Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 611

protokols Nr. 17, 15. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
“Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
2018.gada aktivitāšu posma noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Tūrisma likuma 8.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) 2016.gada 24.maijā noslēgto Līgumu par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu Nr.SKV-TL-2016/10, pamatojoties uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2018.gada 3.maija vēstuli Nr.NOS-SKV-2018/1079, 2018.gada 22.jūnija vēstuli Nr.NOS-SKV-2018/1562 un 2018.gada 12.septembra vēstuli Nr.NOS-SKV-2018/1924 par atbalsta finansējuma izmaksu, kā arī uz 2018.gada 11.decembra Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-27/9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” (turpmāk – projekts) 2018.gada aktivitāšu perioda īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu perioda noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta 2018.gada aktivitāšu perioda kopējās faktiskās izmaksas 11 906,43 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti seši eiro, 43 centi) (2.pielikums Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu budžeta kopsavilkums (euro) ” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības attiecināmo izmaksu summa ir 7 946,20 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši eiro, 20 centi), kur:

2.1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 80% jeb 6 356,95 EUR (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit seši eiro, 95 centi);

2.1.2.Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 20% jeb 1 589,25 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit deviņi eiro, 25 centi).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 3 160,23 EUR (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit eiro, 23 centi).

2.3. projekta partneru izmaksu summa ir 800,00 EUR (astoņi simti eiro, 00 centi).

3. Pieņemt zināšanai, ka Projekta īstenošanas laikā tika iegūts papildus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 174,20 EUR (viens simts septiņdesmit četri eiro, 20 centi) apmērā no izdevumiem, kas attiecināti pasākuma “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana uzņēmējdarbībā” ietvaros.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.611

(protokols Nr.17, 15.punkts)

Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitāšu perioda noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

“Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā. 2018.gada aktivitātes”

Līguma/vienošanās Nr.

SKV-TL-2016/10

Darbības programmas nosaukums:

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākums “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”Projekta mērķis

Veikt tūrisma mārketinga aktivitātes 2018.gadā, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt 2018.gada Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā. Projekta ieguvums - Jūrmalas pilsētas kūrorta reklāma un popularizēšana mērķa tirgos, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdevumiem tūrisma mārketinga aktivitāšu īstenošanai.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „MATKA 2018” Somijā (Helsinki).

Jūrmalas pilsētas dome piedalījās kā eksponents Latvijas nacionālajā stendā, ko organizēja LIAA Tūrisma departaments.

Mērķis tika sasniegts. Izstāde bija plaši apmeklēta – 70 000 apmeklētāju

Tūrisma izstāde ir paredzēta gan tūrisma profesionāļu, gan gala patērētāju apmeklējumam, turklāt tā ir lielākā Somijas tūrisma izstāde, līdz ar to tajā tiek reklamētas visas tūrisma jomas, t.sk. labsajūtas, darījumu un pasākumu tūrisms. Ņemot vērā, ka Jūrmala somus piesaista gan ar SPA piedāvājumiem, gan ar darījumu tūrisma iespējām, vairāk tika likts uzsvars uz labsajūtas un darījumu tūrismu, piedāvājot attiecīgus materiālus somu valodā.

Ieteikums - piedalīties 2019.gadā šajā izstādē.

Starptautiskais tūrisma, sporta un atpūtas gadatirgus „Adventur 2018” Lietuvā (Viļņa).

Organizēts individuālais stends “Jūrmala. Latvija”

Mērķis tika sasniegts.

Tūrisma izstāde ir paredzēta gan tūrisma profesionāļu, gan gala patērētāju apmeklējumam. Tā ir lielākā Lietuvas tūrisma izstāde, līdz ar to tajā tiek reklamētas visas tūrisma jomas, t.sk. labsajūtas, darījumu un pasākumu tūrisms. Jūrmalas stendā apmeklētājiem bija pieejama informācija par Jūrmalas pasākumiem, īpašiem piedāvājumiem SPA atpūtai. Apmeklētāju skaits ap 20 000.

Ieteikums – piedalīties 2019.gadā.

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „TOUREST 2018” Igaunijā (Tallina).

Organizēts individuālais stends “Jūrmala. Latvija”, kurā piedalījās Jūrmalas pilsētas dome, viesnīca “Kurshi” un “Līvu Akvaparks”

Mērķis tika sasniegts.

Tūrisma izstāde ir paredzēta gan tūrisma profesionāļu, gan gala patērētāju apmeklējumam, turklāt tā ir lielākā Igaunijas tūrisma izstāde, līdz ar to tajā tiek reklamētas visas tūrisma jomas, t.sk. labsajūtas, darījumu un pasākumu tūrisms. Jūrmalas stendā apmeklētājiem bija pieejama informācija par Jūrmalas pasākumiem, īpašiem piedāvājumiem SPA atpūtai, stenda dalībnieki pārdeva dāvanu kartes. Apmeklētāju skaits aptuveni 25 000 cilvēki.

Ieteikums – piedalīties 2019.gadā.

Starptautiskā tūrisma izstāde “IMTM 2018” Izraēlā (Telaviva)

Organizēts individuālais stends “Jūrmala. Rīga. Latvija”, kurā piedalījās Jūrmalas pilsētas dome, Rīgas tūrisma attīstības birojs “Live Riga”, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija, tūrisma firma “Baltic Travel Group”, kūrortviesnīca “Hotel Jūrmala SPA”.

Mērķis tika sasniegts

Izstāde ir plaši apmeklēta, apt. 25 000 cilvēku. Apmeklētāju atsaucība ļoti laba. Tūrisma izstāde ir paredzēta gan tūrisma profesionāļu, gan gala patērētāju apmeklējumam, līdz ar to tajā tiek reklamētas visas tūrisma jomas, t.sk. labsajūtas, darījumu un pasākumu tūrisms. Jūrmalas stendā apmeklētājiem bija pieejama informācija par Jūrmalas pasākumiem, SPA atpūtu. Ieteikums – piedalīties 2019.gadā.

Zviedrijas izstāde “SENIOR Travel Day 2018” Zviedrijā, (Stokholma).

Organizēta dalība teltī “Jūrmala. Latvija”, kurā piedalījās Jūrmalas pilsētas dome un SIA “Hotel Jūrmala SPA”

Mērķis tika sasniegts.

Tūrisma diena notiek brīvā dabā Stokholmas centrā, un ir paredzēta galvenokārt apmeklētājiem vecumā 50+, kas ir potenciālie ceļotāji uz Latviju ar lielu interesi uzlabot veselību. Stendā tika nodrošināta informācija zviedru valodā par pilsētu, veselības uzlabošanas, SPA iespējām un īpašiem piedāvājumiem. Apmeklētāju skaits 11 000.

Ieteikums – piedalīties 2019.gadā.

Darījumu tūrisma izstāde “The Meetings Show 2018” Lielbritānijā (Londona).

Organizēts individuālais stends “Latvija. Rīga. Jūrmala”, kurā piedalījās Live Riga, Jūrmalas pilsētas dome un LIAA Tūrisma departaments.

Mērķis tika sasniegts.

Izstāde ir vadošā darījumu tūrisma profesionāļu platforma Lielbritānijā, kur ir iespēja satikties MICE industrijas pārstāvjiem. Pasākums fokusējas uz darījumu tūrisma un ietver sevī gan dalību stendā, dalību semināros un tikšanās ar profesionāļiem. 2018.gadā apmeklēja ap 5000 profesionāļu.

Ieteikums – piedalīties 2019. gadā.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta budžetā tika veikti grozījumi, palielinot ERAF atbalsta summu par 174,20 EUR, kā arī palielinot bankas komisiju par 18,50 EUR.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

2018.gada 01.janvārī –31.decembrī

2018.gada 01.janvārī –30.novembrī

Projekts pabeigts ātrāk, jo aktivitātes tika īstenotas laikā un operatīvi tika veikts atskaišu un ERAF atbalsta saņemšanas process.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

2018.gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „MATKA 2018” Somijā (Helsinki)

x

Starptautiskais tūrisma, sporta un atpūtas gadatirgus „Adventur 2018” Lietuvā (Viļņā)

x

Starptautiskais tūrisma gadatirgus „TOUREST 2018” Igaunijā (Tallina)

x

Starptautiskā tūrisma izstāde “IMTM 2018” Izraēlā (Telaviva)

x

Maksājuma pieprasījuma iesniegšana par notikušajām aktivitātēm

x

Zviedrijas izstāde “SENIOR Travel day” Zviedrijā

x

Darījumu tūrisma izstāde “The Meetings Show 2016” Lielbritānijā (Londona)

x

Maksājuma pieprasījuma iesniegšana par notikušajām aktivitātēm

x

Projekta noslēguma dokumentācijas sagatavošana

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā netika veiktas izmaiņas laika grafikā.

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Gunta Ušpele, Tūrisma nodaļas vadītāja

Projekta vadītāja asistents – Aleksandra Stramkale, Tūrisma nodaļas vec.speciāliste

Projekta grāmatvedis – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja

Projekta grāmatvedes asistente – Sandra Kotlere, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta aktivitāšu īstenošana un izmaksu attiecināšana tika veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumiem Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi” un uz 2016 gada 24.maijā starp LIAA un Jūrmalas pilsētas domi noslēgto Līgumu par atbalsta saņemšanu pašvaldībām, plānošanas reģioniem, ja atbalsta saņemšana paredzēta par darbībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības īstenošanu Nr. SKV-TL-2016 par pasākuma īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.456 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” 2018.gada aktivitātēm”.

Maksājumu pieprasījumi par 2018.gada aktivitātēm tika iesniegti vairākos posmos, kopsummā saņemot atbalstu 6 356,95 EUR apmērā:

· 2018.gada 14.martā tika iesniegts maksājuma pieprasījums par pasākuma aktivitāšu pirmo posmu Nr.FIN-SKV-MP-2018/423. 2018.gada 3.maijā tika saņemts LIAA atzinums Nr.NOS-SKV-2018/1079 “Par atbalsta finansējuma izmaksu”, pamatojoties uz kuru Jūrmalas pilsētas dome saņēma atbalsta finansējumu 2 882,32 EUR apmērā.

· 2018.gada 30.jūlijā tika iesniegts maksājuma pieprasījums par pasākuma aktivitāšu nākamo posmu Nr.FIN-SKV-MP-2018/1031. 2018.gada 12.septembrī tika saņemts LIAA atzinums Nr.NOS-SKV-2018/1924 “Par atbalsta finansējuma izmaksu”, pamatojoties uz kuru Jūrmalas pilsētas dome saņēma atbalsta finansējumu 3 474,63 EUR apmērā.

Projekta plānotajā budžetā radusies neizpilde skaidrojama ar to, ka proporcionālo dalības maksu no uzņēmējiem, kas piedalījās izstādē Izraēlā tika plānots saņemt Jūrmalas pilsētas domes kontā, veicot pilnu norēķinu par dalības organizēšanu, taču tika panākta vienošanās ar izstādes organizatoriem, ka katra stenda dalībniekam tiks piestādīts rēķins par viņa izmaksu daļu pa tiešo no izstādes organizatoriem.

Papildus, Projekta kontā tika saņemts ERAF atbalsts 174,20 EUR apmērā no izdevumiem, kas tika attiecināti pasākuma “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana uzņēmējdarbībā” ietvaros.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF