Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 616

protokols Nr. 17, 20. punkts

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21.1 punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu, 296.pantu, 300.panta otro daļu un Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas apliecinājumu, ka visas nepieciešamās darbības debitoru parādu piedziņai ir veiktas un piedziņa nav iespējama, ņemot vērā Drošības un kārtības jautājumu komitejas 2018.gada 11.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes zembilances uzskaites Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas izdevumus par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm par kopējo summu EUR 29706.41 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti seši euro 41 centi) saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzliktos un privātpersonu neapmaksātos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar šī lēmuma 2., 3., 4. un 5.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.616

(protokols Nr.17, 20.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistītie izdevumi, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Protokols

Nr.

Summa (EUR)

1

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

94 (2009)

15.65

2

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

263 (2009)

15.65

3

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

507 (2009)

15.65

4

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

981 (2009)

15.65

5

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

1055 (2009)

15.65

6

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

100 (2010)

15.65

7

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

161 (2010)

15.65

8

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

551 (2009)

15.65

9

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

92 (2010)

15.65

10

Cīrulis Kristaps

230790-11505

31.05.2018

209 (2011)

15.65

11

Cīrulis Kristaps

230790-11505

31.05.2018

0055 (2013)

15.65

12

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

236 (2008)

15.65

13

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

854 (2009)

15.65

14

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

0012 (2012)

15.65

15

Fedorenkova Svetlana

020271-12723

19.11.2017

355 (2009)

15.65

16

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

740 (2009)

15.65

17

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

0247 (2012)

15.65

18

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

564 (2009)

15.65

19

Kazimirenoks Vitālijs

070680-10101

28.09.2018

0144 (2012)

15.65

20

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

0141 (2009)

15.65

21

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

0386 (2009)

15.65

22

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

0003 (2010)

15.65

23

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

0224 (2012)

15.65

24

Koroļovs Oļegs

040472-11525

18.12.2017

1028 (2009)

15.65

25

Koroļovs Oļegs

040472-11525

18.12.2017

12 (2010)

15.65

26

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

0531 (2008)

15.65

27

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

0506 (2009)

15.65

28

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

0749 (2009)

15.65

29

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

0053 (2013)

15.65

30

Nabokovs Viktors

021249-11519

17.10.2018

220 (2008)

15.65

31

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

0461 (2009)

15.65

32

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

584 (2009)

15.65

33

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

954 (2009)

15.65

34

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

341 (2010)

15.65

35

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

113 (2011)

15.65

36

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

235 (2012)

15.65

37

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

34 (2013)

15.65

38

Pudnieks Jānis

141053-11495

17.10.2018

199 (2008)

15.65

39

Purvs Arvīds

211051-12301

01.10.2018

769 (2013)

15.65

40

Purvs Arvīds

211051-12301

01.10.2018

89 (2013)

15.65

41

Silovs Ainars

251161-12954

26.04.2018

851 (2009)

15.65

42

Silovs Ainars

251161-12954

26.04.2018

1004 (2009)

15.65

43

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

1117 (2009)

15.65

44

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

0024 (2010)

15.65

45

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

0243 (2010)

15.65

46

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

0481 (2010)

15.65

47

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

0056 (2013)

15.65

48

Strēlis Andris

220567-10544

07.10.2018

0041 (2011)

15.65

49

Tamms Genādijs

170660-11505

01.07.2018

827 (2009)

15.65

50

Ulrihs Jānis

240743-12717

13.09.2018

238 (2008)

15.65

782.50

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2018.gada pārskatā


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.616

(protokols Nr.17, 20.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzliktie administratīvie naudas sodi (lēmumu), kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieki miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

Akimovs Oļegs

090987-11506

08.06.2018

1055 (2009)

28.46

2

Andrejevs Andrejs

141180-11504

17.12.2017

606121 (2012)

14.23

3

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

613301 (2015)

140.00

4

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

613492 (2015)

140.00

5

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

613752 (2015)

140.00

6

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

614060 (2016)

140.00

7

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

615481 (2016)

140.00

8

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

615446 (2017)

140.00

9

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

615794 (2017)

140.00

10

Antipovs Igors

020454-10548

31.10.2017

616351 (2017)

140.00

11

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

612183 (2014)

140.00

12

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

613642 (2015)

140.00

13

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

614215 (2018)

10.00

14

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

617248 (2018)

140.00

15

Bistrovs Eduards

131173-12757

11.08.2018

617652 (2018)

150.00

16

Cīrulis Kristaps

230790-11505

31.05.2018

55 (2013)

14.23

17

Dubovs Viktors

300167-13011

23.12.2017

616251 (2017)

140.00

18

Džafarovs Bagadurs

060893-14003

20.02.2018

616549 (2018)

350.00

19

Ezis Jānis

021058-10624

30.04.2018

613032 (2014)

50.00

20

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

610588 (2012)

7.11

21

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

612561 (2015)

7.00

22

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

615384 (2016)

7.00

23

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

615518 (2017)

30.00

24

Fedoruks Viktors

020553-13004

14.01.2018

617117 (2017)

200.00

25

Ivanovs Sergejs

030781-13106

22.12.2016

612387 (2013)

*612376

142.29

26

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

611496 (2012)

42.69

27

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

615454 (2016)

40.00

28

Ježevska Irena

110655-10444

11.12.2017

615455 (2016)

30.00

29

Kazimirenoks Vitālijs

070680-10101

28.09.2018

144 (2012)

28.46

30

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

0141 (2009)

14.23

31

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

0386 (2009)

42.69

32

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

224 (2012)

28.46

33

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

611714 ((2012)

142.29

34

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

611740 (2013)

142.29

35

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

612179 (2013)

142.29

36

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

612519 (2014)

140.00

37

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

612619 (2014)

160.00

38

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613035 (2014)

200.00

39

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613118 (2014)

140.00

40

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613212 (2015)

140.00

41

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613256 (2015)

140.00

42

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613214 (2015)

140.00

43

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613308 (2015)

140.00

44

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613442 (2015)

140.00

45

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

612117 (2015)

140.00

46

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613219 (2015)

140.00

47

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

613373 (2015)

140.00

48

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

614301 (2016)

140.00

49

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

614513 (2016)

140.00

50

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

614661 (2016)

140.00

51

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

614532 (2016)

140.00

52

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

614424 (2016)

140.00

53

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

614891 (2016)

140.00

54

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

615253 (2016)

140.00

55

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

615566 (2017)

140.00

56

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

615445 (2017)

140.00

57

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

615587 (2017)

140.00

58

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

615838 (2017)

140.00

59

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

615753 (2017)

140.00

60

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616238 (2017)

140.00

61

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616310 (2017)

140.00

62

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616207 (2017)

140.00

63

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616260 (2017)

140.00

64

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

614390 (2017)

140.00

65

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616362 (2017)

140.00

66

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616436 (2017)

140.00

67

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616531 (2017)

140.00

68

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616116 (2017)

140.00

69

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

615408 (2017)

140.00

70

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616097 (2017)

140.00

71

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616369 (2017)

140.00

72

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616356 (2017)

140.00

73

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616370 (2017)

140.00

74

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616921 (2017)

140.00

75

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616835 (2017)

140.00

76

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616923 (2017)

140.00

77

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616981 (2017)

140.00

78

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

615003 (2017)

140.00

79

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

617145 (2017)

140.00

80

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

617046 (2017)

200.00

81

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

617191 (2017)

200.00

82

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

616823 (2017)

200.00

83

Konstantinova Ludmila

270158-11501

14.01.2018

617333 (2018)

140.00

84

Koroļovs Oļegs

040472-11525

18.12.2017

612778 (2014)

140.00

85

Kotosovs Vadims

020886-10443

28.08.2018

617864 (2018)

20.00

86

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

749 (2009)

42.69

87

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

58 (2009)

14.23

88

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

53 (2013)

14.23

89

Kreicbergs Guntars

020375-11541

23.09.2018

612873 (2014)

100.00

90

Malovs Valērijs

040766-10402

24.05.2018

702752 (2017)

50.00

91

Malovs Valērijs

040766-10402

24.05.2018

702753 (2017)

50.00

92

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

614114 (2015)

30.00

93

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

615400 (2016)

140.00

94

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

615197 (2016)

140.00

95

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

615385 (2016)

10.00

96

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

614774 (2016)

140.00

97

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

615585 (2016)

140.00

98

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

616833 (2017)

140.00

99

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

616930 (2017)

200.00

100

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

617171 (2017)

200.00

101

Masaļskis Guntis

280559-11501

28.04.2018

617165 (2018)

140.00

102

Matisons Vilnis

271131-10127

27.06.2018

712072 (2018)

50.00

103

Matvejevs Vladimirs

260957-13017

03.05.2017

426 (2009)

28.46

104

Meizis Aivars

290957-10004

26.03.2018

617249 (2018)

5.00

105

Miščenkovs Vladislavs

260366-11491

11.09.2018

615140 (2016)

50.00

106

Odnakišs Sergejs

170667-12950

14.09.2018

735194 (2018)

50.00

107

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

461 (2009)

14.23

108

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

341 (2010)

42.69

109

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

113 (2011)

35.57

110

Ohotnijs Deniss

131290-10887

28.10.2018

235 (2012)

*231

14.23

111

Pašincevs Valerijs

051146-11823

19.03.2018

715973 (2018)

50.00

112

Pazdņikovs Vadims

021284-11490

08.02.2018

613497 (2015)

140.00

113

Potapenko Marina

180467-10610

09.07.2018

613852 (2015)

140.00

114

Prāvasta Inese

170559-10329

23.04.2018

611845 (2013)

14.23

115

Prēdelis Imants

010150-13096

20.05.2018

712761 (2018)

50.00

116

Purvs Arvīds

211051-12301

01.10.2018

89 (2013)

14.23

117

Putraševičs Dolārs

070984-11512

23.12.2017

611493 (2012)

7.11

118

Putraševičs Dolārs

070984-11512

23.12.2017

615047 (2016)

140.00

119

Rjabcevs Dmitrijs

151079-11499

18.05.2018

612795 (2014)

200.00

120

Romanovs Jurijs

220783-11501

07.05.2017

611828 (2013)

14.23

121

Silovs Ainars

251161-12954

26.04.2018

612791 (2014)

140.00

122

Silovs Ainars

251161-12954

26.04.2018

614427 (2016)

50.00

123

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

56 (2013)

142.29

124

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

613441 (2015)

140.00

125

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

616445 (2017)

140.00

126

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

616534 (2017)

140.00

127

Sliņko Oļegs

061163-10244

07.01.2018

616629 (2017)

140.00

128

Sohareva Ilze

160674-11493

06.09.2017

611721 (2012)

14.23

129

Strēlis Andris

220567-10544

07.10.2018

611765 (2013)

28.46

130

Ševčenko Jurijs

280472-10852

14.09.2018

611529 (2012)

142.29

131

Šiškins Leonīds

250446-14604

12.10.2017

611552 (2013)

142.29

132

Šiškins Leonīds

250446-14604

12.10.2017

612024 (2013)

142.29

133

Tokajeva Julija

191027-11808

01.04.2018

704008 (2017)

50.00

134

Uļjanovs Maksims

090887-11529

13.04.2018

616099 (2017)

20.00

135

Uļjanovs Maksims

090887-11529

13.04.2018

616150 (2017)

140.00

136

Urbanovičs Jānis

061162-11801

15.03.2018

721413 (2018)

50.00

137

Vinogradovs Grigorijs

291156-11215

20.12.2017

611204 (2013)

56.91

138

Zaicevs Andrejs

131172-12350

16.06.2018

701899 (2017)

50.00

139

Zaicevs Andrejs

131172-12350

16.06.2018

701900 (2017)

50.00

140

Zanders Jānis

180488-11095

14.11.2016

277 (2009)

65.37

141

Zvejnieks Andris

080662-11553

31.07.2017

615447 (2017)

30.00

142

Zvejnieks Andris

080662-11553

31.07.2017

616487 (2017)

140.00

15108.98

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2018.gada pārskatā

*Modulārajā grāmatvedības sistēmā “Ozols” norādītais lēmuma numurs.


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.616

(protokols Nr.17, 20.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzliktie administratīvie naudas sodi (lēmumu), kuru piedziņa saskaņā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 300.panta otro daļu ir neiespējama, jo ir pagājuši pieci gadi no lēmuma pieņemšanas:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Noilgums (gadi)

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

Vārds Uzvārds

personas kods

6

611502 (2012)

14.23

2

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612162 (2013)

28.46

3

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612385 (2013) *612285

142.29

4

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611389 (2013)

142.29

5

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612002 (2013)

142.29

6

Vārds Uzvārds

personas kods

5

17 (2013)

142.29

7

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611981 (2013)

142.29

8

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611789 (2013)

142.29

9

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612383 (2013)

142.29

10

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612349 (2013)

142.29

11

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611878 (2013)

142.29

12

Vārds Uzvārds

personas kods

5

32 (2013)

28.46

13

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612039 (2013)

14.23

14

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612040 (2013)

14.23

15

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612338 (2013)

142.29

16

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611679 (2013)

142.29

17

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612132 (2013)

7.11

18

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611625 (2013)

14.23

19

Vārds Uzvārds

personas kods

5

75 (2013)

71.14

20

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612092 (2013)

14.23

21

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612512 (2013)

14.23

22

Vārds Uzvārds

personas kods

5

35 (2013)

135.17

23

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612389 (2013)

14.23

24

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612166 (2013)

142.29

25

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611875 (2013)

28.46

26

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611802 (2013)

142.29

27

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612036 (2013)

142.29

28

Vārds Uzvārds

personas kods

6

611542 (2012)

42.69

29

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611911 (2013)

142.29

30

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611810 (2013)

28.46

31

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611877 (2013)

142.29

32

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611841 (2013)

142.29

33

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611873 (2013)

142.29

34

Vārds Uzvārds

personas kods

5

42 (2013)

142.29

35

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611670 (2013)

355.72

36

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612163 (2013)

142.29

37

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612395 (2013)

142.29

38

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612173 (2013)

142.29

39

Vārds Uzvārds

personas kods

5

610356 (2013)

142.29

40

Vārds Uzvārds

personas kods

5

69 (2013)

142.29

41

Vārds Uzvārds

personas kods

6

611067 (2012)

42.69

42

Vārds Uzvārds

personas kods

5

61 (2013)

142.29

43

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611915 (2013)

14.23

44

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612031 (2013)

142.29

45

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611891 (2013)

85.37

46

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611966 (2013)

14.23

47

Vārds Uzvārds

personas kods

6

610997 (2012)

56.91

48

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612379 (2013)

142.29

49

Vārds Uzvārds

personas kods

6

227 (2012)

28.46

50

Vārds Uzvārds

personas kods

6

214 (2012)

142.29

51

Vārds Uzvārds

personas kods

5

611386 (2013)

142.29

52

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612350 (2013) *612549

142.29

53

Vārds Uzvārds

personas kods

5

612198 (2013)

7.11

54

Vārds Uzvārds

personas kods

5

25 (2013)

142.29

5485.27

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2018.gada pārskatā

*Modulārajā grāmatvedības sistēmā “Ozols” norādītais lēmuma numurs.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.616

(protokols Nr.17, 20.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzliktie administratīvie naudas sodi (lēmumu) , kuru piedziņa saskaņā Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu ir bez izpildes:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

Vārds Uzvārds

personas kods

545 (2009)

14.23

2

Vārds Uzvārds

personas kods

448 (2009)

14.23

3

Vārds Uzvārds

personas kods

64 (2009)

28.46

4

Vārds Uzvārds

personas kods

194 (2009)

14.23

5

Vārds Uzvārds

personas kods

706 (2009)

35.57

6

Vārds Uzvārds

personas kods

413 (2009)

14.23

7

Vārds Uzvārds

personas kods

596 (2009)

14.23

8

Vārds Uzvārds

personas kods

39 (2010)

35.57

9

Vārds Uzvārds

personas kods

921 (2009)

28.46

10

Vārds Uzvārds

personas kods

196 (28.46)

28.46

11

Vārds Uzvārds

personas kods

219 (2011)

14.23

12

Vārds Uzvārds

personas kods

1109 (2009)

42.69

13

Vārds Uzvārds

personas kods

391 (2010)

42.69

14

Vārds Uzvārds

personas kods

177 (2011)

14.23

15

Vārds Uzvārds

personas kods

186 (2009)

28.46

16

Vārds Uzvārds

personas kods

722 (2009)

28.46

17

Vārds Uzvārds

personas kods

44 (2009)

28.46

18

Vārds Uzvārds

personas kods

664/12 (2009)

14.23

19

Vārds Uzvārds

personas kods

790 (2009)

15.65

20

Vārds Uzvārds

personas kods

790 (2009)

12.81

21

Vārds Uzvārds

personas kods

78 (2011)

14.23

22

Vārds Uzvārds

personas kods

606580 (2009)

28.46

23

Vārds Uzvārds

personas kods

834 (2009)

28.46

24

Vārds Uzvārds

personas kods

59 (2011)

42.69

25

Vārds Uzvārds

personas kods

540 (2009)

28.46

26

Vārds Uzvārds

personas kods

686 (2009)

35.57

27

Vārds Uzvārds

personas kods

73 (2009)

28.46

28

Vārds Uzvārds

personas kods

390 (2009)

14.23

29

Vārds Uzvārds

personas kods

977 (2009)

28.46

30

Vārds Uzvārds

personas kods

870 (2009)

42.69

31

Vārds Uzvārds

personas kods

437 (2009)

14.23

32

Vārds Uzvārds

personas kods

26 (2009)

14.23

33

Vārds Uzvārds

personas kods

359 (2010)

14.23

34

Vārds Uzvārds

personas kods

649 (2009)

28.46

35

Vārds Uzvārds

personas kods

1116 92009)

28.46

36

Vārds Uzvārds

personas kods

15 (2010)

14.23

37

Vārds Uzvārds

personas kods

597 (2009)

14.23

38

Vārds Uzvārds

personas kods

473 (2010)

14.23

39

Vārds Uzvārds

personas kods

212 (2009)

14.23

40

Vārds Uzvārds

personas kods

605936 (2009)

28.46

41

Vārds Uzvārds

personas kods

605940 (2009)

85.37

42

Vārds Uzvārds

personas kods

193 (2009)

28.46

43

Vārds Uzvārds

personas kods

610041 (2011)

14.23

44

Vārds Uzvārds

personas kods

137 (2010)

28.46

45

Vārds Uzvārds

personas kods

610750 (2012)

35.57

46

Vārds Uzvārds

personas kods

606566 (2009)

14.23

47

Vārds Uzvārds

personas kods

223 (2010)

14.23

48

Vārds Uzvārds

personas kods

251 (2011)

14.23

49

Vārds Uzvārds

personas kods

609216 (2010)

14.23

50

Vārds Uzvārds

personas kods

191 (2009)

14.23

51

Vārds Uzvārds

personas kods

66 (2009)

28.46

52

Vārds Uzvārds

personas kods

82 (2010)

14.23

53

Vārds Uzvārds

personas kods

606552 (2009)

14.23

54

Vārds Uzvārds

personas kods

154 (2011)

71.14

55

Vārds Uzvārds

personas kods

342 (2010)

71.14

56

Vārds Uzvārds

personas kods

42 (2010)

71.14

57

Vārds Uzvārds

personas kods

247 (2009)

14.23

58

Vārds Uzvārds

personas kods

621 (2009)

28.46

59

Vārds Uzvārds

personas kods

435 (2009)

28.46

60

Vārds Uzvārds

personas kods

108 (2009)

14.23

61

Vārds Uzvārds

personas kods

612 (2008)

28.46

62

Vārds Uzvārds

personas kods

231 (2009)

28.46

63

Vārds Uzvārds

personas kods

604719 (2009)

14.23

64

Vārds Uzvārds

personas kods

594 (2009)

14.23

65

Vārds Uzvārds

personas kods

395 (2010)

35.57

66

Vārds Uzvārds

personas kods

619 (2009)

14.23

67

Vārds Uzvārds

personas kods

712 (2009)

14.23

68

Vārds Uzvārds

personas kods

406 (2010)

35.57

69

Vārds Uzvārds

personas kods

801 (2009)

35.57

70

Vārds Uzvārds

personas kods

259 (2009)

14.23

71

Vārds Uzvārds

personas kods

128 (2009)

14.23

72

Vārds Uzvārds

personas kods

431 (2009)

14.23

73

Vārds Uzvārds

personas kods

157 (2010)

14.23

74

Vārds Uzvārds

personas kods

320 (2010)

14.23

75

Vārds Uzvārds

personas kods

81 (2011)

14.23

76

Vārds Uzvārds

personas kods

175 (2011)

14.23

77

Vārds Uzvārds

personas kods

215 92010)

28.46

78

Vārds Uzvārds

personas kods

583 (2009)

14.23

79

Vārds Uzvārds

personas kods

787 (2009)

35.57

80

Vārds Uzvārds

personas kods

114 (2010)

28.46

81

Vārds Uzvārds

personas kods

1085 (2009)

14.23

82

Vārds Uzvārds

personas kods

794 (2009)

35.57

83

Vārds Uzvārds

personas kods

610511 (2011)

28.46

84

Vārds Uzvārds

personas kods

750 (2009)

28.46

85

Vārds Uzvārds

personas kods

816 (2009)

35.57

86

Vārds Uzvārds

personas kods

101 (2010)

28.46

87

Vārds Uzvārds

personas kods

111 (2011)

35.57

88

Vārds Uzvārds

personas kods

601 (2009)

14.23

89

Vārds Uzvārds

personas kods

990 (2009)

14.23

90

Vārds Uzvārds

personas kods

186 (2010)

14.23

91

Vārds Uzvārds

personas kods

53 (2010)

42.69

92

Vārds Uzvārds

personas kods

606565 (2009)

14.23

93

Vārds Uzvārds

personas kods

25 (2009)

14.23

94

Vārds Uzvārds

personas kods

605459 (2009)

14.23

95

Vārds Uzvārds

personas kods

665/13 (2009)

14.23

96

Vārds Uzvārds

personas kods

356 (2010)

14.23

97

Vārds Uzvārds

personas kods

216 (2010)

35.57

98

Vārds Uzvārds

personas kods

836 (2009)

35.57

99

Vārds Uzvārds

personas kods

59 (2010)

42.69

100

Vārds Uzvārds

personas kods

610823 (2012)

14.23

101

Vārds Uzvārds

personas kods

458 (2010)

7.11

102

Vārds Uzvārds

personas kods

67 (2010)

71.14

103

Vārds Uzvārds

personas kods

605841 (2009)

28.46

104

Vārds Uzvārds

personas kods

135 (2011)

14.23

105

Vārds Uzvārds

personas kods

607519 (2009)

56.91

106

Vārds Uzvārds

personas kods

561 (2009)

28.46

107

Vārds Uzvārds

personas kods

605828 (2009)

28.46

108

Vārds Uzvārds

personas kods

79 (2010)

35.57

109

Vārds Uzvārds

personas kods

555 (2009)

28.46

110

Vārds Uzvārds

personas kods

155 (2009)

14.23

111

Vārds Uzvārds

personas kods

605842 (2009)

28.46

112

Vārds Uzvārds

personas kods

844 (2012)

35.57

113

Vārds Uzvārds

personas kods

234 (2009)

14.23

114

Vārds Uzvārds

personas kods

60 (2011)

42.69

115

Vārds Uzvārds

personas kods

450 (2009)

28.46

116

Vārds Uzvārds

personas kods

1096 (2009)

56.91

117

Vārds Uzvārds

personas kods

99 (2009)

14.23

118

Vārds Uzvārds

personas kods

374 (2010)

14.23

119

Vārds Uzvārds

personas kods

751 (2009)

28.46

120

Vārds Uzvārds

personas kods

940 (2009)

14.23

121

Vārds Uzvārds

personas kods

893 (2009)

28.46

122

Vārds Uzvārds

personas kods

379 (2010)

14.23

123

Vārds Uzvārds

personas kods

40 (2009)

14.23

124

Vārds Uzvārds

personas kods

845 (2009)

35.57

125

Vārds Uzvārds

personas kods

197 (2009)

14.23

126

Vārds Uzvārds

personas kods

48 (2009)

14.23

127

Vārds Uzvārds

personas kods

879 (2009)

28.46

128

Vārds Uzvārds

personas kods

608203 (2009)

14.23

129

Vārds Uzvārds

personas kods

458 (2009)

42.69

130

Vārds Uzvārds

personas kods

1078 (2009)

14.23

131

Vārds Uzvārds

personas kods

608820 (2011)

35.57

3329.66

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2018.gada pārskatā


5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.616

(protokols Nr.17, 20.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzliktie administratīvie naudas sodi (lēmumu) , kuru piedziņa saskaņā ar Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas trešo punktu ir neiespējama:

Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Reģ.numurs

Likvidācijas datums

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720694 (2018)

50.00

2

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720695 (2018)

50.00

3

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720696 (2018)

50.00

4

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720697 (2018)

50.00

5

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720698 (2018)

50.00

6

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720699 (2018)

50.00

7

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720700 (2018)

50.00

8

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720701 (2018)

50.00

9

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720702 (2018)

50.00

10

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720703 (2018)

50.00

11

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720704 (2018)

50.00

12

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720705 (2018)

50.00

13

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720706 (2018)

50.00

14

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720707 (2018)

50.00

15

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720708 (2018)

50.00

16

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720709 (2018)

50.00

17

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720710 (2018)

50.00

18

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720711 (2018)

50.00

19

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720732 (2018)

50.00

20

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720733 (2018)

50.00

21

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720735 (2018)

50.00

22

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720736 (2018)

50.00

23

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720737 (2018)

50.00

24

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720738 (2018)

50.00

25

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720739 (2018)

50.00

26

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720740 (2018)

50.00

27

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720741 (2018)

50.00

28

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720742 (2018)

50.00

29

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

720743 (2018)

50.00

30

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721444 (2018)

50.00

31

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721445 (2018)

50.00

32

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721446 (2018)

50.00

33

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721447 (2018)

50.00

34

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721448 (2018)

50.00

35

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721449 (2018)

50.00

36

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721450 (2018)

50.00

37

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721451 (2018)

50.00

38

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721452 (2018)

50.00

39

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

721453 (2018)

50.00

40

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

 723064 (2018)

50.00

41

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723065 (2018)

50.00

42

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723066 (2018)

50.00

43

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723069 (2018)

50.00

44

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723070 (2018)

50.00

45

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723071 (2018)

50.00

46

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723072 (2018)

50.00

47

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723073 (2018)

50.00

48

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723074 (2018)

50.00

49

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723075 (2018)

50.00

50

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723076 (2018)

50.00

51

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723077 (2018)

50.00

52

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723078 (2018)

50.00

53

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723079 (2018)

50.00

54

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723080 (2018)

50.00

55

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723081 (2018)

50.00

56

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723082 (2018)

50.00

57

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723085 (2018)

50.00

58

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723090 (2018)

50.00

59

BM-Beta SIA

50103944291

19.09.2018

723104 (2018)

50.00

60

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716913 (2018)

50.00

61

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716914 (2018)

50.00

62

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716915 (2018)

50.00

63

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716916 (2018)

50.00

64

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716917 (2018)

50.00

65

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716918 (2018)

50.00

66

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716919 (2018)

50.00

67

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716920 (2018)

50.00

68

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716921 (2018)

50.00

69

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716922 (2018)

50.00

70

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716923 (2018)

50.00

71

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716924 (2018)

50.00

72

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716925 (2018)

50.00

73

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716926 (2018)

50.00

74

In Steel SIA

40103757964

31.05.2018

716927 (2018)

50.00

75

Melnlejas SIA

40103298351

02.07.2018

721417 (2018)

50.00

76

Melnlejas SIA

40103298351

02.07.2018

723095 (2018)

50.00

77

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

40103749473

13.07.2018

724083 (2018)

50.00

78

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

40103749473

13.07.2018

711081 (2018)

50.00

79

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711603 (2018)

50.00

80

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711604 (2018)

50.00

81

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711605 (2018)

50.00

82

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711606 (2018)

50.00

83

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711607 (2018)

50.00

84

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711608 (2018)

50.00

85

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711609 (2018)

50.00

86

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711611 (2018)

50.00

87

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711612 (2018)

50.00

88

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711613 (2018)

50.00

89

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711614 (2018)

50.00

90

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711616 (2018)

50.00

91

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711617 (2018)

50.00

92

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711618 (2018)

50.00

93

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711619 (2018)

50.00

94

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711620 (2018)

50.00

95

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711621 (2018)

50.00

96

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711622 (2018)

50.00

97

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711623 (2018)

50.00

98

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711624 (2018)

50.00

99

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711625 (2018)

50.00

100

Tu 131 SIA

40103813053

21.09.2018

711626 (2018)

50.00

5000.00

*Grāmatvedības uzskaitē izmaiņas debitoru sastāvā iekļaujamas 2018.gada pārskatā


Lejupielāde: DOC un PDF