Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 632

protokols Nr. 17, 36. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.492 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7829, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 48,6 m2, kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – pagraba un šķūņa, kā arī kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7419, kura kopējā platība ir 3510 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 10178 EUR, pirmās izsoles soli 713 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 2.novembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 6.novembrī paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20% no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 12.jūnijā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles sākumcena (20% samazinājums)

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

2018.gada 27.novembrī

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

4300

10178

8142,40

10178

4072

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 4.decembra sēdē (protokola Nr.8.2-7/15) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 8143 EUR (cenas samazinājums par 20 %), noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles soli (7 %)– 571 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmuma Nr.492 “Par d zīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu ” 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 4.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/15) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā d zīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7829, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 48,6 m2, kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – pagraba un šķūņa, kā arī kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7419, kura kopējā platība ir 3510 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums) , pirmo i zsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 8143 EUR (astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro);

2.2. otrās izsoles soli – 571 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 814,30 EUR (astoņi simti četrpadsmit euro un 30 centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmuma Nr.492 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF