Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 324

protokols Nr. 9, 47. punkts

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.85 “Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Kalēju ielā 76, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 9503, ar kopējo platību 3831 m2, uz zemesgabala atrodas mežaudze 3831 m2 platībā, (turpmāk – zemesgabals), pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprināt pirmās izsoles sākumcenu 104 374 EUR, pirmās izsoles soli 5 219 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 13.aprīlim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2018.gada 18.aprīlī paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas.

Zemesgabala un mežaudzes vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “ANNO” noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 21.novembrī

Valsts meža

dienesta

mežaudzes

izpirkšanas

vērtība

2017.gada

6.decembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles sākumcena

VZD

kadastrālā

vērtība

2018.gada

1.janvārī

Atlikusī

bilances

vērtība

(Domes

Centralizētās

grāmatvedības

dati)

2018.gada

21.maijā

Zemesgabals

103 500

104 374

104 374

 49 203

5 396,95

Mežaudze

874

718,09

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2018.gada 28.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par zemesgabala otrās izsoles organizēšanu un, izvērtējot lietderības apsvērumus, nolēma nesamazināt sākumcenu, nosakot to 104 374 EUR apmērā, izsoles soli – 5 219 EUR apmērā, noapaļojot līdz veselam EUR, un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.85 “Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2018.gada 28.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 6.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 9503, (turpmāk – zemesgabals), pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 104 374 EUR (viens simts četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro) apmērā;

2.2. otrās izsoles soli – 5 219 EUR (pieci tūkstoši divi simti deviņpadsmit euro) apmērā;

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 10 437,40 EUR (desmit tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro un 40 centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt zemesgabala otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.85 “Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF