Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 638

protokols Nr. 17, 42. punkts

Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 8.decembra lēmumu Nr.233 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Dzintaru prospekts 3504” izveidots zemesgabals Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, 2714 m2 platībā Dzintaru prospekta uzturēšanai posmā no Turaidas ielas līdz Raunas ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 009 3504, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 19.februāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000325595.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.507 “Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā daļas nomu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NV SERVISS” 2017.gada 17.novembrī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1665 par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas 76 m2 platībā nomu līdz 2018.gada 1.maijam moduļveida biroja novietošanai, atkritumu konteinera un materiālu novietošanai uz nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā būvniecības laiku.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.434 “Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā daļas nomu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NV SERVISS” 2018.gada 28.septembrī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1163 par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas 76 m2 platībā nomu līdz 2018.gada 31.oktobrim moduļveida biroja novietošanai, atkritumu konteinera un materiālu novietošanai uz nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā būvniecības laiku.

Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 20.novembrī saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NV SERVISS” iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr.1.1-37/12014) ar lūgumu pagarināt 2018.gada 28.septembra Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/1163 līdz 2019.gada 1.maijam moduļveida biroja novietošanai, atkritumu konteinera un materiālu novietošanai, jo nekustamajā īpašumā Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā turpinās būvniecības darbi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1.apakšpunktam nomas tiesību izsoli neorganizē, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikuma Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” 6.4.apakšpunktam, nomas tiesību izsoli neorganizē, ja zemesgabalu iznomā pagaidu būvju izvietošanai uz būvniecības darbu laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktu, zemesgabalam, kas ir iela (atbilstoši nekustamā īpašuma lietošanas mērķim) un teritorija sarkano līniju robežās, kurā nav izbūvēta iela un kas tiek izmantota papildus apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanai, nomas maksu gadā nosaka 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi nomas rezultātā. Ņemot vērā, to ka zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NV SERVISS” izmantos kā papildus apsaimniekojamo teritoriju pie zemesgabala Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā, (lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve), moduļveida biroja novietošanai, atkritumu konteinera un materiālu novietošanai , zemesgabala daļa iznomājama, nosakot nomas maksu gadā 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme .

Valsts Zemes dienesta 2018.gada 30.jūlija izziņā Nr.9-03/752022 zemes vienības Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 3504, kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves uz 2018.gada 27.jūliju aprēķināta 247148 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1.apakšpunktu, 31.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NV SERVISS” iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 10.decembra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-3/26) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NV SERVISS”, reģistrācijas Nr.41503050907, zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 3504, daļas 76 m2 platībā zemes nomas līgumu uz laiku līdz 2019.gada 1.maijam moduļveida biroja, atkritumu konteinera un materiālu novietošanai .

2. Noteikt zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 3504, daļas 76 m2 platībā nomas maksu gadā 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme, bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli . Maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2018.gada 1.novembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt zemes nomas līgumu .

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.638

(protokols Nr.17, 42.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 2018.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2018.gada ___________lēmumu Nr.____ “ Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NV SERVISS” , reģistrācijas numurs 41503050907, tās valdes locekļa Vadima Koroļenko personā (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 3504, daļu 76 m2 platībā (turpmāk – ZEMESGABALS) saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto zemesgabala plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka ZEMESGABALS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. ZEMESGABLA lietošanas mērķis ir: moduļveida biroja novietošanai, atkritumu konteinera un materiālu novietošanai uz nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 4, Jūrmalā, būvniecības laiku.

1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 19.februāra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000325595.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar ZEMESGABALA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs iznomāt jebkādu zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 3504, daļu citām personām;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA ZEMESGABALAM veiktos labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.

2.2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

2.2.1. NOMNIEKAM ir tiesības norobežot ZEMESGABALU un lietot to atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.2. NOMNIEKS ir tiesīgs nodot ZEMESGABALA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. NOMNIEKAM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM 3 (trīs) cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. ZEMESGABALA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.3. NOMNIEKAM ir pienākums:

2.2.3.1. maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.3.2. ievērot ZEMESGABALA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā;

2.2.3.3. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.3.4. atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, pie tā piederošos ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.3.5. ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.3.6. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.3.7. Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.3.8. Nomnieks ir tiesīgs veikt būvniecību un teritorijas labiekārtošanu tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.3.9. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ .

2.2.3.10. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus NOMNIEKS izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez IZNOMĀTĀJA informēšanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no ZEMESGABALA kadastrālās vērtības gadā ar lietošanās mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme, bet ne mazāk kā 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. ZEMESGABALA kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme uz 2019.gada ___ aprēķināta _______ EUR.

3.2. NOMNIEKS papildus ZEMESGABALA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Līgumā noteikto ZEMESGABALA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (nomas maksa).

3.4. PUSES vienojas, ka NOMNIEKS ZEMESGABALA nomas maksas maksājumu par laika periodu no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 1.maijam veic 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

3.5. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.6. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par ZEMESGABALA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, IZNOMĀTĀJS aprēķina NOMNIEKAM nokavējuma procentus – 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.8. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.9. Līguma darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu rēķinu, vienpusēji mainīt ZEMESGABALA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā:

3.9.1. ja ZEMESGABALAM tiek mainīta tā kadastrālā vērtība;

3.9.2. ja normatīvie akti paredz citu neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību;

3.9.3. ja ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti uz neapbūvētu zemesgabalu attiecināmi nodokļi un nodevas vai mainīts ar nodokli apliekamais objekts.

3.10. Līguma 3.9.2 un 3.9.3.apakšpunktā minētajos gadījumos nomas maksas vai citu saistīto maksājumu apmērs tiek mainīts ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos.

3.11. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko ZEMESGABALA lietošanu divkāršā apmērā no Līgumā noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā ar NOMNIEKA saistību neizpildi, ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē ZEMESGABALA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un tiek noslēgts līdz 2019.gada 1.maijam.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstiski informējot NOMNIEKU 2 (divas) nedēļas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kā arī NOMNIEKA taisītos izdevumus, ja:

4.4.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus;

4.4.2. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt Līguma noteikumus;

4.4.3. NOMNIEKS bojā vai posta ZEMESGABALU vai arī izmanto ZEMESGABALU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

4.4.4. NOMNIEKAM ir bijuši vismaz trīs Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu;

4.4.5. ZEMESGABALS bez IZNOMĀTĀJA piekrišanas ir nodots apakšnomā;

4.4.6. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

4.5. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 4.4.punktu, Nomniekam ir pienākums demontēt ZEMESGABALĀ uzstādītos labiekārtojuma elementus un/vai būves (ēkas) un atbrīvot ZEMESGABALU. Labiekārtojuma elementi un/vai būves (ēkas) tiek demontētas un ZEMESGABALS atbrīvots par NOMNIEKA līdzekļiem.

4.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 1 (vienu) mēnesi iepriekš, vienpusēji izbeigt Līgumu, pieprasīt demontēt ZEMESGABALĀ uzstādītos labiekārtojuma elementus un/vai būves (ēkas) un atbrīvot ZEMESGABALU, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja ZEMESGABALS IZNOMĀTĀJAM nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.

4.7. NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot 10 (desmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā NOMNIEKAM ir pienākums nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, ja PUSES nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz ZEMESGABALA pēc Līguma izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.

4.8. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nesamaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada _____________ lēmuma Nr. ____ “Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu” noraksts uz _ (______) lapas;

2.pielikums – zemesgabala plāns uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________________

 E.Stobovs

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NV SERVISS”

Reģistrācijas Nr.41503050907,

Nometņu ielā 61, Rīgā, LV-1002

____________________________

 V.Koroļenko


Lejupielāde: DOC un PDF