Nekustamā īpašuma nosaukums, adrese

Kadastra apzīmējums

Platība m2

Uzskaites vērtība uz 01.12.

2018. (EUR)

Īpašuma tiesības statuss

Izmantošanas mērķis

1.

Jūras piekrastes josla

13000020102

155868

88533.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Izsmeltās Lielupes grunts/smilts novietošanai, kas pēc tam tiek izmantotas krasta kāpu aizsardzībai/stabilizēšanai Jūrmalas pludmalēs vai citām vajadzībām.

2.

Lielupe

13000010301

675400

479534.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

3.

Lielupe

13000010101

194000

137740.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

4.

Buļļupe

13000011003

61200

43452.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

5.

Lielupe

13000020030

98300

69793.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

6.

Lielupe

13000022301

1874000

1330540.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

7.

Lielupe

13000031105

330400

234584.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

8.

Lielupe

13000031106

18200

12922.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

9.

Lielupe (piestātne pie Vikingu iela 12)

13000048302

64200

36921.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

10.

Lielupe

13000048303

39200

27554.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

11.

Lielupe

13000052401

443300

314743.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

12.

Priedaine 2402

13000052402

412319

580810.60

ZG reģistrēts 07.09.2007.

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

13.

Priedaine 2406

13000052406

56894

80143.25

ZG reģistrēts 04.01.2005.

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

14.

Buļļuciems 1601

13000021601

53054

60390.95

ZG reģistrēts 26.01.2005.

Izsmeltās Lielupes grunts/smilts novietošanai, kas pēc tam tiek izmantotas krasta kāpu aizsardzībai/stabilizēšanai Jūrmalas pludmalēs vai citām vajadzībām

15.

Stirnurags 1107

13000031107

7004

4973.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

16.

Vārnukrogs 0201

13000010201

34280

24388.02

valdījuma tiesības NĪVKIS

17.

Vārnukrogs 0401

13000010401

53753

38242.53

valdījuma tiesības NĪVKIS

18.

Vārnukrogs 1002

13000011002

7891

11227.88

valdījuma tiesības NĪVKIS


2. Ar 2019.gada 31.janvāri nodot Jūrmalas ostas pārvaldei, reģistrācijas Nr.90000518538, valdījumā tās nolikumā un Jūrmalas ostas attīstības programmā noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanai šādas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo zemes gabalu daļas, kas ietilpst Jūrmalas ostas robežās:

Nr. p.k.

Nekustamā īpašuma nosaukums, adrese

Kadastra apzīmējums

Platība m2

Uzskaites vērtība uz 01.12.2018. (EUR)

Īpašuma tiesības statuss

Izmantošanas mērķis

1.

Jūras piekrastes ūdeņi

13400010001

~769431

546296.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

2.

Lielupe (piestātne pie Rīgas 2A)

13000098802

~1066

742.00

valdījuma tiesības NĪVKIS

Drošas navigācijas funkcijas izpildei, teritorijas apsaimniekošana un iznomāšana.

3. Apstiprināt Jūrmalas ostas pārvaldei valdījumā nododamo zemesgabalu (šī lēmuma 1. un 2.punkts) pārvaldīšanas noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai nodot Jūrmalas ostas pārvaldei Jūrmalas pilsētas domes noslēgtos un spēkā esošos nomas līgumus ar trešajām personām saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.janvārim organizēt lēmuma 1. un 2.punktā minēto zemesgabalu un lēmuma 2.pielikumā norādīto līgumu nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma 3.pielikumam.

6. Uzdot Jūrmalas ostas pārvaldes valdei izvērtēt un nepieciešamības gadījumā organizēt šī lēmuma 2.pielikumā minēto līgumu pārslēgšanu, mainot personu, kas pārstāv iznomātāju un nomas maksas maksājumu kārtību vai nomas līgumu izbeigšanu, ja attiecīgais zemesgabals nepieciešamas ostas vajadzībām un informēt par to Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību un Īpašuma pārvaldi, iesniedzot attiecīgās vienošanās kopijas.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā informēt lēmuma 2.pielikumā minētos nomniekus par īpašuma valdītāja maiņu, iespējamiem līguma grozījumiem un turpmāko norēķinu kārtību par iznomāto objektu, kas veicami atbilstoši Jūrmalas ostas valdes lēmumiem.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi pārtraukt jaunu rēķinu izrakstīšanu par nomas maksu atbilstoši šī lēmuma 2.pielikumā norādītajiem līgumiem.

9. Noteikt, ka ar šī lēmuma 3.punktā norādīto īpašumu un 2.pielikumā norādīto līgumu pārņemšanas brīdi Jūrmalas ostas pārvalde ir tiesīga īstenot iznomātāja tiesības un pienākumus, tostarp izrakstīt rēķinus un saņemt šajos nomas līgumos norādīto nomas maksu.

10. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 3.pielikumā minētā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, veikt nomas maksas pārrēķinu uz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienu un izrakstīt rēķinus par minēto periodu nomniekiem.

11. Ja pēc 10.punktā minētā pārrēķina veikšanas nomniekam izveidojas pārmaksa, Centralizētā grāmatvedība 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo kopsavilkumu, ko apstiprina Domes izpilddirektors un pārskaita Jūrmalas ostas pārvaldei saņemto nomas maksas pārmaksu.

12. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 5.punktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu.

13. Domes lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF