Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 588

protokols Nr. 16, 50. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7 , Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 23.augustā pieņēma lēmumu Nr.444 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar tūlītēju samaksu, pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7879, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 48,9 m2, kopīpašuma 489/3738 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 001, kopīpašuma 489/24259 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 1403 010, 1300 006 1403 011, 1300 006 1403 016, 1300 006 1403 017, 1300 006 1403 018, 1300 006 1403 019 un 1300 006 1403 021 (turpmāk – dzīvokļa īpašums). Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.269 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli”.

Dzīvokļa īpašuma otrās izsoles sākumcena noteikta 12400 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro) un izsoles solis – 868 EUR (astoņi simti sešdesmit astoņi euro).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 9.oktobrī notika dzīvokļa īpašuma otrā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – SIA “DAIRS”, reģistrācijas Nr.40003291075. Izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 13268 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.apakšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts izsolē tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli.

Ievērojot, to, ka vienīgā izsoles dalībnieka – SIA “DAIRS” piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena palielināta par 1 (vienu) izsoles soli un noteikta 13268 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro) apmērā, SIA “DAIRS” kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no objekta izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2018.gada 5.oktobrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1240 EUR apmērā un 2018.gada 16.oktobrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 12028 EUR un līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.444 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maijā pieņemtā lēmuma Nr.269 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli” Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 9.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/25), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2018.gada 9.oktobrī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7879, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 48,9 m2, kopīpašuma 489/3738 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 001, kopīpašuma 489/24259 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 1403 010, 1300 006 1403 011, 1300 006 1403 016, 1300 006 1403 017, 1300 006 1403 018, 1300 006 1403 019 un 1300 006 1403 021, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu, izsoles uzvarētājam SIA “DAIRS”, reģistrācijas Nr.40003291075, par pirkuma maksu 13268 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar SIA “DAIRS”.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF