Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 641

protokols Nr. 17, 45. punkts

Par būvju Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, nodošanu
valsts īpašumā bez atlīdzības

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem n ekustamais īpašums Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, sastāv no valstij piederoša zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 un platību 0.3917 ha (3917 m2), uz kura atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošs namīpašums - Ķemeru kinoteātra ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 001 un platību 694,6 m2 un palīgceltne (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 002 un platību 58,7 m2. Ēkas uzsāktas ekspluatēt 1962.gadā.

Ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2013.gada 25.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4607, nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000519462.

Īpašuma tiesības uz kinoteātra ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 001 un šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 002 zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Ēkas atrodas Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Centralizētās grāmatvedības bilancē.

Kinoteātra ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 001 un palīgceltne ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4607 002 netiek izmantotas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu vienota nekustamā īpašuma izveidošanu atbilstoši Civillikuma 968.pantam un izbeigtu dalīta īpašuma esamību starp divām publiskām personām, proti, kad būves pieder pašvaldībai, bet zemesgabals, uz kura atrodas būves, pieder Latvijas valstij, būtu pamatoti nodot bez atlīdzības minētās būves īpašumā zemesgabala īpašniekam, proti, Latvijas valstij (Finanšu ministrijas personā).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemes vienība Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P), kas noteikta, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru, kā arī teritorijā ar īpašiem noteikumiem Jaukta kūrorta teritorija (TIN13).

Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa 2018.gada 15.oktobrī ir nosūtījusi vēstuli Nr.1.1-33/10709 Attīstības pārvaldei un Pilsētplānošanas nodaļai sniegt viedokli par turpmāko ēku (būvju) Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, izmantošanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Domes Attīstības pārvalde un Pilsētplānošanas nodaļa ir izvērtējusi nekustamā īpašuma Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, nepieciešamību saskaņā ar tematisko plānojumu “Ķemeru attīstības vīzija” un konstatējusi, ka Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” minētā objekta attīstīšana nav paredzēta un Ķemeru attīstības plānošanas kontekstā nav lietderīgi plānot investīcijas būvēs, kas atrodas uz citas personas, proti, valsts īpašumā esošā zemesgabala.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu un 43.pantu pašvaldība nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš norādītos apsvērumus, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, Civillikuma 968.pantu, kā arī ņemot vērā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprināto pielikumu “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12 .decembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/12) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā kinoteātra ēka (kadastra apzīmējums 1300 026 4607 001) un šķūnis (kadastra apzīmējums 1300 026 4607 002) Tukuma ielā 16/18, Jūrmalā, nav nepieciešamas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto Jūrmalas pilsētas pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai.

2. Lūgt Finanšu ministriju sagatavot un Ministru kabinetu izdot rīkojumu par šā lēmuma 1.punktā minēto būvju pārņemšanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā (Finanšu ministrijas personā).

3. Ja Ministru kabinets izdot rīkojumu par šā lēmuma 1.punktā minēto būvju pārņemšanu Latvijas valsts īpašumā, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt īpašuma nodošanu, noformējot attiecīgu nodošanas – pieņemšanas aktu.

4. Šī lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF