Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr. 489

protokols Nr. 13, 48. punkts

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās
izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2018.gada 15.martā pieņēma lēmumu Nr.146 “ Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves (kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001) ar kopējo platību 373,5 m2, zemesgabala ar kopējo platību 2912 m2 un zemesgrāmatā nereģistrētas mazēkas – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 016 3103 005) ar kopējo platību 7,8 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 269 965 EUR, pirmās izsoles soli 13 499 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 210 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens izsoles pretendents. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.322 “ Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma nekustamo īpašumu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 269 965 EUR (nesamazinot sākumcenu).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 17.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 21.augustā paredzēto nekustamā īpašuma otro izsoli. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Nekustamā īpašuma vērtības EUR:

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 4.decembrī

Pirmās un otrās izsoles sākumcena

Piedāvātā

trešās izsoles sākumcena

(samazinājums 20%)

VZD kadastrālā vērtība 2018.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2018.gada 21.maijā

235 600

269 965

215 972

176 765

216 316,56

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 31.augusta sēdē (protokols Nr.8.2-7/10) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 215 972 EUR (cenas samazinājums par 20%), izsoles soli – 10 799 EUR , noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.146 “ Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 31.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/10) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, (turpmāk – nekustamais īpašums), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 215 972 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro);

2.2. trešās izsoles soli – 10 799 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR (divi simti desmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 21 597,20 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 20 centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.322 “ Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF