Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr. 491

protokols Nr. 13, 50. punkts

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, otrās
izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.85 “ Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Kalēju ielā 76, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 9503, ar kopējo platību 3831 m2, uz zemesgabala atrodas mežaudze 3831 m2 platībā, (turpmāk – zemesgabals), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 104 374 EUR, pirmās izsoles soli 5 219 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens izsoles pretendents. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.324 “ Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma nekustamo īpašumu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 104 374 EUR (nesamazinot sākumcenu).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 17.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 21.augustā paredzēto nekustamā īpašuma otro izsoli. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Zemesgabala un mežaudzes vērtības EUR:

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO” noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 21.novembrī

Valsts meža

dienesta

mežaudzes

izpirkšanas

vērtība

2017.gada

6.decembrī

Pirmās un otrās izsoles sākumcena

Piedāvātā

trešās izsoles sākumcena (samazinājums 20%)

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī

bilances

vērtība

(Domes

Centralizētās

Grāmatvedības

dati)

2018.gada

21.maijā

Zemesgabals

103 500

104 374

83 500

49 203

5 396,95

Mežaudze

874

718,09

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 31.augusta sēdē (protokols Nr.8.2-7/10) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 83 500 EUR (cenas samazinājums par 20%), noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles soli – 5 845 EUR , izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.85 “ Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 31.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/10) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 9503, (turpmāk – zemesgabals), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 83 500 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro);

2.2. trešās izsoles soli – 5 845 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 8 350 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.85 “ Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF