Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 513

protokols Nr. 15, 18. punkts

Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā ir Jūrmalas vakara vidusskola (reģistrācijas Nr.2914901350), kas īsteno četras izglītības programmas:

1) pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības programma. Kods 23011112;

2) pamatizglītības otrā posma mazākumtautību izglītības programma. Kods 23011122;

3) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Kods 31011013;

4) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma. Kods 31011023.

Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 34.punktā noteikts, ka pašvaldības, kuru padotībā ir vakara vidusskolas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par vakara vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā.

Ievērojot Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 34.punktā noteikto un, lai nodrošinātu vienotu pieeju daudzpusīgu izglītības programmu īstenošanai, racionālu materiāli tehnisko resursu izmantošanu, vairāku izglītības programmu īstenošanas koncentrēšanu vienā izglītības iestādē, kas ir par pamatu administratīvo izdevumu samazināšanai, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Jūrmalas pilsētā, lietderīgi būtu Jūrmalas vakara vidusskolas īstenotās izglītības programmas pievienot Majoru vidusskolai, kā rezultātā Jūrmalas vakara vidusskola beigtu pastāvēt, bet izglītojamie turpinātu saņemt līdzvērtīgu kvalitatīvu izglītību. Šādas pārmaiņas nepasliktinās izglītojamo mācību procesu un izglītojamajiem neradīs papildu apgrūtinājumus, jo izglītības programmu īstenošanas vieta atradīsies tuvu dzelzceļa stacijai un autobusa pieturai.

Turklāt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma Nr.291 “Par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” programmas īstenošanas vietas maiņu” 1.punktā noteikts Sākumskolai “Ābelīte” izglītības programmas īstenot ēkā, kur pašlaik izvietotas Jūrmalas vakara vidusskola un Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola, Jūrmalas vakara vidusskolas telpas būs nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstošas telpas Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas un Sākumskolas “Ābelīte” izglītības programmu īstenošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Likvidēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo iestādi Jūrmalas vakara vidusskolu (reģistrācijas Nr. 2914901350 ), tās funkcijas pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Majoru vidusskolai (reģistrācijas Nr. 2912901352).

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2019.gada 31.augustam.

3. Noteikt, ka Majoru vidusskola ir Jūrmalas vakara vidusskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs atbilstoši šī lēmuma 4.punktā noteiktās likvidācijas komisijas priekšlikumiem.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot Jūrmalas vakara vidusskolas likvidācijas komisiju (turpmāk – komisija) 5 (piecu) cilvēku sastāvā, iekļaujot šī lēmuma 1.punktā minēto iestāžu vadītājus. Komisijai līdz 2019. gada 1. jūnijam nodrošināt Jūrmalas vakara vidusskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās mantas, saistību, nodošanu Majoru vidusskolai.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei:

5.1. koordinēt komisijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu;

5.2. līdz 2018.gada 1.novembrim nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai Jūrmalas pilsētas domes lēmumu: “Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidāciju”;

5.3. 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt Izglītības iestāžu reģistru par šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes likvidāciju.

6. Uzdot Majoru vidusskolas direktorei:

6.1. nodrošināt Jūrmalas vakara vidusskolas izglītības programmu pēctecību;

6.2. līdz 2019.gada 1.augustam veikt darbības, kas saistītas ar izglītības programmu licenču grozīšanu, kas tiks pārņemtas no Jūrmalas vakara vidusskolas, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai;

6.3. līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei Majoru vidusskolas nolikuma grozījumu projektu.

7. Uzdot Jūrmalas vakara vidusskolas direktorei:

7.1. līdz 2018.gada 1.decembrim organizēt un nodrošināt iestādes darbinieku, izglītojamo un vecāku informēšanu par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidāciju;

7.2. neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar Jūrmalas pilsētas domi;

7.3. sakārtot Jūrmalas vakara vidusskolas pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu līdz 2018./2019. mācību gada beigām saskaņā ar Arhīvu likuma prasībām un līdz 2019.gada 15.augustam nodot tos Majoru vidusskolai;

7.4. Jūrmalas vakara vidusskolas pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu no 2018./2019. mācību gada beigām līdz 2019.gada 31.augustam ar sarakstu līdz 2019.gada 1.septembrim nodot Majoru vidusskolai.

8. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi līdz 2018.gada 31.decembrim publicēt informāciju par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidāciju Jūrmalas pilsētas mājaslapā.

9. Noteikt, ka ar Jūrmalas vakara vidusskolas likvidāciju saistītie izdevumi sedzami no Jūrmalas vakara vidusskolas finanšu līdzekļiem.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

11. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma likvidācijas veikšanai saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF