Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 623

protokols Nr. 17, 27. punkts

Par parāda piedziņas izbeigšanu

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde, pamatojoties uz 2017.gada 19.janvāra lēmumu Nr.1.1-8/591, pieprasīja no Vārds Uzvārds samaksu par bērnam Vārds Uzvārds sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā „Sprīdītis”, par laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 7.novembrim. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde Vārds Uzvārds 2017.gadā izrakstīja rēķinus par kopējo summu 912.00 EUR.

Ievērojot Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju Vārds Uzvārds, personas kods, 2017.gada 8.novembrī ir mirusi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 13.punktu ar bērna vecāka nāvi pakalpojuma samaksas parāda piedziņu pret attiecīgo bērna vecāku izbeidz un pakalpojuma samaksas parāda summu dzēš.

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 13.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību apmēru un samaksāto avansu vērtību (turpmāk debitora parāds) precīzu atspoguļošanu bilances uzskaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt pret Vārds Uzvārds pakalpojuma samaksas parāda 912.00 (deviņi simti divpadsmit euro un 00 centi) EUR apmērā piedziņu.

2. Dzēst Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo Vārds Uzvārds parādu par kopējo summu 912.00 EUR (deviņi simti divpadsmit euro un 00 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF