Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 617

protokols Nr. 17, 21. punkts

Par transportlīdzekļa VW TRANSPORTER,
valsts reģistrācijas numurs GC8597,
atsavināšanu

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas (turpmāk – Pašvaldības policija) piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GC8597, nolietojumu un augstās nepieciešamā remonta izmaksas, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 10.pantu, 34.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Pašvaldības policijai atsavināt tai piederošu kustamo mantu - transportlīdzekli VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GC8597, pirmā reģistrācija 2006.gadā (turpmāk – Kustamā manta), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles komisija) šādā sastāvā:

2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Kaspars Platnieks, Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;

2.2. Komisijas locekļi:

2.2.1. Jānis Gasjūns, Pašvaldības policijas Dežūrdienesta priekšnieks;

2.2.2. Viktors Kosovskis, Pašvaldības policijas Saimniecības daļas vadītājs;

2.2.3. Baiba Čerņavska, Pašvaldības policijas galvenā grāmatvede;

2.2.4. Jūlija Bondarevska, Pašvaldības policijas grāmatvede.

3. Apstiprināt šādu Kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši sertificēta tehniskā eksperta novērtējumam – 1 200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi), novērtējuma akts Nr.295.

4. Pašvaldības policijas priekšniekam apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Izsoles komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Izsoles komisijas priekšsēdētājam izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Pašvaldības policijas priekšniekam apstiprināt izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar izsoles uzvarētāju.

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pašvaldības policijas priekšniekam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.617

(protokols Nr.17, 21.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS KUSTAMĀS MANTAS -TRANSPORTLĪDZEKĻA

VW TRANSPORTER (GC8597) -

ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas – transportlīdzekļa VW TRANSPORTER (reģistrācijas numurs GC 8597) (turpmāk - Transportlīdzeklis) atsavināšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un nosaka kārtību, kādā veicama Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas esoša Transportlīdzekļa atsavināšana pārdodot to izsolē.

1.2. Transportlīdzekļa atsavinātājs Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, reģistrācijas Nr.90000056554, juridiskā adrese: Dubultu prospekts.2, Jūrmala, LV-2015, (kontaktpersona: Viktors Kosovskis (tālrunis - 67896982; 26603187; e-pasta adrese: viktors.kosovskis@jurmala.lv).

1.3. Transportlīdzekļa atsavināšanu organizē ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __________ lēmumu Nr._____ (protokols Nr.___,) „Par transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GC8597, atsavināšanu” izveidota izsoles komisija (turpmāk – Izsoles rīkotājs).

1.4. Transportlīdzekļa atsavināšanas veids - pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

1.5. Noteikumos noteiktie maksājumi tiek veikti euro valūtā.

2. Atsavināmais transportlīdzeklis, nosacītā cena un nodrošinājums

2.1. Transportlīdzeklis “VW TRANSPORTER":

2.1.1. reģistrācijas numurs – GC 8597;

2.1.2. izlaiduma gads - 2006.;

2.1.3. VIN numurs – WV1ZZZ7HZ7H022179;

2.1.4. krāsa – balta zaļa;

2.1.5. dzinēja tilpums – 2 461 cm3;

2.1.6. degvielas tips – dīzeļdegviela;

2.1.7. faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskā eksperta Armanda Ulmaņa (sertifikāta numurs 260.) transportlīdzekļa novērtēšanas aktā nr.295 (Noteikumu 1.pielikums);

2.1.8. īpašuma tiesības – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai;

2.1.9. nosacītā cena - EUR 1 200.00 (viens tūkstošs divi simti euro, 00 centi), noteikta atbilstoši sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskā eksperta Armanda Ulmaņa novērtējuma aktā Nr.295 norādītajai vērtībai.

2.2. Transportlīdzeklis apskatāms Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā (adrese: Dubultu prospekts.2, Jūrmala), darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Saimniecības daļas vadītāju Viktoru Kosovski (tālrunis - 67896982; 26603187).

2.3. Nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir EUR 120.00 (viens simts divdesmit euro, 00 centi). Nodrošinājums jāpārskaita uz Noteikumu 5.11. punktā norādīto kontu līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanai. Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma cenā. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu.

3. Informācija par Transportlīdzekļa atsavināšanu

3.1. Sludinājums par Transportlīdzekļa atsavināšanu publicējams Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un tīmekļa vietnē: www.http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/ pēc attiecīgā domes lēmuma pieņemšanas.

3.2. Sludinājumā norāda:

3.2.1. transportlīdzekļa nosaukumu, atrašanās vietu;

3.2.2. kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;

3.2.3. transportlīdzekļa apskates vietu un laiku;

3.2.4. pieteikumu dalībai izsolē iesniegšanas, reģistrācijas un izsoles vietu un laiku;

3.2.5. Transportlīdzekļa nosacīto cenu, nodrošinājuma apmēru un tā iemaksas kārtību;

3.2.6. izsoles veidu;

3.2.7. samaksas kārtību.

3.3. Ar Noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā – Jūrmalā, Dubultu prospekts2 un pašvaldības interneta vietnē http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/.

4. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana

4.1. Atsavināmās Pašvaldības policijas kustamās mantas pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā Transportlīdzekli.

4.2. Pieteikumu (Noteikumu 2.pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Izsoles rīkotājs uzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Noteikumu 3.1.punktā norādītā sludinājuma publicēšanas. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi - Pieteikums transportlīdzekļa VW TRANSPORTER (GC 8597) izsolei. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā atsavināmo Transportlīdzekli, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā noslēdzot pirkuma līgumu par transportlīdzekļa iegādi un saskaņā ar to samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par atsavināmo transportlīdzekli saskaņā ar Noteikumiem.

4.3. Pieteikums līdz 201__.gada ____  iesniedzams nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai uz adresi: Dubultu prospekts 2, Jūrmala, LV-2015 vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā darba dienās (pirmdiena: 8.30-18.00; otrdiena – ceturtdiena: 8.30 – 17.00; piektdiena: 8.30-16.00), kuram pievienojami šādi dokumenti:

4.3.1. juridiskai personai - juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

4.3.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu;

4.4. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.

4.5. Dokumenti, kuri iesniegti Izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

4.6. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4.punkta prasībām.

5. Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

5.1. Izsole notiks 2019.gada _____ plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā – Jūrmalā, Dubultu prospektā 2.

5.2. Rakstiskas izsoles solis tiek noteikts 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi).

5.3. Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie piedāvājumi rakstiskai izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz izsolei. Izsoles rīkotājs nav tiesīgs līdz slēgtās aploksnēs iesniegto piedāvājumu atvēršanai izpaust ziņas citiem izsoles pretendentiem.

5.4. Šo Noteikumu 5.1.punktā norādītajā rakstiskas izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās (parakstās visi komisijas locekļi). Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

5.5. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu (Noteikumu 4.pielikums), atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Ja ir viena augstākā cena, tad izsoles rīkotājs paziņo, ka izsole pabeigta.

5.6. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no klātesošajām personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

5.7. Ja vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Izsoles rīkotājs turpina izsoli un aicina atkārtoti klātienē iesniegt rakstisku pirkuma cenas piedāvājumu, kas pārsniedz saņemto cenas piedāvājumu, atbilstoši izsoles solim.

5.8. Izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek izsole, pretendentu, kurš neievēro izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē izsoli.

5.9. Transportlīdzekļa nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu (Noteikumu 3.pielikums).  

5.10. Piedāvātā augstākā pirkuma summa Transportlīdzekļa nosolītājam jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

5.11. Pirkuma summas samaksa par Transportlīdzekli ir jāveic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kontā: AS„CITADELE" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV36PARX0002484572003.

5.12. Ja Noteikumu 5.10.punktā noteiktajā termiņā nav veikta nosolītās pirkuma summas samaksa pilnā apmērā, uzskatāms, ka atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Transportlīdzekļa pirkuma tiesībām, par ko Izsoles rīkotājs rakstveidā tai paziņo. Ja pirkuma līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, Pašvaldības policija viņa iemaksāto nodrošinājuma naudu neatmaksā. Šādā gadījumā Izsoles rīkotājs piedāvā Transportlīdzekli pirkt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko cenu.

5.13. Ja šo Noteikumu 5.12.punktā minētā persona neveic maksājumus Noteikumu noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Transportlīdzekļa pirkuma līgumu, uzskatāms, ka jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Transportlīdzekli. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu.

5.14. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotā Transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz attiecīgās kustamās mantas ieguvēja vārda un pārvietošanu, sedz pircējs.

6. Citi noteikumi

6.1. Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmā Transportlīdzekļu izsolē, ir tiesības:

6.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar Transportlīdzekļa atsavināšanu un tās rezultātiem;

6.1.2. iesniegt Pašvaldības policijas priekšniekam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par izsoles rīkotāja pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām vai atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem saistībā ar Transportlīdzekļa atsavināšanas norisi vai tās rezultātiem, bet ne vēlāk kā līdz Transportlīdzekļa atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai.


Pielikuma 1.pielikums PDF

Pielikuma 2.pielikums DOCX

Pielikuma 3.pielikums DOC

Pielikuma 4.pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF