Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 606

protokols Nr. 17, 10. punkts

Par pilnvarotā pārstāvja deleģēšanu biedrībā
“Latvijas kūrortpilsētu asociācija”

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumam Nr.341 “Par biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” dibināšanu” tika dibināta biedrība “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” (turpmāk – biedrība), kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā ir reģistrēta 2008.gada 11.septembrī .

Saskaņā ar biedrības statūtu 10.1.punktu, biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no deviņiem valdes locekļiem, kuri ir biedru - pašvaldības pilnvarotie pārstāvji.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.67 “Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”” Jūrmalas pilsētas pašvaldības pilnvarotais pārstāvis tika noteikts Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāja.

Jūrmalas pilsētas dome apstiprinot Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta saistošos noteikumus Nr.30 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” un 2018.gada 23.augusta nolikumu Nr.31 “Attīstības pārvaldes nolikums” veica izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes struktūrā, novirzot tūrisma attīstības funkciju Attīstības pārvaldei.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 34.panta otro daļu, biedrības statūtu 10.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāju Gundegu Osi pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domes intereses biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” (reģistrācijas Nr.40008131781), atbilstoši tās statūtos biedrības biedru pārstāvjiem noteiktajām tiesībām un pienākumiem.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmums Nr.67 “Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF