Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 601

protokols Nr. 17, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4.augusta lēmumā Nr.369
“Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 55.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 9.punktu, un saskaņā ar deputāta Aivara Ozoliņa 2018.gada 29.novembra iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 4.augusta lēmumā Nr.369 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.5. Aivars Ozoliņš;”.

2. Izteikt 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.5. Aivars Ozoliņš.”.

3. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.4. Aivars Ozoliņš;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF