Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 618

protokols Nr. 17, 22. punkts

Par būvju nojaukšanu Mellužu prospektā 76, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 30.novembrī saņemts nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 76, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/6631; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo pagrabu (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2601 002) un saimniecības ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2601 003) Mellužu prospektā 76, Jūrmalā (turpmāk abas kopā – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000117713 izdruku, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būvju īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2018.gada 4.decembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst pagraba (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2601 002) un saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2601 003) Mellužu prospektā 76, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai pagraba (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2601 002) un saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 2601 003) Mellužu prospektā 76, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF