Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 614

protokols Nr. 17, 18. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2)
skolu apmaiņas partnerību projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā
ar skolēniem ar uzvedības problēmām” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un „Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam” rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 8.punktā “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto un „Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020. gadam” 2. daļas Rīcības plāna Rīcības virziena “R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 161.punktā “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto , ņemot vērā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijas un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības programmas ”Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projektu ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem Catbasi pamatskolu Turcijā, Otocacas vidusskolu Horvātijā un Gospičas arodskolu Bulgārijā.

2. Noteikt projekta mērķi – atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu Jūrmalā, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī, tai skaitā attīstīt un stiprināt tīklojumu, paaugstināt kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izstrādātas, aprobētas un ieviestas darba metodes un paņēmieni pedagoģiskās tehnoloģijas skolas personāla profesionālajai izaugsmei, lai pēc iespējas produktīvāk strādātu ar skolēniem ar uzvedības problēmām vispārizglītojošā klasē;

3.2. izveidota skolotāju pieredzes materiālu un profesionālās pilnveides programma skolotājiem Jūrmalā;

3.3. īstenots seminārs par pedagoga kompetencēm darbā ar skolēnu ar uzvedības problēmām – visiem Jūrmalas pilsētas domes dibināto izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem un citiem ieinteresētiem pedagogiem, kas strādā Jūrmalas pilsētā;

3.4. atbilstoši projektā izstrādātajam plānam, Vaivaru pamatskolas pedagogi un atbalsta personāls būs guvis praktisku pieredzi darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām, savas zināšanas un prasmes popularizējis Jūrmalas skolu skolotājiem, kuriem darba ikdiena saistīta ar skolēniem ar uzvedības problēmām vispārizglītojošajā klasē.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta īstenošanas laiks ir noteikts no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim.

5. Noteikt Vaivaru pamatskolas kā projekta vadošā partnera projekta kopējās izmaksas 13592,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 13592,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro) kur Valsts izglītības attīstības aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100% jeb 13592,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 2718,40 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit eiro un 40 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5. punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Vaivaru pamatskolai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.614

(Protokols Nr.17, 18.punkts)

Projekta

Projekta "Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Vaivaru pamatskola

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 13592.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 13592.00 EUR, no kurām Valsts izglītības attīstības aģentūra finansējums ir 13592.00 EUR jeb 100%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 20% jeb 2719.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018. gads /budžeta gads

2019.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

0

10 873

10 873

16 311

16311

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

10 873

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

10 873

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

2 719

2 719

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

10 873

10 873

2 719

13 592

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

0

0

16 311

16311

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

13 592

13592

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

10 873

10 873

2 719

2719

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

10 873

10 873

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

2 719

2719


Lejupielāde: DOC un PDF