Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 150.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 18.decembrīNr. 640

protokols Nr. 17, 44. punkts

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju
izpildes nodrošināšanai nepieciešamo
telpu nomu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 27.novembra nolikumu Nr.25 “Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”, Jūrmalas Alternatīvā skola (turpmāk – Skola) ir Domes dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas un tās darbības pamatvirziens ir izglītošana un audzināšana. Šajā mācību gadā Skolā izglītības programmas apgūst 230 izglītojamie, tajā skaitā 61 izglītojamais apgūst pirmsskolas izglītības programmu un 169 izglītojamie pamatizglītības programmu.

Pamatizglītības programmu īstenošanai Skola ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” 2013.gada 25.oktobrī ir noslēgusi telpu Viestura ielā 6, Jūrmalā, telpu 1620 m2 platībā nomas līgumu (turpmāk – Līgums). Līguma termiņš beidzās 2018.gada 31.augustā. 2018.gada 31.augustā tika noslēgta vienošanās par nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 31.decembrim.

Lai nodrošinātu Skolu ar tās funkciju nodrošināšanai nepieciešamajām telpām, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” (turpmāk – Noteikumi) noteikto kārtību, Dome 2018.gada 24.aprīlī izdeva rīkojumu Nr.1.1-14/173 “Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai” (turpmāk – Rīkojums), ar kuru tika izveidota Iznomāšanas pretendentu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kā arī apstiprināta nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtība un sludinājumā publicējamā informācija.

Pamatojoties uz Rīkojumu tika organizēta nomas objektu piedāvājumu atlase nekustamā īpašuma nomai Skolas funkciju nodrošināšanai.

Noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā tika saņemts viens telpu iznomāšanas piedāvājums, ko iesniedza sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – Pretendents).

Atbilstoši 2018.gada 6.jūlija Komisijas sēdes protokolam Nr.2 Komisija, izvērtējot Pretendenta piedāvājumu, konstatēja, ka Pretendenta nomai piedāvātās telpas neatbilst nomas sludinājumā izvirzītajām prasībām un atzina pretendentu nomas piedāvājumu atlasi par izbeigtu bez rezultāta, ierosinot Domes Izglītības pārvaldei atkārtoti izvērtēt iespēju rast telpas Skolas funkciju nodrošināšanai kādā no esošajām pašvaldības izglītības iestādēm.

Izglītības pārvalde atkārtoti izvērtēja iespēju nodrošināt Skolas funkciju veikšanu kādas citas pašvaldības izglītības iestādes telpās un konstatēja, ka Skolai tuvākā izglītības iestāde ir Lielupes pamatskola, kuras ēkai ir plānota pārbūve, tāpēc šobrīd nav lietderīgi īslaicīgi pārvietot Skolu uz Lielupes pamatskolas telpām.

Ņemot vērā iepriekš minēto 2018.gada 14.augustā Dome izdeva rīkojumu Nr.1.1-14/297 “Grozījumi 2018.gada 24.aprīļa rīkojumā Nr.1.1-14/173 “Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai””, ar kuru tika aktualizēta nomas sludinājumā publicējamā informācija un uzdots organizēt atkārtotu nomas piedāvājumu pretendentu atlasi.

2018.gada 14.augustā tika izsludināta atkārtota nomas piedāvājumu atlase nekustamā īpašuma nomai Skolas funkciju nodrošināšanai, taču noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā pretendentu piedāvājumi netika saņemti. Atbilstoši Komisijas 2018.gada 17.septembra sēdes protokolam Nr.6 komisija atzina iznomāšanas pretendentu nomas piedāvājumu atlasi par izbeigtu bez rezultāta.

Pamatojoties uz Noteikumu 16.punktu, Domei ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu tā izvēlētajiem iznomāšanas pretendentiem un šajā gadījumā iznomāšanas pretendentu nosaka sarunu ceļā.

Ņemot vērā, ka neviena cita persona nav izrādījusi interesi iznomāt savus nekustamos īpašumus Skolas funkciju nodrošināšanai, bet, ievērojot faktu, ka atbilstoši Izglītības pārvaldes 2018.gada 22.marta vēstulē Nr.13-6.2/46 un 2018.gada 16.jūlija vēstulē Nr.13-6.2/107 “Par telpu nomas konkursu Jūrmalas Alternatīvās skolas izvietošanai” sniegtajiem atzinumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā nav citu telpu, kuras varētu nodot Skolai tās darbības nodrošināšanai, un, ievērojot Pretendenta iepriekš iesniegto piedāvājumu telpu iznomāšanu Skolas funkciju nodrošināšanai, Dome 2018.gada 25.septembrī nosūtīja Pretendentam vēstuli Nr.1.1-31/3516 par piedāvājuma iesniegšanu nekustamā īpašuma nomai Skolas funkciju izpildes nodrošināšanai, ar aicinājumu atkārtoti izvērtēt iespēju un ieinteresētības gadījumā līdz 2018.gada 5.oktobrim iesniegt nomas sludinājumā izvirzītajām prasībām atbilstošu nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu.

Pretendents, atsaucoties uz Domes izteikto piedāvājumu, 2018.gada 4.oktobrī iesniedza nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/10390).

Pretendents piedāvā iznomāt daļu telpas, kas atrodas mācību korpusā Viestura ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 7801 059. Ēkas galvenais lietošanas veids (1263) – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Viestura ielā 6, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 7801 nostiprinātas Pretendentam, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6051.

Pretendents piedāvā nomai 1., 2. un 3. stāva telpas ar kopējo platību 2358 m2, nosakot telpu nomas maksu 5 (pieci) EUR/m2, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atbilstoši Pretendenta Maksas pakalpojumu cenrādim, kas apstiprināts ar Pretendenta 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.1-6/183 (turpmāk – Maksas pakalpojumu cenrādis) un norādot, ka pēc 2022.gada 31.decembra nomas maksa tiek pārskatīta, ņemot vērā ēkas tiešās un netiešās izmaksas. Nomas maksā ietilpst apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi, kas ietver inženiertehnisko sistēmu (elektroapgādes tīklu, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, tai skaitā lietus kanalizācijas tīklu, siltumenerģijas iekšējo tīklu u.c.) un kondicionēšanas/ventilācijas sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana.

Papildus Pretendents piedāvā nomāt sporta zāli, kas atrodas sporta nama ēkā Viestura ielā 6 k-1, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7801 069, saskaņā ar Pretendenta apstiprināto Maksas pakalpojumu cenrādi, kas šobrīd ir 18,28 EUR stundā, neieskaitot PVN. Mācību korpuss un sporta nams ir savstarpēji savienoti. Tāpat Pretendents piedāvā iespēju Skolas pasākumu norisei nomāt konferenču zāli saskaņā ar Pretendenta apstiprināto Maksas pakalpojumu cenrādi, kas šobrīd ir 45 EUR stundā, neieskaitot PVN, vai 285 EUR dienā, neieskaitot PVN.

No Pretendenta priekšlikuma secināms, ka no saņemtās nomas maksas Pretendents ir paredzējis veikt aukstā un karstā ūdens stāvvadu, apkures un ugunsdzēsības sistēmu remontu, kā arī sanitāro telpu kosmētisko remontu.

Tā kā līdz sludinājumā noteiktajam telpu nomas līguma sākuma termiņam, proti, 2019.gada 1.janvārim nav iespējams veikt aukstā un karstā ūdens stāvvadu un sanitāro telpu kosmētisko remontu, sagatavojot telpas Skolas funkciju nodrošināšanai, sarunu ceļā ar Pretendentu panākta vienošanās par Līguma termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 14.jūnijam, vienlaikus nosakot, ka nomai piedāvāto telpu nomas līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas, savukārt, nomas maksa tiek uzskaitīta un maksāta no 2019.gada 15.jūnija.

Ņemot vērā iepriekš minēto starp Skolu un Pretendentu 2018.gada 7.decembrī noslēgta vienošanās par Līguma termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 14.jūnijam.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī apstākli, ka neviena cita persona nav izrādījusi interesi iznomāt savus nekustamos īpašumus Skolas funkciju nodrošināšanai un nomas piedāvājumu neiesniegšanas iemesls ir Skolas funkciju nodrošināšanai piemērotu telpu neesamība pilsētas teritorijā, nevis sludinājumā noteiktais telpu nomas līguma sākuma termiņš Komisija 2018.gada 7. decembra sēdē atzina Pretendenta iesniegto piedāvājumu par atbilstošu Skolas prasībām un ieteica virzīt jautājumu lēmuma pieņemšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

Lai nodrošinātu Skolas funkciju izpildi, ievērojot iepriekš norādīto un, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 63.panta otro daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, Domes 2018.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/173 „Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai”, Domes 2018.gada 14.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/297 „Grozījumi 2018.gada 24.aprīļa rīkojumā Nr.1.1-14/173 “Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai”” un Iznomāšanas pretendentu izvērtēšanas komisijas 2018.gada 9.novembra ieteikumu, kā arī Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” piedāvājumam līdz 2028.gada 31.decembrim nomāt šādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” telpas Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai ar kopējo platību 2358 m2 mācību korpusā Viestura ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 7801 059, kas sastāv no:

1.1. 1.stāva telpas 005-2 daļas 162 m2 platībā, telpām no Nr.005-3 līdz Nr.005-11; no Nr.005-13 līdz Nr.005-25 ar kopējo platību 653,8 m2;

1.2. 2.stāva telpām no Nr.006-1 līdz Nr.006-16; no Nr.006-21 līdz Nr.006-31 ar kopējo platību 799,9 m2;

1.3. 3.stāva telpām no Nr.007-1 līdz Nr.007-25 ar kopējo patību 810,7 m2;

1.4. telpu lietošanai nepieciešamajām palīgtelpām (kāpņu telpām) no Nr.020-1 līdz Nr.020-6 ar kopējo platību 93,6 m2.

2. Piekrist piedāvātajai telpu nomas maksai 5,00 EUR (pieci euro) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tas ir 11790,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro) mēnesī, neieskaitot PVN, un pušu tiesībām ar 2023.gada 1.janvāri pārskatīt nomas maksu, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tika mainīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Maksas pakalpojumu cenrādis.

3. Akceptēt Jūrmalas Alternatīvā skolas tiesības nomāt citas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” rīcībā esošās telpas, ja tās ir nepieciešamas skolas funkciju nodrošināšanai (sporta zāle, aktu zāle u.tml.), šajā gadījumā maksājot nomas maksu atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” apstiprinātajam Maksas pakalpojumu cenrādim.

4. Uzdot Jūrmalas Alternatīvajai skolai mēneša laikā noslēgt nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” šī lēmuma pielikumā norādītajā redakcijā.

5. Piekrist, ka pēc 4.punktā minētā nomas līguma noslēgšanas, Jūrmalas Alternatīvā skola nomas līgumā noteiktajā kārtībā veic nomas maksas avansa maksājumu 5 (piecu) mēnešu nomas maksas apmērā (par laika periodu no 2019.gada 15.jūnija līdz 2019.gada 15.novembrim), tas ir 58950,00 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

6. Uzdot Jūrmalas Alternatīvajai skolai 2 (divu) mēnešu laikā pēc lēmuma 4.punktā minētā līguma noslēgšanas nodrošināt nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 150.lēmumu

7. Papilidināts ar domes 2019.gada 21.marta 150.lēmumu

8. Papilidināts ar domes 2019.gada 21.marta 150.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.640

(protokols Nr.17, 44.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS

IZNOMĀTĀJA reģistrācijas Nr. _______________

NOMNIEKA reģistrācijas Nr. _______________

Jūrmalā, 2018.gada ___. _______________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”, reģistrācijas numurs 40003482021, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās valdes locekļa Rafaela Joffes personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

Jūrmalas Alternatīvā skola, reģistrācijas numurs 90000051665 (turpmāk - NOMNIEKS), tās direktora Egila Blūma personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumu Nr.25 “Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”, no otras puses, (turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi – Puses), ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra. lēmumu Nr.______ ”Par Jūrmalas Alternatīvās skolas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu iznomātāja izvēli un nomas līguma noslēgšanu” (1.pielikums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā par maksu IZNOMĀTĀJAM piederošas nedzīvojamās telpas Viestura ielā 6, Jūrmalā, mācību korpusā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7801 059 (turpmāk – ēka) ar kopējo apmaksājamo platību 2358m2 (turpmāk – Telpas) saskaņā ar Līgumam pievienoto 2.pielikumu “Telpu plāns”.

1.1.1. pirmajā stāvā:  telpas Nr.005-2 daļu 162 m2 platībā, telpas - Nr.005-3 ar kopējo platību 55.1 m2, Nr.005-4 ar kopējo platību 75.5 m2, Nr.005-5 ar kopējo platību 152.9 m2, Nr.005-6 ar kopējo platību 19.8 m2, Nr.005-7 ar kopējo platību 56.1 m2, Nr.005-8 ar kopējo platību 17.8 m2, Nr.005-9 ar kopējo platību 55.4 m2, Nr.005-10 ar kopējo platību 7.3 m2, Nr.005-11 ar kopējo platību 9.7 m2, Nr.005-13 ar kopējo platību 6.6 m2, Nr.005-14 ar kopējo platību 2.5 m2, Nr.005-15 ar kopējo platību 8 m2, Nr.005-16 ar kopējo platību 1 m2, Nr.005-17 ar kopējo platību 1 m2, Nr.005-18 ar kopējo platību 1 m2, Nr.005-19 ar kopējo platību 1.4 m2, Nr.005-20 ar kopējo platību 1 m2, Nr.005-21 ar kopējo platību 6.2 m2, Nr.005-22 ar kopējo platību 3.3 m2, Nr.005-23 ar kopējo platību 1.3 m2, Nr.005-24 ar kopējo platību 1.8 m2, Nr.005-25 ar kopējo platību 7.1 m2;

1.1.2. otrajā stāvā telpas – Nr.006-1 ar kopējo platību 15.3 m2, Nr.006-2 ar kopējo platību 50.7 m2, Nr.006-3 ar kopējo platību 51 m2, Nr.006-4 ar kopējo platību 51.2 m2, Nr.006-5 ar kopējo platību 16.3 m2, Nr.006-6 ar kopējo platību 51.4 m2, Nr.006-7 ar kopējo platību 16.2 m2, Nr.006-8 ar kopējo platību 52.8 m2, Nr.006-9 ar kopējo platību 18.3 m2, Nr.006-10 ar kopējo platību 55 m2, Nr.006-11 ar kopējo platību 56.1 m2, Nr.006-12 ar kopējo platību 18 m2, Nr Nr.006-13 ar kopējo platību 179 m2, Nr.006-14 ar kopējo platību 56.6 m2, Nr.006-15 ar kopējo platību 18.1 m2, Nr.006-16 ar kopējo platību 56.4 m2, Nr.006-21 ar kopējo platību 5.5 m2, Nr.006-22 ar kopējo platību 2.9 m2, Nr.006-23 ar kopējo platību 10.2 m2, Nr.006-24 ar kopējo platību 1.1 m2, Nr.006-25 ar kopējo platību 1.1 m2, Nr.006-26 ar kopējo platību 1.1 m2, Nr.006-27 ar kopējo platību 1.1 m2, Nr.006-28 ar kopējo platību 8.2 m2, Nr.006-29 ar kopējo platību 3.1 m2, Nr.006-30 ar kopējo platību 1.3 m2, Nr.006-31 ar kopējo platību 1.9 m2;

1.1.3. trešajā stāvā telpas – Nr.007-1 ar kopējo platību 67 m2, Nr.007-2 ar kopējo platību 16.7 m2, Nr.007-3 ar kopējo platību 16.1 m2, Nr.007-4 ar kopējo platību 67.3 m2, Nr.007-5 ar kopējo platību 85 m2, Nr.007-6 ar kopējo platību 16.7 m2, Nr.007-7 ar kopējo platību 18.1 m2, Nr.007-8 ar kopējo platību 56.4 m2, Nr.007-9 ar kopējo platību 75.9 m2, Nr.007-10 ar kopējo platību 181.6 m2, Nr.007-11 ar kopējo platību 19.3 m2, Nr.007-12 ar kopējo platību 17.9 m2, Nr Nr.007-13 ar kopējo platību 18.2 m2, Nr.007-14 ar kopējo platību 75.4 m2, Nr.007-15 ar kopējo platību 43 m2, Nr.007-16 ar kopējo platību 6.8 m2, Nr.007-17 ar kopējo platību 2.9 m2, Nr.007-18 ar kopējo platību 9.4 m2, Nr.007-19 ar kopējo platību 1 m2, Nr.007-20 ar kopējo platību 1 m2, Nr.007-21 ar kopējo platību 1 m2, Nr.007-22 ar kopējo platību 1 m2, Nr.00-23 ar kopējo platību 8.4 m2, Nr.007-24 ar kopējo platību 3.2 m2, Nr.007-25 ar kopējo platību 1.4 m2,

1.1.4. Telpām nepieciešamās palīgtelpas – telpa Nr.020-1 ar kopējo platību 15.6m2, telpa Nr.020-2 ar kopējo platību 10.8m2, telpa Nr.020-3 ar kopējo platību 15.6m2, telpa Nr.020-4 ar kopējo platību 18m2, telpa Nr.020-5 ar kopējo platību 15.6m2, telpa Nr.020-6 ar kopējo platību 18m2,

Telpas ir iezīmētas ar zaļu krāsas līniju un ir pievienotas Līgumam 2.pielikumā “Telpu plāns” un atrodas nekustamajā īpašumā Viestura ielā 6, Jūrmalā, mācību korpusā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7801 059, saskaņā ar 3.pielikumu “Valsts zemes dienesta Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta”.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka:

1.2.1. ēkas galvenais lietošanas veids (1263) ir skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas;

1.2.2. ēkas un Telpu lietošanas veids Līguma darbības laikā netiks mainīts;

1.2.3. IZNOMĀTĀJAM uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības;

1.2.4. Telpas līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavinātas, nav ieķīlātas un tām nav uzlikts aizliegums.

1.3. L īguma noslēgšanas brīdi T elpas nav apgrūtinātas, par tām nav noslēgti citi līgumi vai uzņemtas saistības, kas varētu apgrūtināt Telpu izmantošanu NOMNIEKA vajadzībām. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka par Telpām nav izveidojušās parādsaistības komunālo pakalpojumu sniedzējiem, t.sk., par ūdeni un elektroenerģiju.

1.4. NOMNIEKS apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tas ir iepazinies ar Telpu un mācību korpusa ēkas tehnisko stāvokli, kā arī ar visa nekustamā īpašuma Viestura ielā 6, Jūrmalā, izvietojumu un īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

1.5. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka, uz šī Līguma noslēgšanas dienu nav tiesisku šķēršļu šī Līguma noslēgšanai un, ka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Viestura ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 007 7801 059, ir nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”.

1.6. IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS 2019.gada 15.jūnijā paraksta savstarpēju Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu, norādot tajā arī komunālo pakalpojumu skaitītāju rādījumus, fotofiksācijas izdrukas, kas raksturo Telpu faktisko un vizuālo stāvokli.

1.7. Telpu lietošanas mērķis ir : Jūrmalas Alternatīvās skolas audzēkņu mācību procesu organizēšana un nodrošināšana atbilstoši Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikumā noteiktajam. Citāda Telpu izmantošana šī Līguma darbības laikā bez IZNOMĀTĀJA rakstveida piekrišanas nav pieļaujama.

1.8. IZNOMĀTĀJS apņemas par NOMNIEKA veiktā avansa maksājuma summu (Līguma 4.4.apakšpunkts) līdz 2019.gada 1.jūnijam. Telpās veikt aukstā un karstā ūdens stāvvadu sistēmas remontu, ugunsdzēsības sistēmas remontu, klozetpodu nomaiņu visās tualetēs, lai Telpas atbilstu Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām un Telpu lietošanas mērķim atbilstoši šī Līguma 1.7.apakšpunktam.

1.9. Pēc šī Līguma parakstīšanas NOMNIEKS ir tiesīgs par saviem līdzekļiem uzsākt Telpās kārtējos remontdarbus, bet tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes un IZNOMĀTĀJA rakstveida piekrišanu konkrētu darbu veikšanai. Minētajā kārtībā NOMNIEKA veiktie izdevumi netiek ieskaitīti nomas maksā, kā arī netiek viņam atlīdzināti, izņemot gadījumu, ja IZNOMĀTĀJS pēc savas iniciatīvas izbeidz Līgumu pirms termiņa.

2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi

2.1. NOMNIEKA pienākumi:

2.1.1. izmantot Telpas tikai Līguma 1.7.apakšpunktā noteiktajiem mērķiem un tajā esošos inženiertehniskos tīklus un ierīces atbilstoši to pamatfunkcijām un tehniskajiem noteikumiem;

2.1.2. Telpās nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.1.3. atbilstoši Līguma noteikumiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī Telpas, tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.1.4. Ja NOMNIEKA darbības rezultātā (remonta un citi darbi) tiek piegružotas citas telpas nomātajā ēkā, NOMNIEKS par saviem līdzekļiem nodrošina to sanitāro apkopi;

2.1.5. nodrošināt Telpu uzkopšanu un tīrību Telpās;

2.1.6. nekavēt IZNOMĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt Telpu tehnisko pārbaudi, nodrošinot NOMNIEKA pārstāvja piedalīšanos;

2.1.7. segt IZNOMĀTĀJAM visus zaudējumus, kas radušies NOMNIEKA vainas vai neuzmanības dēļ;

2.1.8. savlaicīgi saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt nomas maksu par Telpu izmantošanu, kā arī visus citus maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.2. NOMNIEKAM ir tiesības:

2.2.1. izmantot Telpas Līguma 1.7.apakšpunktā noteiktajiem mērķiem bez jebkādiem pārtraukumiem vai traucējumiem no IZNOMĀTĀJA puses;

2.2.2. izmantot citas IZNOMĀTĀJA rīcībā esošās telpas, vienojoties ar IZNOMĀTĀJU par laiku, ja tās ir nepieciešamas NOMNIEKAM funkciju nodrošināšanai, piemēram, sporta zāli, aktu zāli, ēdamzāli, palīgtelpas. Šajā gadījumā NOMNIEKS maksā saskaņā ar IZNOMĀTĀJA cenrādi, kas ir šī Līguma 4.pielikums;

2.2.3. izvietot reklāmas/izkārtnes uz ēkas fasādes, saskaņojot to ar attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm un IZNOMĀTĀJU;

2.2.4. pēc Līguma termiņa beigām atstājot Telpas, paņemt no Telpām NOMNIEKAM piederošo kustamo mantu.

2.3. NOMNIEKAM nav tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU nodot Telpas vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz Telpām vai tā daļu pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi

3.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi:

3.1.1. netraucēt nomnieka darbību Telpās, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

3.1.2. nodrošināt NOMNIEKU ar visiem komunālajiem un inženierkomunikāciju pakalpojumiem Telpās, kuru saņemšana ir vai būs atkarīga no IZNOMĀTĀJA;

3.1.3. uzsākot un veicot Telpās kārtējos remonta un/vai rekonstrukcijas darbus, darbu izpildes termiņus rakstiski saskaņot ar NOMNIEKU, lai netiktu traucēta Līguma 1.7.apakšpunktā minēto izglītības programmu realizācija;

3.1.4. pastāvīgi un savlaicīgi veikt savstarpējos norēķinus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem (elektrība, ūdens, apkure) par NOMNIEKA nomātajām Telpām;

3.1.5. par saviem līdzekļiem veikt attīrīšanas darbus, ja IZNOMĀTĀJA darbības rezultātā (celtniecības, remonta un citi darbi) tiek piegružots Telpa vai ēka, vai tās apkārtne;

3.1.6. atlīdzināt NOMNIEKAM par zaudējumiem un postījumiem, kas nodarīti NOMNIEKAM IZNOMĀTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas rezultātā.

3.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības:

3.2.1. kontrolēt Telpu ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3.2.2. ārkārtēju situāciju - avāriju vai dabas stihiju - gadījumā iekļūt Telpās bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar NOMNIEKU;

3.2.3. veikt remontdarbus Telpās, lai novērstu iespējamos bojājumus vai avārijas sekas. NOMNIEKS nevar likt šķēršļus IZNOMĀTĀJAM vai traucēt minēto darbu izpildē. Savukārt, ja bojājumi vai avārijas sekas ir NOMNIEKA darbības rezultāts, izdevumus nepieciešamajiem Telpu remontdarbiem sedz NOMNIEKS;

3.2.4. Telpu vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā NOMNIEKA vainas dēļ, sastādot aktu, pieprasīt NOMNIEKAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu;

3.2.5. pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par Telpām, ja IZNOMĀTAJA rīcībā ir informācija, kas liecina par Telpu neatbilstošu lietošanu šī Līguma 1.7.apakšpunktā noteiktajam Telpu lietošanas mērķim vai Telpas vai tā daļa ir nodota apakšnomā bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas saskaņošanas.

3.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM, ja NOMNIEKS nav ievērojis Ugunsdrošības instrukciju (Līguma 5.pielikums). Telpu inženierkomunikāciju stāvoklis tiek fiksēts savstarpējā Telpu nodošanas – pieņemšanas aktā atbilstoši Līguma 1.6.apakšpunktam.

3.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām, paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.5. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos Telpu uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja tie iepriekš nav rakstveidā saskaņoti ar IZNOMĀTĀJU.

4. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

4.1. Puses vienojas par Telpu nomas maksu 5,00 EUR (pieci euro), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteikto metodiku. Šī Līguma 2.2.2.apakšpunktā minēto Telpu nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar IZNOMĀTĀJA cenrādi, kas ir apstiprināts ar IZNOMĀTĀJA 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.1-6/183 “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” maksas pakalpojumu cenrādis” (pieejams šeit - http://www.bulduri.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=43&lang=lv ) (turpmāk – IZNOMĀTĀJA cenrādis). IZNOMĀTĀJA cenrādis ir Līguma 4.pielikumā.

4.2. Kopējā Telpu nomas maksa mēnesī ir 11790,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro), papildus maksājot PVN. Nomas maksā ietilpst apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi, kas ietver inženiertehnisko sistēmu (elektroapgādes tīklu, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas, t.sk., lietus kanalizācijas tīklu, siltumenerģijas iekšējo tīklu), kondicionēšanas/ventilācijas sistēmas ikdienas tehniskā uzturēšana un ēkai pieguļošās teritorijas uzkopšanu, kas ir nepieciešama, lai pilnvērtīgi izmantotu Telpas.

4.3. PUSES vienojās, ka sākot ar 2023.gada 01.janvāri var tikt pārskatīta Telpu nomas maksa, ņemot vērā tiešās un netiešās izmaksas un IZNOMĀTĀJA maksas pakalpojumu cenrādi.

4.4. NOMNIEKS apņemas samaksāt šī Līguma 4.8.apakšpunkta noteiktajā kārtībā IZNOMĀTĀJAM avansa maksājumu 5 (piecu) mēnešu (par laika periodu no 2019.gada 15.jūnija līdz 2019.gada 15.novembrim) nomas maksas apmērā, kas sastāda 58950,00 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro), papildus maksājot PVN normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

4.5. NOMNIEKS samaksā IZNOMĀTĀJAM ar IZNOMĀTĀJA starpniecību nodrošinātos komunālos pakalpojumus un patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un apkuri. Maksa par šiem pakalpojumiem tiek aprēķināta proporcionāli izmantoto Telpu platībai pret attiecīgā pakalpojuma izmantotāju telpu kopējo platību ēkā un pēc tarifiem, kādi ir pakalpojuma saņemšanas brīdī saskaņā ar IZNOMĀTĀJA cenrādi. Šajā gadījumā kopā ar IZNOMĀTĀJA rēķinu tiek iesniegta attiecīgā komunālo pakalpojuma nodrošinātāja (pakalpojuma sniedzēja) rēķina kopija par attiecīgo laika periodu, uz kura pamata IZNOMĀTĀJS ir veicis komunālo pakalpojuma aprēķinu par NOMNIEKA nomātajām Telpām un komunālos maksājumus, t.i., par auksto un silto ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju, siltumapgādi, pēc to faktiskā patēriņa (skaitītāju rādījumiem) vai pakalpojuma sniedzējas organizācijas (iestādes, uzņēmuma) un IZNOMĀTĀJA noslēgtajos līgumos paredzētajām likmēm, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA iesniegtajiem rēķiniem Līguma 4.8.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pārskaitot uz IZNOMĀTĀJA norādīto bankas kontu.

4.6. Papildus 4.1.apakšpunktā un 4.5.apakpunktā minētajiem maksājumiem NOMNIEKS maksā visus nodokļus un nodevas ar ko ir vai var tikt apliktas iznomātās Telpas vai šīs saistības šī Līguma darbības laikā, tajā skaitā NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM zemes nodokli (nekustamā īpašuma nodokli) proporcionāli iznomāto Telpu kopējai platībai. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) tiek maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

4.7. Līgumā noteiktie maksājumi tiek veikti, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstītajiem rēķiniem, pārskaitot attiecīgo summu IZNOMĀTĀJAM uz viņa norādīto bankas kontu: AS “Citadele banka”, Kods: PARXLV22, Konts: LV68PARX0002242683001.

4.8. Maksājumi tiek veikti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rēķina saņemšanas.

4.9. Rēķinā IZNOMĀTĀJS norāda Līguma numuru, pretējā gadījumā rēķins var tikt samaksāts vēlāk nekā Līguma 4.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā un NOMNIEKAM nebūs jāsedz IZNOMĀTĀJAM radušies iespējamie zaudējumi.

4.10. Par katru maksājumu nokavējuma dienu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā nomas maksājuma un PVN summas.

4.11. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un piemērotā līgumsoda samaksāšanas.

4.12. Par rēķinu samaksas dienu uzskatāma diena, kad NOMNIEKS ir veicis pārskaitījumu uz Līguma 4.7.apakšpunktā norādīto IZNOMĀTĀJA bankas norēķinu kontu.

4.13. Kārtējā nomas maksa tiek maksāta sākot ar 2019.gada 16.novembri. Maksa par NOMNIEKA patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem (ūdens, apkure, kanalizācija un elektroenerģija) tiek aprēķināta no brīža, kad Telpas tiek faktiski lietotas.

5. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā savstarpējo PUŠU parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai. Līgumā noteiktā Telpu nomas maksa ir PUSĒM saistoša ar 2019.gada 15.jūniju.

5.2. Līgums ir spēkā līdz 2028.gada 31.decembrim.

5.3. NOMNIEKAM ir tiesības, sākot ar trešo nomas gadu, vienpusēji pārtraukt Līgumu, brīdinot rakstiski par to IZNOMĀTĀJU 6 (sešus) mēnešus iepriekš. Šajā gadījumā IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs izvirzīt pret NOMNIEKU nekāda veida pretenzijas un celt prasību par iespējamās peļņas zaudējumu. IZNOMĀTĀJA pienākums šajā sakarā ir respektēt ar Līgumu pielīgtās saistības un NOMNIEKA tiesības uzteikt Līgumu. Šis Līguma punkts nav attiecināms uz Līguma 7.7.apakšpunktā minētajiem gadījumiem.

5.4. Ja iznomātās Telpas vai tā daļa kļūst nepiemērotas turpmākai iznomāšanai ugunsgrēka, avārijas vai citas nepārvaramas varas rezultātā, dotais Līgums zaudē savu spēku, ko PUSES apliecina rakstveidā.

6. Nepārvarama vara

6.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, ja tā rodas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā PUSE nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tās nenes atbildību, tas ir, avārija, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki.

6.2. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Telpas tiek bojātas vai daļēji, vai pilnīgi iznīcinātas, Līgums tiek izbeigts. Ja bojājumi ir mazāki par 30% no Telpu vērtības, Līgums paliek spēkā un IZNOMĀTĀJAM jānovērš Telpu bojājumi par saviem līdzekļiem.

7. Līguma izmaiņas un izbeigšana

7.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi, izņemot Līgumā paredzētajos gadījumus, noformējami rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs, rakstiski informējot NOMNIEKU 6 (sešus) mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī NOMNIEKA taisītos izdevumus Telpām, ja:

7.2.1. NOMNIEKA darbības dēļ tiek bojātas Telpas;

7.2.2. NOMNIEKS vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās par komunālajiem pakalpojumiem;

7.2.3. Telpas bez IZNOMĀTĀJA piekrišanas tiek nodots apakšnomā;

7.2.4. Telpas tiek izmantotas pretēji iznomāšanas mērķim.

7.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, sākot ar ceturto nomas gadu un rakstiski informējot NOMNIEKU 6 (sešus) mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Telpas IZNOMĀTĀJAM ir nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. Šajā gadījumā IZNOMĀTĀJS atlīdzina NOMNIEKA nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko NOMNIEKS taisījis Telpām.

7.4. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, NOMNIEKS nodod Telpas IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.

7.5. Ja 5 (piecu) dienu laikā Telpas netiek nodotas ar minēto aktu un NOMNIEKS telpas ir atbrīvojis, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs tās pieņemt vienpusēji, par ko tiek sastādīts vienpusējs akts uz kura pamata IZNOMĀTĀJS Telpas ir tiesīgs nodot lietošanā citām personām, noslēdzot jaunu nomas līgumu.

7.6. NOMNIEKA iekārtas, aparatūra, kas atrodas Telpās, kā arī izdarītie Telpu uzlabojumi, ja tie ir atdalāmi, nenodarot Telpām bojājumus un netraucējot Telpu un ēkas funkcionālo pastāvēšanu, ir NOMNIEKA īpašums un, izbeidzoties nomas līgumam, NOMNIEKS atbrīvo Telpas no šī īpašuma.

7.7. NOMNIEKAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja:

7.7.1. IZNOMĀTĀJS nenodrošina Līguma atrunātos komunālos pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma 3.1.2.apakšpunktu vai nepilda citas viņam ar L īgumu uzliktās saistības;

7.7.2. ir pasludināts IZNOMĀTĀJA maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs IZNOMĀTĀJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē NOMNIEKA tiesības, kuras izriet no Līguma.

7.8. Līguma 7.7.apakšpunktā norādītajos gadījumos, IZNOMĀTĀJS atlīdzina NOMNIEKA nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko NOMNIEKS taisījis Telpām.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīds izskatāms tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.Pušu atbildība

9.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

9.2 IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām, paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

9.3. IZNOMĀTĀJS neuzņemas atbildību par materiālajiem zaudējumiem, kas nodarīti NOMNIEKAM, tā personālam vai apmeklētājiem no IZNOMĀTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ:

9.3.1. ja nodarīti zaudējumi autostāvvietā novietotajam autotransportam;

9.3.2. ja tiek konstatēta NOMNIEKA personāla vai apmeklētāju ļaunprātīga vai neuzmanīga rīcība.

9.4. IZNOMĀTĀJS ir atbildīgs par NOMNIEKAM radītajiem zaudējumiem, ja tie ir nodarīti IZNOMĀTĀJA vainas, nolaidības vai nepienācīgu saistību izpildes dēļ.

  1. Citi noteikumi

10.1. Līgums pilnībā atceļ visus citus līgumus, kurus Puses noslēgušas pirms tam, kuri jebkādā veidā attiecas uz iznomātajām Telpām un ir pretrunā ar Līguma noteikumiem.

10.2. Ja kādi noteikumi nav atrunāti Līgumā, Puses apņemas piemērot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas atbilst šī Līguma mērķim un saturam.

10.3. Ja kādi no Līguma noteikumiem juridiski nav spēkā, tas nerada pārējo Līguma noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem, Līguma mērķim un saturam atbilstošiem noteikumiem.

10.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

10.5. Ja kāda no Pusēm maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse.

10.6. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm.

10.7. IZNOMĀTĀJA kontaktpersona par Līgumā atrunāto saistību organizatorisku jautājumu risināšanu ir _____________________, mob. tālr.; e-pasts: __________@ _________.

10.8. NOMNIEKA kontaktpersona par Līgumā atrunāto saistību organizatorisku jautājumu risināšanu ir _____________________, mob. tālr.; e-pasts: __________@ _________.

10.9. Līgums ir saistošs IZNOMĀTĀJA un NOMNIEKA tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.10. Līgums sagatavots uz 8 (astoņām) lapām. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ____.decembra lēmuma Nr.______ ”Par Jūrmalas Alternatīvās skolas darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu iznomātāja izvēli un nomas līguma noslēgšanu” noraksts uz ….. (…………) lapām;

2.pielikums – Telpu plāns uz 3 (trīs) lapām;

3.pielikums – “Valsts zemes dienesta Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta”, kopija uz 8 (astoņām) lapām;

4.pielikums – IZNOMĀTĀJA cenrādis uz 5 (piecām) lapām;

5.pielikums – IZNOMĀTĀJA 2017.gada 29.augusta “Ugunsdrošības instrukcija SIA “Bulduru dārzkopības vidusskola” telpām” uz 14 (četrpadsmit) lapām.

10.11. Līgums parakstīts 3 (trijos) eksemplāros ar pielikumiem kopā uz ___lapām. Viens Līguma eksemplārs ir NOMNIEKAM, otrs – Jūrmalas pilsētas domei, trešais - IZNOMĀTĀJAM. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  1. P ušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Bulduru Dārzkopības vidusskola”

Reģ. Nr. LV40003482021

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis +371 67753135; 28341531,

e-pasts: bulduri@bulduri.lv

AS “Citadele banka”,

Kods: PARXLV22

Konts: LV68PARX0002242683001

Valdes loceklis

_____________________________

R.Joffe

Jūrmalas Alternatīvā skola

Reģistrācijas Nr.90000051665

Viestura iela 6, Jūrmala, LV -2010

Tālr., fakss 67755088

e-pasts: jas@jas.lv

AS “Citadele Banka”

Bankas kods: PARXLV22
Konta Nr. LV94PARX0002484572015

Direktors

_____________________

E.Blūms


Lejupielāde: DOC un PDF