Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 639

protokols Nr. 17, 43. punkts

Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā,
nomas līguma apstiprināšanu un noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” (turpmāk – Iestāde) funkciju izpildi un sniegtu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu šādam pakalpojumam piemērotās telpās, 2018.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.599 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu” (turpmāk – Lēmums), ar kuru piekrita vienīgā pretendenta - nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Elkšņu īpašumi” (turpmāk – Pretendents), iesniegtajam iznomāšanas piedāvājumam un nolēma nomāt nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 3709, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 3709, ar kopējo platību 2286 m2, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 001, ar kopējo platību 400,6 m2 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 002, ar kopējo platību 399,2 m2 (turpmāk – Īpašums), nosakot nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim un paredzot tiesības pagarināt nomas līguma termiņu vēl uz vienu gadu.

Ēku galvenais lietošanas veids (1110) – viena dzīvokļa mājas.

Ar Lēmumu apstiprināta šāda Īpašuma nomas maksa:

1. 6,17 EUR (seši euro un 17 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tas ir 4934,77 EUR (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro un 77 centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli , gadījumā, ja Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” pakalpojuma sniegšanas vietas reģistrēšanai adresē Ventspils šoseja 20A, Jūrmalā, ir nepieciešama ēku lietošanas veida maiņa ;

2. 5,87 EUR (pieci euro un 87 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tas ir 4694,83 EUR (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 83 centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli , gadījumā, ja Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” pakalpojuma sniegšanas vietas reģistrēšanai adresē Ventspils šoseja 20A, Jūrmalā, nav nepieciešama ēku lietošanas veida maiņa .

Lēmuma 4.punktā noteikts, ka Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai uzdots sagatavot Īpašuma nomas līgumu un pēc līguma noteikumu saskaņošanas ar Vārds Uzvārds virzīt to apstiprināšanai Domes sēdē.

Lai nodrošinātu Iestādes funkciju izpildi, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta otro daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, Domes 2018.gada 1.jūnija rīkojumu Nr.1.1-14/221 “Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai”, Domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.599 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu”, un ņemot vērā Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-25/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 3709, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 3709, ar kopējo platību 2286 m2, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 001, ar kopējo platību 400,6 m2 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 002, ar kopējo platību 399,2 m2 nomas līguma redakciju (saskaņā ar šī lēmuma pielikumu).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sprīdītis” mēneša laikā noslēgt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu ar Vārds Uzvārds šī lēmuma pielikumā apstiprinātajā redakcijā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.639

(protokols Nr.17, 43.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS Nr. ____

Jūrmalā, 2018.gada _________________

Vārds Uzvārds, personas kods, dzīvojošs adrese (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), kura vārdā uz 2018.gada 31.maija ģenerālpilnvaras, kas reģistrēta Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Anitas Elksnes aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6701, pamata rīkojas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ELKŠŅU ĪPAŠUMI”, reģistrācijas numurs 40103394261, kuras vārdā uz Statūtu pamata rīkojas valdes loceklis Edgars Elksnis, no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis”, reģistrācijas numurs 90001868844 (turpmāk - NOMNIEKS), tās direktora ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 20.oktobra nolikumu Nr.37 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” nolikums”, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī PUSE/-ES, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.599 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu” un 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.___ ”Par nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma apstiprināšanu un noslēgšanu” noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā nekustamo īpašumu Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 021 3709, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 3709, ar kopējo platību 2286 m2, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 001, ar kopējo platību 400,6 m2 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 021 3709 002, ar kopējo platību 399,2 m2 (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī ēku lietošanas veids ir dzīvojamās mājas, ko nepieciešamības gadījumā IZNOMĀTĀJS apņemas mainīt uz citu lietošanas vedu, ja tas nepieciešams NOMNNIEKA funkciju izpildes nodrošināšanai.

1.4. OBJEKTS tiek iznomāts NOMNIEKA funkciju izpildes nodrošināšanai – ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai ģimeniskai videi pietuvinātā vidē.

1.5. IZNOMĀTĀJA īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5477.

1.6. NOMNIEKAM ir zināms OBJEKTA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. NOMNIEKS pieņem OBJEKTU tādā stāvoklī, kādā tas atradīsies uz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi (1.pielikums).

2. Pušu saistības.

2.1. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar OBJEKTA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM par zaudējumiem un postījumiem, kas nodarīti NOMNIEKAM IZNOMĀTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas rezultātā;

2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt Īpašuma apdrošināšanu;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs iznomāt visu vai jebkādu OBJEKT A daļu citām personām vai jebkādā citā veidā apgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.5. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM, ja NOMNIEKS nav ievērojis ugunsdrošības normas, instalāciju un komunikāciju lietošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.7. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM nekādus OBJEKTAM veiktos uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.8. IZNOMĀTĀJS par saviem līdzekļiem veic nepieciešamos pasākumus avārijas seku un iespējamo bojājumu novēršanai OBJEKTĀ, ja šī avārija nav notikusi NOMNIEKA darbības rezultātā. Savukārt, ja bojājumi vai avārijas sekas ir NOMNIEKA darbības vai bezdarbības rezultāts, izdevumus nepieciešamajiem OBJEKTA remontdarbiem sedz NOMNIEKS;

2.1.9. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār OBJEKTA lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.10. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības OBJEKTA vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā NOMNIEKA vainas dēļ, sastādot aktu, pieprasīt NOMNIEKAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu. NOMNIEKAM jānovērš bojājumi vai jāatlīdzina bojājumu vērtība naudā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no apsekošanas akta sastādīšanas dienas;

2.1.11. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības iekļūt OBJEKTĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar NOMNIEKU;

2.1.12. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;

2.1.13. beidzoties Līguma darbības termiņam vai to izbeidzot, IZNOMĀTĀJAM ir pienākums pieņemt OBJEKTU no NOMNIEKA ar nodošanas pieņemšanas aktu.

2.2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

2.2.1. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.2. NOMNIEKAM ir pienākums maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu atbilstoši Līgumā noteiktajam;

2.2.3. NOMIEKAM ir pienākums pēc Līguma noslēgšanas stāties visās nepieciešamajās līgumattiecībās par Īpašuma teritorijas apkopšanu, atkritumu izvešanu, elektroapgādi, gāzes, ūdens un siltuma apgādi, telefona sakariem u.c. pakalpojumiem;

2.2.4. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.5. NOMNIEKAM ir pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.6. NOMNIEKAM ir pienākums avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.7. NOMNIEKAM ir pienākums Līguma darbības laikā veikt OBJEKTA telpu kārtējo remontu par saviem līdzekļiem;

2.2.8. NOMNIEKAM ir pienākums pēc Līguma termiņa beigām atstājot OBJEKTU, atbrīvot OBJEKTU no NOMNIEKAM piederošās kustamās mantas;

2.2.9. NOMNIEKAM ir pienākums atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.2.10. NOMNIEKAM ir tiesības izmantot OBJEKTU atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām bez jebkādiem pārtraukumiem vai traucējumiem no IZNOMĀTĀJA puses;

2.2.11. NOMNIEKAM nav tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU nodot OBJEKTU vai tā daļu lietošanā trešajai personai, ieķīlāt nomas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūst tiesības uz OBJEKTA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

2.2.12. NOMNIEKAM nav tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU veikt jebkādus ieguldījumus OBJEKTĀ, veikt OBJEKTA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu, izbūvi un ierīču pārtaisi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

2.3. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

2.4. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, ja tā rodas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā PUSE nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tās nenes atbildību, tas ir stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki.

3. Maksājumi un norēķinu kārtība

3.1. PUSES vienojas, ka NOMNIEKS par OBJEKTA izmantošanu maksā IZNOMĀTĀJAM šādu nomas maksu:

3.1.1. 6,17 EUR (seši euro un 17 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tas ir 4934,77 EUR (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro un 77 centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli , gadījumā, ja NOMNIEKAM pakalpojuma sniegšanas vietas reģistrēšanai OBJEKTĀ ir nepieciešama ēku lietošanas veida maiņa;

3.1.2. 5,87 EUR (pieci euro un 87 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, tas ir 4694,83 EUR (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 83 centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli , gadījumā, ja NOMNIEKAM pakalpojuma sniegšanas vietas reģistrēšanai OBJEKTĀ nav nepieciešama ēku lietošanas veida maiņa,

3.2. Līgumā noteikto OBJEKTA nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli NOMNIEKS maksā reizi mēnesī, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, pārskaitot attiecīgo summu IZNOMĀTĀJA norādītajā bankas kontā . Maksājumi tiek veikti 15 darba dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rēķina saņemšanas.

3.3. Rēķinus par kārtējā mēneša nomas maksu IZNOMĀTĀJS sagatavo un izsniedz NOMNIEKAM no kārtējā mēneša 1.datuma līdz 10.datumam, rēķinā norādot Līguma numuru.

3.4. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par OBJEKTA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad NOMNIEKS ir veicis pārskaitījumu uz IZNOMĀTĀJA rēķinā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

3.5. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.6. Puses vienojas par rēķinu sagatavošanu, nosūtīšanu un saņemšanu elektroniski, bez paraksta, izmantojot Līguma 5.7. un 5.8. punktos norādītās Pušu e-pasta adreses.

3.7. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nokavējuma procentus 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

3.8. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

4. Līguma darbības laiks, grozījumi un izbeigšana

4.1. Līgums stājas spēkā no 2019.gada 1.janvāra un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim ar tiesībām pagarināt Līguma termiņu vēl uz vienu gadu, par ko Puses noslēdz rakstisku vienošanos.

4.2. NOMNIEKAM ir tiesības trešajā nomas gadā vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot rakstiski par to IZNOMĀTĀJU 3 (trīs) mēnešus iepriekš, neatlīdzinot IZNOMĀTĀJA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu .

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas puses.

4.4. Līgums izbeidzas, ja:

4.4.1. Puses savstarpēji vienojas;

4.4.2. izbeidzas Līguma termiņš;

4.4.3. ēkas(būves) ir gājušas bojā;

4.4.4. NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz OBJEKTU.

4.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot NOMNIEKU 2 (divus) mēnešus iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kā arī NOMNIEKA taisītos izdevumus, ja:

4.5.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus un pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu vai turpina pārkāpt Līguma noteikumus ;

4.5.2. NOMNIEKS ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa nemaksā kādus no Līgumā paredzētajiem maksājumiem;

4.5.3. OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;

4.6. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt L īgumu, rakstiski brīdinot par to Iznomātāju divus mēnešus iepriekš, ja:

4.6.1. Iznomātājs nepilda viņam ar L īgumu uzliktās saistības;

4.6.2. ir pasludināts IZNOMĀTĀJA maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs IZNOMĀTĀJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē NOMNIEKA tiesības, kuras izriet no Līguma .

4.7. L īguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Nomnieks neveic nekādus papildu maksājumus. Šajā gadījumā Nomnieks veic savstarpējos norēķinus ar IZNOMĀTĀJU par periodu līdz OBJEKTA atbrīvošanas brīdim.

4.8. Izbeidzot Līgumu, NOMNIEKS nodod OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu termiņā, kāds norādīts paziņojumā par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu vai 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līgumā noteiktā nomas termiņa beigām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā OBJEKTS netiek nodots ar nodošanas - pieņemšanas aktu, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs to pārņemt vienpusēji, par ko sastāda vienpusēju aktu, neatkarīgi no tā vai NOMNIEKS OBJEKTU ir atbrīvojis vai nav.

4.9. NOMNIEKAM ir tiesības demontēt un izvest visas savas iekārtas, aparatūru, kā arī izdarītos OBJEKTA telpu uzlabojumus, ja tie ir atdalāmi, nenodarot telpām bojājumus un netraucējot telpu un ēkas funkcionālo pastāvēšanu. Viss, kas atradīsies OBJEKTĀ pēc Līguma izbeigšanas, tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru IZNOMĀTĀJS var izlietot pēc saviem ieskatiem.

4.10. Visi NOMNIEKA veiktie neatdalāmie OBJEKTA telpu uzlabojumi bez papildu atlīdzības paliek IZNOMĀTĀJA īpašumā, ja PUSES nav rakstiski vienojušās par citu kārtību.

4.11. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nesamaksāšanai.

5. Citi noteikumi

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību .

5.3. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.4. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.5. Līgums ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

5.6. Visos jautājumos, kas nav noregulēti L īgumā, PUSES vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.7. IZNOMĀTĀJA kontaktpersona jautājumos par OBJEKTA nomu ir Vārds Uzvārds, tālrunis, e-pasts, IZNOMĀTĀJA kontaktpersona jautājumos par rēķinu saņemšanu, nosūtīšanu un apmaksu ir Vārds Uzvārds, tālrunis, e-pasts.

5.8. NOMNIEKA kontaktpersona operatīvajos jautājumos par OBJEKTA nomu ir ________________, tālrunis: _________, e-pasts: spriditis@jurmala.lv, NOMNIEKA kontaktpersona jautājumos par rēķinu saņemšanu, nosūtīšanu un apmaksu ir .___________, tālrunis ___________, e-pasts ____________.

5.9. Līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Iznomātāja , viens pie NOMNIEKA, viens Jūrmalas pilsētas domē. Līgums sagatavots uz __ (______) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām.

5.10. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums - OBJEKTA nodošanas – pieņemšanas akts ar OBJEKTA fotofiksāciju uz __ (_____) lapām;

2.pielikums - zemes robežu plāns uz 2 (divām) lapām;

3.pielikums – ēkas Ventspils šoseja 20A (kadastra apzīmējums 1300 021 3709 001) kadastrālās uzmērīšanas lieta uz 8 (astoņām) lapām;

4.pielikums – ēkas Ventspils šoseja 20A k-1 (kadastra apzīmējums 1300 021 3709 002) kadastrālās uzmērīšanas lieta uz 8 (astoņām) lapām.

6. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

Nomnieks

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības iestāde “Sprīdītis”

Sēravotu iela 9, Jūrmala, LV 2012 Reģistrācijas Nr.90001868844

___________________________

Iznomātājs

Vārds Uzvārds

personas kods

kuru uz pilnvaras pamata pārstāv

SIA “Elkšņu īpašumi”

reģistrācijas Nr.40103394261

Tallinas iela 94-3, Rīga, LV1009

_______________________________

SIA “Elkšņu īpašumi” valdes loceklis Edgars Elksnis


Lejupielāde: DOC un PDF