Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 633

protokols Nr. 17, 37. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā,
2016.gada 5.septembra nomaksas pirkuma
līguma Nr.1.2-16.1/1185 pārjaunojumu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 18.augusta lēmumu Nr.412 “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” starp Domi un Vārds Uzvārds 2016.gada 5.septembrī noslēgts Nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, nomaksas pirkuma līgums Nr.1.2-16.1/1185 (turpmāk – Līgums) saskaņā ar kuru tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 (turpmāk – Objekts). Līgums noslēgts līdz 2021.gada 15.jūnijam.

Īpašuma tiesības uz Objektu ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 30.septembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000079728 .

Domē 2018.gada 2.novembrī saņemts Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domē ar lietas Nr.1.1-39/6377- D) a r lūgumu pārslēgt Līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mobility Asset Management”, reģistrācijas Nr.40103287625.

Saskaņā ar Līguma maksājumu grafiku Vārds Uzvārds veicis visus maksājumus par periodu līdz 2018.gada 15.decembrim ieskaitot, maksājums veikts 2018.gada 14.novembrī 2861,40 EUR apmērā, kā arī nomaksāts atliktais maksājumu 6% apmērā gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, maksājums veikts 2018.gada 20.novembrī 1881,37 EUR apmērā. Nākošo maksājumu, saskaņā ar Līguma maksājumu grafiku, paredzēts veikt līdz 2019.gada 15.martam.

Saskaņā ar Līgumu atlikusī pirkuma maksas daļa, ko paredzēts pārņemt sabiedrībai ir 32138,60 EUR, papildus maksājot atlikto maksājumu 6% apmērā gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas no 2018.gada 15.novembra.

Civillikuma 1868.pants noteic, ka pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī jaunajā prasījumā abas puses, t.i. tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas atceltā, pārgrozot tikai prasījuma tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus, vai arī tā, ka pārgrozījums attiecas uz lietā piedalīgām personām un, ka agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā iestājas jauns.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1868.pantu, Vārds Uzvārds 2018.gada 2.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Domē ar lietas Nr.1.1-39/6377- D, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 4.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/15) un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2016.gada 5.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds noslēgto nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā , nomaksas pirkuma līgumu Nr.1.2-16.1/1185 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mobility Asset Management”, reģistrācijas Nr.40103287625.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt pārjaunojuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā , pārjaunojuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums

Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.633

(protokols Nr.17, 37.punkts)

2016.gada 5.septembra Nekustamā īpašuma nomaksas

pirkuma līguma Nr.1.2-16.1/1185

PĀRJAUNOJUMA LĪGUMS Nr.__________

Jūrmalā 2018.gada______.________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Pārdevējs), tās izpilddirektora _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __________ lēmumu Nr.______ “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, 2016.gada 5.septembra nomaksas pirkuma līguma Nr.1.2-16.1/1185 pārjaunojumu” , no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta (turpmāk – Iepriekšējais pircējs), no otras puses,

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobility Asset Management”, reģistrācijas Nr.40103287625, (turpmāk – Saistību pārņēmējs), tās valdes locekļa Raimonda Dūdas personā, no trešās puses, turpmāk kopā saukti Puses,

ievērojot 2016.gada 5.septembrī starp Pārdevēju un Iepriekšējo pircēju noslēgto nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 002, ar kopējo platību 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamām daļām no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 7005 (turpmāk – Objekts) nomaksas pirkuma līgumu Nr.1.2-16.1/1185 (turpmāk – Līgums),

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ______ lēmumu Nr._____ “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, 2016.gada 5.septembra nomaksas pirkuma līguma Nr.1.2-16.1/1185 pārjaunojumu”, (lēmuma noraksts pielikumā) un Jūrmalas pilsētas domē 2018.gada 2.novembrī reģistrēto Iepriekšējā pircēja iesniegumu ar lietas Nr.1.1-39/6377-D,

izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu pārjaunojuma līgumu:

1. Ar šī pārjaunojuma līguma stāšanos spēkā Iepriekšējā pircēja vietā stājas Saistību pārņēmējs, pārņemot visas ar Līgumu uzņemtās saistības ciktāl tās nav pretrunā ar šo pārjaunojumu.

2. Saistību pārņēmējs apliecina un garantē, ka ar šī pārjaunojuma līguma noslēgšanu tas apņemas pilnā apmērā izpildīt visas saistības pret Pārdevēju, kas izriet no Līguma.

3. Saistību pārņēmējs apņemas veikt atlikušo Objekta pirkuma cenas daļu 32138,60 EUR apmērā, atbilstoši Līguma apmaksas grafikam no 3.3.11. līdz 3.3.20.apakšpunktam, papildus maksājot atlikto maksājumu 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, apmaksu veicot no 2018.gada 15.novembra.

4. Šis pārjaunojuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar Civillikuma 1867. līdz 1880.panta noteikumiem, un Puses apliecina, ka tām šie noteikumi ir zināmi.

5. Šis pārjaunojuma līgums stājas spēkā, kad Puses to ir parakstījušas.

6. Pārējiem gadījumiem, kas nav atrunāti šajā pārjaunojuma līgumā, Puses piemēro spēkā esošo normatīvo aktu un Līguma noteikumus.

7. Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti, savstarpēji vienojoties. Ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi tiesā.

8. Iepriekšējais pircējs ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Objektu Saistību pārņēmējam.

9. Šis pārjaunojuma līgums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un sagatavots uz 2 (divām) lapām 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Iepriekšējam pircējam, viens - Saistību pārņēmējam, viens – Pārdevējam, viens – iesniegšanai Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

10. Šī pārjaunojuma līguma pielikumā pievienots Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ______ lēmums Nr._____ “ Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2, Jūrmalā, 2016.gada 5.septembra nomaksas pirkuma līguma Nr.1.2-16.1/1185 pārjaunojumu” uz _ lapām.

11. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pārdevējs Iepriekšējais pircējs Saistību pārņēmējs
Jūrmalas pilsētas dome Vārds Uzvārds Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobility Asset Management”
reģistrācijas Nr.90000056357 personas kods reģistrācijas Nr.40103287625
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā,LV-2015 deklarētā dzīvesvieta Elizabetes iela 3 - 10, Rīga, LV-1010
_______________________ ________________________ ____________________
(V.Uzvārds) (R.Dūda)


Lejupielāde: DOC un PDF