Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 607

protokols Nr. 17, 11. punkts

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo
investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi” 19.punktu, atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 5.decembra vēstulei Nr. 39-2-60/14752 „Par projekta iesnieguma Nr.10.1.3.0/18/TP/011 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros)”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes “P3.1. Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virziena “R3.1.2.: Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana” darbību Nr.131. “Kvalitatīva pašvaldības pārvaldes kapacitātes nodrošināšana” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai” 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju” projektu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” Nr.10.1.3.0/18/TP/011 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

3. Noteikt projekta ieguvumus – nodrošināta Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi noteiktie uzdevumi.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 45 158,00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

5.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 45 158,00 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 00 centi), no kurām:

5.1.1. Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums ir 85% jeb 38 384,00 EUR (trīsdesmit astoņi trīs simti astoņdesmit četri euro un 00 centi);

5.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 6 774,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 10% jeb 4 515,80 EUR (četri tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro un 80 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.punktā noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetā.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Līguma slēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru koordinēšanu un projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.607

(Protokols Nr.17, 11.punkts)

Projekta

„Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 01.110.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 45 158,00 EUR t.sk., attiecināmās izmaksas 45 158,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums ir 85% jeb 38 384,00 EUR; Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 6774 EUR . Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams Jūrmalas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums 4 515,80 EUR jeb 10% apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas.

Pozīcija / gads

2019.gads

2020.- 2021. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

5 361

9 556

9 556

9 556

25 072

25 479

49 674

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

2 486

1 161

5 310

0

877

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

373

174

796

0

132

no Eiropas Savienības fonda

2 113

987

4 514

0

745

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

4 516

4 516

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

5 361

7 070

8 395

4 246

25 072

20 086

45 158

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

5 361

9 556

9 556

9 556

25 072

25 479

49 674

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 875

8 395

4 246

8 679

24 195

20 963

45 158

Atlikums perioda beigās, t.sk:

2 486

1 161

5 310

877

0

4 516

kases apgrozības līdzekļi

2 486

1 161

5 310

877

877

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

4 516

4 516


Lejupielāde: DOC un PDF