Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 631

protokols Nr. 17, 35. punkts

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.488 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 2704, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3282 m2, administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 2704 001), kopējā platība 96,1 m2, un zemesgrāmatā nereģistrētiem sporta paviljona pamatiem ar apbūves platību 114,7 m2 ( turpmāk – nekustamais īpašums), pārdošanu otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 35158 EUR, otrās izsoles soli 2462 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2018.gada 14.jūnijā lēmumu Nr.321 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli” (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 2.novembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 6.novembrī paredzēto nekustamā īpašuma otro izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60% no nosacītās cenas.

Nekustamā īpašuma vērtības EUR:

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant

Thornton Baltic”

noteiktā

tirgus vērtība

2018.gada 6.aprīlī

Pirmās izsoles sākumcena

Otrās izsoles sākumcena (20% samazinājums)

Piedāvātā trešās izsoles sākumcena

(40% samazinājums)

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība 27.11.2018

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

30 900

43 947

35 158

26 368,20

43 947

34 740,00

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – komisija) 2018.gada 4.decembra sēdē (protokola Nr.8.2-7/15) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 26369 EUR (cenas samazinājums par 40 %), noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles soli – 1846 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR. Komisija nolēma, ja trešā izsolē nekustamais īpašums netiek atsavināts Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai risināt jautājumu par uz zemesgabala esošo ēku/būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma Nr.321 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli” 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 4.decembra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/15) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 021 2704, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3282 m2, administratīvās ēkas, kopējā platība 96,1 m2, un zemesgrāmatā nereģistrētiem sporta paviljona pamatiem ar apbūves platību 114,7 m2, (turpmāk - nekustamais īpašums), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 26369 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro);

2.2. trešās izsoles soli – 1846 EUR (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit seši euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 2636,90 EUR (divi tūkstoši seši simti trīdesmit seši euro un 90 centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14. jūnija lēmumu Nr.321 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Gadījumā, ja trešā izsolē nekustamais īpašums netiek atsavināts, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai risināt jautājumu par uz zemesgabala Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, esošo ēku/būvju nojaukšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF