Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 637

protokols Nr. 17, 41. punkts

Par zemesgabala Partizānu ielā 30, Jūrmalā
daļas nomas līguma noslēgšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 21.septembra lēmumu Nr.35 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2001.gada 8.jūnija lēmumā Nr.403 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Partizānu ielā 30”” izveidots zemesgabals Partizānu ielā 30, Jūrmalā 5230 m2 platībā, nosakot, ka namīpašuma labticīgajam ieguvējiem Vārds Uzvārds ir tiesības nomāt zemesgabala daļu 150 m2 platībā no pašvaldības vai atsavināt to Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabala 150/5230 domājamām daļām Partizānu ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0402, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 28.jūnija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 100000012690.

Īpašuma tiesības uz namīpašuma Partizānu ielā 30, Jūrmalā ¼ domājamo daļu Vārds Uzvārds  nav nostiprinājis zemesgrāmatā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 7.punktam apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 17.punktu apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 EUR.

Ņemot vērā zemes kadastrālo vērtību uz 2018.gada 1.janvāri 18492 EUR, aprēķinātā zemesgabala daļas 150 m2 platībā nomas maksa gadā ir 7,96 EUR, bet ne mazāka par 28 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 22.1.apakšpunktu nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja uz zemesgabala atrodas tiesiskā valdītāja ēkas (būves), kuras saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ir ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā. Vārds Uzvārds aprēķinātajai nomas maksai līdz brīdim, kad namīpašuma ¼ domājamā daļa tiks reģistrēta zemesgrāmatā, nomas maksai piemērojams koeficients 1,5.

Ņemot vērā, ka starp Jūrmalas pilsētas domi un namīpašuma ¼ domājamās daļas tiesisko valdītāju Vārds Uzvārds pastāv zemes nomas piespiedu attiecības un namīpašuma ¼ domājamās daļas tiesiskais valdītājs faktiski lieto pašvaldībai piederošu zemesgabala daļu, maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama no 2018.gada 28.jūnija.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu un 22.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 20.novembra sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.8-2-3/25), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds zemes nomas līgumu par zemesgabala Partizāņu ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 0402, 150/5230 domājamo daļu 150 m2 platībā, nomu uz 5 gadiem namīpašuma ¼ domājamās daļas uzturēšanai .

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2018.gada 28.jūnija.

3. Palielināt nomas maksu, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 22.punktā minēto apstākļu novēršanai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

5. Ja zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļai sniegt prasību tiesā par zemes nomas līguma noslēgšanu un izdevumu segšanu par zemesgabala faktisko lietošanu.

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt zemes nomas līgumu .

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums

Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.637

(protokols Nr.17, 41.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 2018.gada ____.____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.____ “ Par zemesgabala Partizānu ielā 30, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu” , no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.____ “ Par zemesgabala Partizānu ielā 30, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu zemesgabala daļu Partizānu ielā 30 , Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 0402 , 150 m2 platībā (turpmāk – ZEMESGABALS) saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto zemesgabala plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka ZEMESGABALS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. ZEMESGABLA lietošanas mērķis ir: būvju (ēku) uzturēšana.

1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 28.jūnija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000012690.

1.5. Uz ZEMESGABALA atrodas – dzīvojamā ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 001 , saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 002, nojume ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 003 , saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 004 un nojume ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 005, kuru ¼ domājamās daļas īpašumtiesības nav nostiprinātas uz NOMNIEKA vārda. NOMNIEKS dzīvojamās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 001 , saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 002, nojumes ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 003 , saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 004 un nojumes ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0402 005 , ¼ domājamo daļu ieguvis pamatojoties uz 1982.gada 12.jūnija dāvinājuma līguma pamata.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar ZEMESGABALA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs iznomāt jebkādu citu ZEMESGABAL A daļu citām personām vai jebkādā citā veidā apgrūtināt citu ZEMESGABALA daļu bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA ZEMESGABALAM veiktos labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.

2.2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

2.2.1. NOMNIEKS ir tiesīgs reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā. Ja NOMNIEKS iesniedzis IZNOMĀTĀJAM lūgumu reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā, tad NOMNIEKS sedz visus ar to saistītos izdevumus. Līguma izbeigšanas gadījumā NOMNIEKS 5 (piecu) darba dienu laikā veic visas nepieciešamās darbības zemesgrāmatā nostiprināto nomas tiesību dzēšanai un sedz ar to saistītās izmaksas;

2.2.2. NOMNIEKS ir tiesīgs veikt būvniecību tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.3. NOMNIEKS ir tiesīgs nodot ZEMESGABALA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. NOMNIEKAM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM 3 (trīs) cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. ZEMESGABALA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.4. NOMNIEKAM ir pienākums nostiprināt zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības uz būvēm (ēkām), kas atrodas uz ZEMESGABALA, ja tas nav ticis izdarīts līdz Līguma noslēgšanai;

2.2.5. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.6. NOMNIEKAM ir pienākums maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.7. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot ZEMESGABALA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā;

2.2.8. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.9. NOMNIEKAM ir pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.10. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.11. NOMNIEKAM ir pienākums avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.12. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.13. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus NOMNIEKS izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez IZNOMĀTĀJA informēšanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA nomas maksu 1,5% (viens komats piecu procentu) apmērā no ZEMESGABALA kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5 no Līguma spēkā stāšanās brīža uz laiku līdz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 22.punktā minēto apstākļu novēršanai.

3.2. NOMNIEKS papildus ZEMESGABALA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Līgumā noteikto ZEMESGABALA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22: kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis) un kontā LV58PARX0002484571014 (nomas maksa). ZEMESGABALA nomas maksas maksājumi veicami reizi ceturksnī par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

3.4. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.5. PUSES vienojas, ka visi maksājumi par ZEMESGABALA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2018.gada 28.jūnija, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā.

3.6. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par ZEMESGABALA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, IZNOMĀTĀJS aprēķina NOMNIEKAM nokavējuma procentus – 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.8. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.9. Ja ZEMESGABALAM tiek mainīta tā kadastrālā vērtība, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji mainīt ZEMESGABALA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu rēķinu.

3.10. IZNOMĀTĀJAM Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ZEMESGABALA nomas maksas apmēru vai citu saistīto maksājumu apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu rēķinu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti uz ZEMESGABALU attiecināmi nodokļi un nodevas, vai mainīts ar nodokli apliekamais objekts. Šādas IZNOMĀTĀJA noteiktas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi, izņemot Līguma 3.9. un 3.10. punktā minētie, Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. Līgums izbeidzas, ja:

4.4.1. NOMNIEKS ir zaudējis īpašuma tiesību uz būvi (ēku), kas atrodas uz ZEMESGABALA. NOMNIEKAM ir pienākums informēt IZNOMĀTĀJU par ēku/būvju (domājamo daļu) atsavināšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atsavināšanas līguma noslēgšanas;

4.4.2. ēka (būve) gājusi bojā;

4.4.3. NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesību uz ZEMESGABALU.

4.5. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nesamaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmuma Nr. _____________ noraksts uz ___ (_____) lapas;

2.pielikums – zemesgabala plāns uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: 67093816; e-pasts: pasts@jurmala.lv

__________________________

E.Stobovs

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

Personas kods

Deklarētā adrese

____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF