Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 604

protokols Nr. 17, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.42
“Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izskata
vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu
maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus
par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un
kontrolē to ievērošanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.42 “Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu” tika apstiprināti iekšējie noteikumi, kas noteica nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju iesniegumu par nokavēto nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestajai daļai valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā.

Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” lēmumus jautājumos par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos pieņem nodokļu administrācija, kas minētā likuma izpratnē ir pašvaldības domes ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes, kā arī citas valsts institūcijas, ja tās paredzētas konkrētos likumos.

Lai nodokļa maksātājiem vienkāršotu pieteikšanās procesu nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanai termiņos un noteiktu vienotus kritērijus, saskaņā ar kuriem Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ”Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 28.16.apakšpunktam un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktam un 26.panta vienpadsmitajai daļai lemj par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto daļu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārī pieņemto lēmumu Nr.42 “Par noteikumiem, kādā kārtībā Jūrmalas pilsētas dome izskata vai atstāj bez izskatīšanas iesniegumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu, pieņem un atceļ lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un kontrolē to ievērošanu”.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram izstrādāt kārtību, kādā sadalāmi termiņos nokavētie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF