Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 609

protokols Nr. 17, 13. punkts

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija”
projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības
veicināšanai” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6.“Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.6.1.:“Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.21 “Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros” un aktivitāti Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam apakšmērķa AM1 “Atpūtas, reakcijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.4. “Dabas tūrisma piedāvājuma attīstības veicināšana un popularizēšana” pasākumu P1.4.1. “Daudzfunkcionālā interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, un pamatojoties uz Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadlīnijām un Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadošās struktūras 2018.gada 26.novembra e-pasta vēstuli (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2018.gada 30.novembrī ar Nr.1.1-28/12404), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projektu “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai/ Cooperation and knowledge transfer for nature tourism development” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – īstenot pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses vizītes ar Islandes un Dānijas pašvaldību, kā arī dabas un tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojuma izveidei Ķemeros.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, kas būs noderīgas, īstenojot ieceri izveidot Ķemeros Daudzfunkcionālu dabas tūrisma centru un meža parku , kas apvienotu sabiedrības, tūrisma, dabas izglītības, kā arī zinātnes centra un biznesa inkubatora funkcijas;

3.2. projekta ietvaros gūtās pieredzes un jauno zināšanu rezultātā būs iespējams izveidot mācību programmas dabas izglītības jomā, izveidot Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pastāvīgo un mainīgo ekspozīciju, kā arī sagatavot konkurētspējīgu pasākumu norišu telpu piedāvājumu.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 30.augustam.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 8 613,33 EUR (astoņi tūkstoši seši simti trīspadsmit euro un 33 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, no kurām:

5.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 8 333,33 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro un 33 centi), no kurām:

5.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 40% jeb 3 333,33 EUR (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro un 33 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ir 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi) jeb līdz 15% apmērā no šī lēmuma 5.1.1.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.609

(Protokols Nr.17, 13.punkts)

Projekta

"Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: 90000056357

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.900

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 8 613,33 EUR t.sk., attiecināmās izmaksas 8 333,33 EUR, kur Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 5 000,00 EUR Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 40% jeb 3 333,33 EUR. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 15% jeb 750,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2019.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

4 250

5 912

5 390

0

9 364

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

4 250

1 938

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Ziemeļu un Baltijas valstu programmas "Valsts administrācija"

4 250

1 938

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

750

750

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1 542

1 792

3 334

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

120

160

280

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

4 250

0

750

0

5 000

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

4 250

5 912

5 390

0

9 364

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

3 974

4 640

0

8 614

Atlikums perioda beigās, t.sk:

4 250

1 938

750

0

750

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

4 250

1 938

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

750

0

750


Lejupielāde: DOC un PDF