Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 444

protokols Nr. 11, 61. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.269 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7879, sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 48,9 m2, kopīpašuma 489/3738 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1403 007, kopīpašuma 489/24259 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 1403 010, 1300 006 1403 011, 1300 006 1403 016, 1300 006 1403 017, 1300 006 1403 018, 1300 006 1403 019 un 1300 006 1403 021 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.39), pārdošanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 15500 EUR, izsoles soli 1085 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.39 izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 6.jūlijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 11.jūlijā paredzēto dzīvokļa īpašuma Nr.39 izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma Nr.39 izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašuma Nr.39 vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus vērtība

2018.gada 7.martā

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

(samazinājums par 20

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2018.gada 20.jūlijā

15500

15500

12400

11078

9078,71

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 27.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-7/9) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.39 otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 12400 EUR apmērā (cenas samazinājums par 20 , izsoles soli – 868 EUR apmērā un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.269 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 27.jūlija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/9) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 20.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7879, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.39), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.39, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 12400 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 868 EUR (astoņi simti sešdesmit astoņi euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 1240 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.39, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.269 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF