Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 130.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 18.decembrīNr. 621

protokols Nr. 17, 25. punkts

Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā,
un Puķu ielā 61, Jūrmalā robežu
pārkārtošanas un sadalīšanas apstiprināšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 1.augusta iesniegumu Nr.16, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 2.augustā ar Nr.1.1-37/8168, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 8017, un Puķu ielā 61, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 8013 zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000145629 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Puķu ielā 61, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5857 nostiprinātas Vārds Uzvārds.

Nekustamais īpašums Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 8017 sastāv no zemes vienības 3718 m2 platībā.

Nekustamais īpašums Puķu ielā 61, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 8013 sastāv no zemes vienības 623 m2 platībā, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8013 001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8013 002 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8013 003.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, kopīpašnieka Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (pilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2018.gada 25.aprīlī ar Nr.5214, Rīgas apgabaltiesā, zvērināta notāre Ilona Ķibilde) 2018.gada 14.jūnija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamiem īpašumiem ar mērķi veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu un sadali atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 22.maija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/15 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 19.oktobrī un 22.oktobrī saskaņots ar īpašniekiem un to pilnvarotajām personām.

Nekustamā īpašuma Pūķu ielā 61, Jūrmalā, kreditors AS “Grand Credit”, vienotais reģistrācijas Nr.50003952521, 2018.gada 26.jūnijā, reģistrācijas Nr.2018/5360-izz, ir sniedzis piekrišanu zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai ar nosacījumu, ka tiek saglabāta par labu SIA “Grand Credit” nostiprinātā hipotēka un atsavināšanas aizliegums.

Nekustamajiem īpašumiem nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tiem nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Domes Būvvaldes 2018.gada 21.septembra Izziņu par būves neesību Nr.BIS-BV-23.1-2018-852 (2168) uz zemes vienības neatrodas šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8017 003.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, 19.pantu, 21.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14., 19., 30.punktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14.1.14.4.apakšpunktu un 2018.gada …decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/…), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 8017 un Puķu ielā 61, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 8013, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, ar kopējo platību 3718 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 1129 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Puķu ielā 61, Jūrmalā, un reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1294 m2 un piešķirot adresi Ģertrūdes prospekts 16, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas un sadalīšanas ir 1295 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0355, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000145629 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1., ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0355 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Kreditors AS “Grand Credit”, vienotais reģistrācijas Nr.50003952521, 2018.gada 26.jūnijā, reģistrācijas Nr.2018/5360-izz, ir sniedzis piekrišanu zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai ar nosacījumu, ka tiek saglabāta par labu SIA “Grand Credit” nostiprinātā hipotēka un atsavināšanas aizliegums.

7. Uzdot zemes vienības Ģertrūdes prospektā 14, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8. Noteikt, ka zemes vienības Puķu ielā 61, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 1752 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 8013, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 130.lēmumu

9. Noteikt, ka zemes vienībai Puķu ielā 61, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

10. Atcelt zemes vienībai Puķu ielā 61, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5857 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8013 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 130.lēmumu

11. Uzdot zemes vienības Puķu ielā 61, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

12. Izveidot zemes vienību Ģertrūdes prospekts 16, Jūrmalā, ar kopējo platību 1294 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0354, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

13. Noteikt, ka zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 16, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

14. Zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 16, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0354 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

15. Uzdot zemes vienības Ģertrūdes prospektā 16, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 130.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF