Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 610

protokols Nr. 17, 14. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559
“Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali
Rīgas jūras līča piekrastē”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” prasībām un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 73.punktu, ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 14.novembrī ir saņēmusi vienu iesniegumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2019.gadam, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/ ) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā šādu grozījumu:

papildināt ar 76.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.610

(protokols Nr.17, 14.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Reģistrācijas numurs

Adrese

2019. gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

76.

14.11.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

-

-

-

-

-

-

Piešķirts

85

85

30

40

5

9

800

Limits 2019. gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2019. gada limita atlikums

20

-

-

-

13

6

400


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF