Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 620

protokols Nr. 17, 24. punkts

Par zemes vienību Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā,
un Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu un
zemes vienības sadalīšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada 28.oktobra iesniegumu Nr.27, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2018.gada 29.oktobrī ar Nr.1.1-37/11241, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 8301, un Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 8306 zemes vienību robežu maiņu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7229 nostiprinātas Vārds Uzvārds un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BALTIC MARINE INVEST”. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2081 nostiprinātas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds.

Nekustamais īpašums Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 8301 sastāv no zemes vienības 27105 m2 platībā. Uz zemes vienības esošās ēkas atrodas būvju īpašumā.

Būvju īpašums sastāv no septiņām vasaras atpūtas mājām ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 8301 001, 1300 014 8301 002, 1300 014 8301 003, 1300 014 8301 004, 1300 014 8301 005, 1300 014 8301 006, 1300 014 8301 007 ar adresēm Ģertrūdes prospekts 4, Jūrmala).

Nekustamais īpašums Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 8306 sastāv no zemes vienības 1981 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8306 001, šķūņa – garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8306 004 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8306 005.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds (ģenerālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2018.gada 4.jūnijā ar Nr.1403, Rīgas apgabaltiesā, Zvērināta notāre Santa Terjohina) 2018.gada 30.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamiem īpašumiem ar mērķi veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu un sadali atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 27.jūlija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/24 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes vienības ierīcības projekts 2018.gada 19.oktobrī un 22.oktobrī saskaņots ar īpašniekiem, īpašnieku pilnvarotajām personām.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Domes Būvvaldes 2018.gada 29.novembra Izziņu par būves neesību Nr.BIS-BV-23.1-2018-1150 (2652) uz zemes vienības neatrodas šķūnis – garāža ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8306 004 (adrese: Ģertrūdes prospekts 2, Jūrmala) un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8306 005 (adrese: Ģertrūdes prospekts 2, Jūrmala).

Pamatojoties uz Domes Būvvaldes 2009.gada 9.janvārī akceptēto tehnisko projektu Nr.17 “Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve” un 2018.gada 22.jūnijā saskaņotajām tehniskā projekta Nr.17 izmaiņas projektu Nr.1406 pie būvatļaujas Nr.25 (pagarināta līdz 2019.gada 31.martam) uz zemes vienība ir uzsākta dzīvojamās mājas jaunbūves būvniecība.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1., 3.punktu, 19.pantu, 21.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14., 19., 30.punktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 47.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14.1.14.4.apakšpunktu un 2018.gada …decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/…), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 8301 un Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 8306, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 27105 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 372 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Ģertrūdes prospekts 2, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 26733 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 8301.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).

5. Atcelt zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7229 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 7.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8301 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Apstiprināt zemes vienības Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 1981 m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 372 m2 platībā un sadali izveidojot divas zemes vienības, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

7.1. zemes vienību ar kopējo platību 1128 m2, ar adresi Ģertrūdes prospekts 2, Jūrmala;

7.2. zemes vienību ar kopējo platību 1225 m2, piešķirot adresi Ģertrūdes prospekts 2A, Jūrmala.

8. Noteikt, ka zemes vienības Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, platība pēc zemes robežu pārkārtošanas un zemes vienības sadalīšanas ir 1128 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0356.

9. Noteikt, ka zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

10. Zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0356 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

11. Uzdot zemes vienības Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

12. Izveidot zemes vienību Ģertrūdes prospekts 2A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1225 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0357, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

13. Noteikt, ka zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

14. Zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0357 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

15. Uzdot zemes vienības Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

16. Piešķirt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei Ģertrūdes prospekts 2A, Jūrmala.

17. Likvidēt adresi šķūnim - garāžai (kadastra apzīmējums 1300 014 8306 004), šķūnim (kadastra apzīmējums 1300 014 8306 005) Ģertrūdes prospekts 2, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF