Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 336

protokols Nr. 10, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”
pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 5.punktu, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, un ņemot vērā 2018.gada 24.jūlija Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” (turpmāk – Attīstības programma) šādu grozījumu:

izteikt Attīstības programmas 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļu” “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.–2020.gadam” jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX

Pielikuma pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF