Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 613

protokols Nr. 17, 17. punkts

Grozījumi 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu
vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Valsts izglītības satura centra projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – projekts) Valsts izglītības satura centra 2018.gada 30.novembra lēmumu Nr.25.5.-17/6 “Par papildu pasākumu apstiprināšanu Fizikas gada ietvaros”, kā arī saskaņā ar Valsts izglītības satura centra Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei sniegto informāciju par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Fizikas gada pasākumu organizēšanai, kas paredz iespēju Fizikas gada pasākumu īstenošanai finansējumu piešķirt arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, kas nav iesaistīta projektā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.punktā skaitli un vārdus “306 418.50 EUR (trīs simti seši tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro un 50 centi)” ar skaitli un vārdiem “334 702.50 EUR (trīs simti trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti divi euro un 50 centi)”.

2. Papildināt ar 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā īstenoti Fizikas gada pasākumi.”

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.613

(Protokols Nr.17, 17.punkts)

Projekta

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 334702,50 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 334702,50 EUR, no kurām Eiropas Savienības struktūrfondu projekta finansējums ir 334702,50 EUR jeb1000%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 0000.00 EUR jeb 00%; neattiecināmās izmaksas 0000,00 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 30642 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.-2018.gads

2019.gads

201_. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

251 289

112 129

87 358

30 642

0

197 901

0

365 345

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

83 845

32 228

0

0

83 845

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

83 845

32 228

83 845

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta (19.3.0.0.)

30 642

30 642

30 642

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

251 289

28 284

24 488

30 642

83 414

334 703

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

251 289

112 129

87 358

30 642

0

197 901

0

365 345

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

167 444

79 901

87 358

0

0

167 259

334 703

Atlikums perioda beigās, t.sk:

83 845

32 228

0

30 642

0

30 642

0

30 642

kases apgrozības līdzekļi

83 845

32 228

0

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

30 642

30 642

0

30 642


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF