Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 619

protokols Nr. 17, 23. punkts

Par būvju nojaukšanu Ūdru ielā 3, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 30.novembrī saņemts nekustamā īpašuma Ūdru ielā 3, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/6630; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 001), palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 002) un palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 003) Ūdru ielā 3, Jūrmalā (turpmāk visas kopā – būves), kas atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3867 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, izdruku par personām, kas konkrētajā nekustamajā īpašumā deklarējušas dzīvesvietu, pilnvaru, un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai piešķirto kompetenci, 2018.gada 22.oktobra atļaujā Nr.T-01972/2018 norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 4.decembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 001), palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 002) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 003) Ūdru ielā 3, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 001), palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 002) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 003 0810 003) Ūdru ielā 3, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF